• Wykaz nieruchomości Gminy-Miasto Płock przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej:
  - dot. cz. dz. nr 1087/12  ul. Harcerska (obr. 1)  z  dnia 26.10.2020 r.
  - dot. cz. dz. nr 994/2 ul. Rybaki (obr. 8)   z  dnia 26.10.2020 r.
  - dot. cz. dz. nr 996 ul. Rybaki (obr. 8)  z  dnia 26.10.2020 r.
  - dot. cz. dz. nr 2906/124  ul. Kutrzeby (obr. 1)  z  dnia 26.10.2020 r.


  Załączniki:
 • wykaz 26.10.2020 26 października 2020, godzina 15:03

 • Dział: Dzierżawa i najem nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2020-10-26
 • Protokoły z przetargów na dzierżawę nieruchomości przeprowadzonych w dniu 15.10.2020 r.


  Załączniki:
 • Protokoły z przetargu w dniu 15.10.2020 r. 21 października 2020, godzina 10:10

 • Dział: Dzierżawa i najem nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2020-10-21
 • Wykaz nieruchomości Gminy-Miasto Płock przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej z dnia 8.10.2020 r.:

  • cz. dz. 9/2 ul. Na Skarpie Obr. 18;
  • cz. dz. 900/4 ul. Kolegialna Obr. 8;
  • cz. dz. 559/1 ul. Szpitalna Obr. 3;
  • cz. dz. 873/17 ul. Kolegialna Obr. 8;
  • cz. dz. 300 ul. 1 Maja

  Załączniki:
 • Obr. 8 08 października 2020, godzina 13:39

 • Dział: Dzierżawa i najem nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2020-10-08
 • OGŁOSZENIE

  Działając na podstawie art. 37 ust. 4 i art. 38 ust, 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz 65 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 1738/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr ewidencyjnym działek 97/1 i 97/3 położonej w Płocku przy ul. Urodzajnej (obr. 1) o pow. 60002 m² z przeznaczeniem pod uprawy rolne, ustalenia wywoławczej ceny miesięcznego czynszu dzierżawnego, minimalnego postąpienia i ustalenia składu komisji przetargowej.


  Załączniki:
 • ogłoszenie o przetargu 06 października 2020, godzina 12:31
 • umowa 06 października 2020, godzina 12:31
 • mapa 06 października 2020, godzina 12:32
 • regulamin 08 października 2020, godzina 12:27
 • Oświadczenie osoby fizycznej 08 października 2020, godzina 16:42

 • Dział: Dzierżawa i najem nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2020-10-06
 • OGŁOSZENIE

  Działając na podstawie art. 37 ust. 4 i art. 38 ust, 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2020 r. poz 65 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 1737/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 7 września 2020 roku  w  sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 2515 położonej w  Płocku przy ul. Parcele (obr. 1) o pow. 15.193 m² z przeznaczeniem pod uprawy rolne, ustalenia wywoławczej ceny miesięcznego czynszu dzierżawnego, minimalnego postąpienia i ustalenia składu komisji przetargowej.


  Załączniki:
 • ogłoszenie o przetargu 28 września 2020, godzina 13:42
 • umowa 28 września 2020, godzina 13:42
 • mapa 28 września 2020, godzina 13:43
 • regulamin 08 października 2020, godzina 12:28
 • Oświadczenie osoby fizycznej 08 października 2020, godzina 16:03

 • Dział: Dzierżawa i najem nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2020-09-28
 • OGŁOSZENIE

  Działając na podstawie art. 37 ust. 4 i art. 38 ust, 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2020 r. poz 65 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 1739/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 7 września 2020 roku  w  sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr ewidencyjnymi działek  45/1, 46/1, 47, 48/1 położonej w  Płocku przy ul. Granicznej (obr. 10) o łącznej pow. 29.204 m² z przeznaczeniem pod uprawy rolne, ustalenia wywoławczej ceny miesięcznego czynszu dzierżawnego, minimalnego postąpienia i ustalenia składu komisji przetargowej.


  Załączniki:
 • ogłoszenie o przetargu 28 września 2020, godzina 14:15
 • umowa 28 września 2020, godzina 14:15
 • mapa 28 września 2020, godzina 14:15
 • regulamin 08 października 2020, godzina 12:28
 • Oświadczenie osoby fizycznej 08 października 2020, godzina 16:23

 • Dział: Dzierżawa i najem nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2020-09-28
 • OGŁOSZENIE

  Działając na podstawie art. 37 ust. 4 i art. 38 ust, 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2020 r. poz 65 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 1742/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 września 2020 roku  w  sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 103 położonej w  Płocku przy ul. Żyznej (obr. 1) o pow. 20.824 m² z przeznaczeniem pod uprawy rolne, ustalenia wywoławczej ceny miesięcznego czynszu dzierżawnego, minimalnego postąpienia i ustalenia składu komisji przetargowej.


  Załączniki:
 • ogłoszenie o przetargu 28 września 2020, godzina 14:37
 • umowa 28 września 2020, godzina 14:37
 • mapa 28 września 2020, godzina 14:37
 • regulamin 08 października 2020, godzina 12:29
 • Oświadczenie osoby fizycznej 08 października 2020, godzina 16:21

 • Dział: Dzierżawa i najem nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2020-09-28
 • Wykazy nieruchomości Gminy-Miasto Płock przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej

     Dział: Dzierżawa i najem nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2020-09-24
 • ZARZĄDZENIE Nr 862/2019
  Prezydenta Miasta Płocka
  z dnia 19 września 2019 roku

  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ogród Zoologiczny Jednostka Budżetowa w Płocku na okres od 01.10.2019 roku do 31.09.2021 roku umowy najmu gruntu o powierzchni 5 m², zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 846, będącej w trwałym zarządzie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego J. B. w Płocku, z firmą Room36 Sp. z o.o.

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) oraz art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, poz. 1509, poz. 2348, Dz. U. z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716) w związku z § 6 Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 52/V/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat, zmienionej uchwałami Rady Miasta Płocka Nr 236/XVI/2011 z dnia 25 października 2011 roku i 586/XXXIII/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwałay Nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat, Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:


  § 1

  1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu 5 m2 powierzchni gruntu zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 846 na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego J. B. przy ul. Norbertańskiej 2 w Płocku, na okres od 01.10.2019 roku do 31.09.2021 roku, pomiędzy Miejskim Ogrodem Zoologicznym Jednostka Budżetowa
  w Płocku a firmą Room36 Sp. o.o., z przeznaczeniem na cele handlowo – usługowe.
  2. Nieruchomość ta jest własnością Gminy - Miasto Płock, w trwałym zarządzie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego J. B. w Płocku.

  § 2

  Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka oraz Dyrektorowi Miejskiego Ogrodu Zoologicznego J. B. W Płocku.


  § 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  Dział: Dzierżawa i najem nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2019-09-20
 • Prezydent Miasta Płocka zaprasza do składania wniosków o dzierżawę nieruchomości gruntowych oznaczonych jako część działki nr 999/8 i część działki nr  999/5 (obręb 8)  położonych  w Płocku, Nabrzeżu Stanisława Górnickiego z przeznaczeniem na budowę obiektu usługowo-handlowego  Dział: Dzierżawa i najem nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2019-05-22