• Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.


  Załączniki:
 • Oferta - Fabryka Szczypiornistów 11 czerwca 2024, godzina 15:02

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 4 dni temu (11 czerwca 2024, godzina 15:02)
  Nadzór nad treścią: Bartosz Forysiak
 • O G Ł O S Z E N I E


  Gmina–Miasto Płock informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz Gminy–Miasto Płock Komisja konkursowa wyłoniła jako najkorzystniejszą ofertę STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o., 81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 33.


  Płock, dnia 11 czerwca 2024 r.  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 4 dni temu (11 czerwca 2024, godzina 13:57)
  Nadzór nad treścią: Wiesława Jarząbkowska, Urszula Tyszewska
 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego"


  Załączniki:
 • Oferta - Różaland 10 czerwca 2024, godzina 15:39

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 5 dni temu (10 czerwca 2024, godzina 15:39)
  Nadzór nad treścią: Bartosz Forysiak
 • Zarządzenie Nr 47/2024 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach2024 – 2025  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 1 tydzień temu (05 czerwca 2024, godzina 12:52)
  Nadzór nad treścią: Iwona Bińkowska
 • Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych złożone na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku

  Zgodnie z Art. 19a.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy JST zamieszcza ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 7 dni.


  Załączniki:
 • Oferta - Czysta Forma 21 maja 2024, godzina 09:49

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 3 tygodnie temu (21 maja 2024, godzina 09:49)
  Nadzór nad treścią: Bartosz Forysiak - Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu
 • Zarządzenie Nr 5080/24 z dnia 11 kwietnia 2024r.
  w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2024 r.  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 2 miesiące temu (11 kwietnia 2024, godzina 11:03)
  Nadzór nad treścią: Sławomir Milik - Referat Ochrony Środowiska
 • Zarządzenie Nr 5072/24 z dnia 05 kwietnia 2024r.
  w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji z zakresu ratownictwa wodnego w 2024 r.  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 2 miesiące temu (05 kwietnia 2024, godzina 13:58)
  Nadzór nad treścią: Bogusław Sitarski - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • PREZYDENT MIASTA PŁOCKA OGŁASZA
  konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego
  usługi na rzecz Gminy - Miasto Płock


  Przedmiot i zakres konkursu.

  1. Identyfikacja i analiza ryzyk ubezpieczeniowych dotyczących mienia i działalności Gminy – Miasto Płock, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron dotychczasowej ochrony.
  2. Opracowanie i wdrożenie programu ubezpieczeniowego dostosowanego do potrzeb Gminy - Miasto Płock, na co składa się:
  1) określenie zakresu ryzyk, które mają być objęte ubezpieczeniem, z uwzględnieniem wyników analizy z pkt 1 oraz środków finansowych postawionych do dyspozycji na ten cel;
  2) przedstawienie optymalnego programu ubezpieczeniowego i sposobu postępowania przy organizacji zamówienia publicznego na ubezpieczenie Gminy – Miasto Płock.
  3. Opracowanie i przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  4. Przygotowywanie propozycji odpowiedzi na pytania oferentów, z uzasadnieniem dla Zamawiającego.
  5. Udział w postępowaniu wyboru zakładu ubezpieczeniowego, w szczególności merytoryczna ocena złożonych ofert.
  6. Wdrożenie programu ubezpieczenia.
  7. Nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń, m. in.: sprawdzanie i informowanie Zamawiającego drogą elektroniczną (email-em) o poprawności lub wadliwości wystawionych przez ubezpieczyciela polis, kontrola terminów płatności składek ubezpieczeniowych oraz terminów ekspiracji polis, dokonywanie doubezpieczeń w czasie trwania umowy oraz analiza rynku ubezpieczeniowego.
  8. Przeprowadzanie w imieniu Gminy – Miasto Płock procedury zgłaszania szkód, kontroli procedur szkodowych ubezpieczyciela oraz spraw spornych, a także nadzór nad terminową realizacją wypłaty odszkodowań na rzecz Gminy – Miasto Płock przez ubezpieczyciela.
  9. Prowadzenie bieżących analiz szkodowości i innych raportów na potrzeby Gminy - Miasto Płock.
  10. Prowadzenie innych potrzeb ubezpieczeniowych Gminy – Miasto Płock, do których nie mają zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych, a nie występujących w chwili zawarcia umowy z Brokerem.
  11. Informowanie o nowych produktach i usługach ubezpieczeniowych z zakresu transferu ryzyka ubezpieczeniowego.
  12. Przeprowadzanie bezpłatnych szkoleń z zakresu wiedzy ubezpieczeniowej, w tym dotyczących procedur likwidacji szkód oraz modelu zachowań w przypadku wystąpienia szkody. Grupa docelowa szkoleń to osoby, które ponoszą odpowiedzialność za mienie objęte ochroną. Zamawiający udostępni na szkolenia  odpowiednio wyposażoną salę w głównym budynku Urzędu Miasta Płocka i poinformuje zainteresowanych o terminach szkoleń.
  Przedmiotem szkolenia w zakresie modelu zachowań w przypadku wystąpienia szkody (szkolenie jednorazowe) będzie ciąg działań oraz czynności formalnych, które są niezbędne z punktu widzenia zarówno wymagań ubezpieczyciela, wynikających z zapisów kontraktu, jak i obowiązków zawartych w przepisach prawa powszechnego oraz regulacjach organizacyjnych Zamawiającego. W związku z powyższym treść materiałów szkoleniowych w tym zakresie zostanie opracowana przez Brokera w porozumieniu z Zamawiającym.    
  13. Określanie zakresu ochrony oraz analiza polis odpowiedzialności cywilnej kontrahentów współpracujących z Zamawiającym bądź zamierzających podjąć taką współpracę.
  14. Konsultacje w zakresie ubezpieczenia grupowego dla pracowników Urzędu Miasta Płocka.
  15. Przeprowadzenie konkursu ofert w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, obejmujące wykonanie takich czynności jak:
  1) zebranie ofert od ubezpieczycieli;
  2) negocjowanie warunków ubezpieczenia;
  3) analiza otrzymanych ofert;
  4) przedstawienie Zamawiającemu wyników analizy i rekomendacji najkorzystniejszej oferty.
  Oferent musi spełniać warunki określone w Regulaminie konkursu, stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

  Miejsce oraz termin składania ofert:
  1. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach (jedna w drugiej) w Urzędzie Miasta Płocka, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko numer 1, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1 w terminie do dnia 10 kwietnia 2024 r. do godz. 11.00.
  2. Koperta wewnętrzna powinna być opieczętowana przez Wykonawcę w sposób uniemożliwiający otwarcie bez naruszenia pieczęci oraz zawierać opis:
  "Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego"
  3. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować według poniższego zapisu:
  Urząd Miasta Płocka
  „Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz Gminy - Miasto Płock”. Nie otwierać do dnia 10 kwietnia 2024 r. do godz. 12.00.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00.

  Sposób wyłonienia Wykonawcy.
  1. Wyboru Wykonawcy dokona Komisja powołana przez Zamawiającego.
  2. Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 19.
  3. Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, zostanie oceniona jako oferta najkorzystniejsza.
  4. Konkurs jest ważny, jeśli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca wymogi określone w Regulaminie.

  Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie konkursu jest Pani Urszula Tyszewska – numer telefonu: 24 367 14 31.


  Załączniki:
 • Regulamin konkursu na wybór brokera 28 marca 2024, godzina 10:54

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 2 miesiące temu (28 marca 2024, godzina 10:53)
  Nadzór nad treścią: Wiesława Jarząbkowska - Wydział Techniczno-Gospodarczy
 • Zarządzenie Nr 5042/24 z dnia 26 marca 2024r.
  w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 2 miesiące temu (26 marca 2024, godzina 14:21)
  Nadzór nad treścią: Iwona Bińkowska - Referat Sportu i Rekreacji
 • Zarządzenie Nr 5039/24 z dnia 25 marca 2024r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert I otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2024 r.  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 2 miesiące temu (25 marca 2024, godzina 11:51)
  Nadzór nad treścią: Sławomir Milik - Referat Ochrony Środowiska