• OBWIESZCZENIE

  z dnia 22 stycznia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 293 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 22 stycznia 2021 roku została wydana decyzja nr 3/PG/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe w ramach bieżących zadań ogrodu zoologicznego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Norbertańskiej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 852, na wniosek Miejskiego Ogrodu Zoologicznego JB w Płocku, z siedzibą przy ul. Norbertańskiej 2 w Płocku, reprezentowanego przez Pana Artura Wiśniewskiego, zamieszkałego w Płocku przy ul. Mazurskiej 10.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2021-01-22
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 13 stycznia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 293 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 13 stycznia 2020 roku została wydana decyzja nr 1/PG/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Grabówka na działkach o numerach ewidencyjnych 1326/6, 1326/4, 1326/5, 1327/2, 1311/11, 1327/1, 1311/10, 1311/13, 1311/25, 1388/1, 1326/3 na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Wojciecha Bandrowskiego 16, z pełnomocnictwa której działa Pan Piotr Józwik, reprezentujący firmę TALPA Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy ulicy Monte Cassino 12.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2021-01-13
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 4 stycznia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami), zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 180, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 322/2 przy ulicy Ciechomickiej w Płocku,

  na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie przy ulicy Równoległej 4a, reprezentowanej przez Pana Aleksandrosa Liolios, będącego reprezentantem firmy DOM SYSTEM Sp z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dzikiej 4A lok 2.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2021-01-04
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 22 grudnia 2020 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 293 ze zm.),

  zawiadamiam,

  że w dniu 22 grudnia 2020 roku została wydana decyzja nr 76/PG/2020 znak: WRM-II.6733.64.2020.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy: Gałczyńskiego, Miodowa, Nałkowskiej, Słowackiego, Wyspiańskiego, Zalewskiego, Mehoffera, Asnyka, Tuwima, Norwida na działkach o numerach ewidencyjnych 203/8 (część), 148/6, 150/1, 158, 1152/4, 204, 120/6, 109, 41/4, 120/7, 970, 129, 120/8, 120/9, 41/3, 41/5, 10, 9, 37, 205/1, 98/23, 205/2, 98/30, 98/1, 98/28, 98/29, 98/27, 98/10, 98/9, 41/1, 111, 205/3, 148/2, 120/2, 152 (obręb – 0004 Łukasiewicza),

  na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Wojciecha Bandrowskiego 16, z pełnomocnictwa której działa Pan Piotr Józwik, reprezentujący firmę Tectum Inwest Sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Płocku przy ulicy Monte Cassino 12.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka (tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00– 15.15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2020-12-22
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 11 grudnia 2020 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami), zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

  budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Kutnowskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 227/1, 227/13 i 543/14

  na wniosek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ENERGA OPERATOR z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Kamil Cholewiński, reprezentującego firmę Audien Sp. z o. o.. z siedzibą w Gdańsku , ul. Lęborska3/B.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2020-12-11
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 11 grudnia 2020 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu


  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami), zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 322/3, 30 i 31

  na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Wojciecha Bandrowskiego 16, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Sęczkowski, pracownik firmy INSTALATORSTWO SANITARNE C.O. I GAZOWE Mirosław Wójcicki z siedzibą w m. Jeziory, gmina Łuków.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2020-12-11
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 4 grudnia 2020 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 4 grudnia 2020 roku została wydana decyzja nr 74/PG/2020 dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kasztelańskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 946/8, 664/6, na wniosek Pana Krzysztofa Keklaka, zamieszkałego w Płocku przy ulicy Włościany 4.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.                                                                       Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2020-12-04
 •                                                                                   OBWIESZCZENIE
                                                                          z dnia 18 listopada 2020 roku
                                                                            Prezydenta Miasta Płocka
                                                                            miasta na prawach powiatu


                         O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU                                                                      LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 18 listopada 2020 roku została wydana decyzja nr 70/PG/2020 dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 330/1, 322/2, na wniosek Pana Waldemara Piwowarczyka, zamieszkałego w Płocku przy ulicy Ciechomickiej 180.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

                                           Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

                                               zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2020-11-19
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 12 listopada 2020 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zmianami),

  zawiadamiam  strony postępowania,

  że Prezydent Miasta Płocka w dniu 12 listopada 2020 roku wydał decyzję Nr 99/2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

  budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (każdy z dwoma lokalami mieszkalnymi), przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Granicznej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 44/4,

  Z treścią decyzji nr 99/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku można się zapoznać w Wydziale  Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w godzinach pracy Urzędu.

  Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49a o decyzji, która podlega zaskarżeniu, na wniosek strony organ, który wydał decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

  Zgodnie z art. 49 k.p.a. obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka.

  Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie: dla wnioskodawcy – 14 dni od daty otrzymania decyzji, dla pozostałych stron – 14 dni od dokonania zawiadomienia o jej wydaniu.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2020-11-12
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 2 października 2020 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 2 października 2020 roku została wydana decyzja nr 63/PG/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej SN-15kV, nN-0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej oraz złącz kablowo-pomiarowych, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 107/7, 107/8, 380/4, 396, 403/1, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma, reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman, z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy
  Data: 2020-10-05