• ZARZĄDZENIE Nr 3413/2022 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 17 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2022 - 2023


  Załączniki:
 • Zarządzenie 20 czerwca 2022, godzina 10:16

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data: 2022-06-20
 • ZARZĄDZENIE Nr 3392/2022 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 08 czerwca 2022 r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego|zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r.


  Załączniki:
 • zarządzenie komisja III konkurs. 09 czerwca 2022, godzina 08:35

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data: 2022-06-09
 • III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego


  Załączniki:
 • Zarządzenie III otwart konkurs 07 czerwca 2022, godzina 12:54
 • Zarządzenie z dnia 07.czerwca Nr 33 88 sterylizacja i kastracja kotów 07 czerwca 2022, godzina 12:54

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data: 2022-06-07
 • Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciw HPV w latach 2022-2024


  Załączniki:
 • Zarządzenie 33802022- konkurs HPV 01 czerwca 2022, godzina 12:27
 • Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Ogłoszenie 01 czerwca 2022, godzina 12:27
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia Regulamin pracy Komisji Konkursowej 01 czerwca 2022, godzina 12:27
 • Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Formularz oferty HPV 01 czerwca 2022, godzina 12:27

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data: 2022-06-01
 • ZARZĄDZENIE Nr 3107/2022 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 28 stycznia 2022 roku
  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku


  Załączniki:
 • zarządzenie 30 maja 2022, godzina 13:40

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data: 2022-05-30
 • Zarządzenie Nr 3320/22 z dnia 10 maja 2022r.
  w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r.  Dział: Oferty i konkursy
  Data: 2022-05-10
 • ZARZĄDZENIE Nr 3212/2022 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA  z dnia 21 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r.

  Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. l1a ust. 3 ustawy z dnia 3 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038 ze zm.) - zarządza się, co następuje:

  §1
  Powołuje się komisję konkursową ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego/zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r. w składzie:
  1) Piotr Dyśkiewicz – Przewodniczący komisji Konkursowej – przedstawiciel Prezydenta Miasta Płocka;
  2) Maja Syska - Żelechowska - Zastępca Przewodniczącego Komisji Konkursowej - przedstawiciel Prezydenta Miasta Płocka;
  3) Daniel Urbański - Członek Komisji Konkursowej - przedstawiciel Prezydenta Miasta Płocka;
  4) Bożena Musiał - Członek Komisji Konkursowej - przedstawicielka organizacji pozarządowej, delegowana przez Płocką Radę Działalności Pożytku Publicznego;
  5) Grażyna Cieślik - Członek Komisji Konkursowej - przedstawicielka organizacji pozarządowej, delegowana przez Płocką Radę Działalności Pożytku Publicznego;
  6 ) Danuta Ryba - Członek Komisji Konkursowej - Członek Komisji Konkursowej - przedstawicielka organizacji pozarządowej, delegowana przez Płocką Radę Działalności Pożytku Publicznego;

  §2
  Zasady działania komisji konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert zawarte są w Programie współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka.

  §3
  Zarządzenie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
  1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka,
  3) na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka.

  §4
  Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

  §5
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Prezydent Miasta Płocka  Dział: Oferty i konkursy
  Data: 2022-03-21
 • ZARZĄDZENIE NR 3192/2022 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r.

  Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038 ze zm.), w związku z uchwałą Nr 628/XXXVI/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na rok 2022 zarządza się, co następuje:

  §1
  1. Ogłasza się II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
   2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mieści się się w zakresie obszarów współpracy wskazanych w § 14 pkt 23 ppkt 2 programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2022 rok.
  3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

  §2
  Zleca się realizację zadań publicznych wymienionych w § 1 ust. 1 zarządzenia w formie powierzenia z udzieleniem dotacji, które będą pokrywać pełne koszty realizacji zadań.

  §3
  Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka;
  3. na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka;

  §4
  Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych

  §5
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Prezydent Miasta Płocka
  /-/ Andrzej Nowakowski


  Załączniki:
 • Ogloszenie o konkursie 11 marca 2022, godzina 09:42

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data: 2022-03-11
 • Zarządzenie Nr 3189/22 z dnia 09 marca 2022r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r.

  Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr 628/XXXVI/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2022 rok zarządza się, co następuje:

  §1
  1. Ogłasza się I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
  2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mieszczą się w zakresie obszarów współpracy wskazanych w § 14 pkt 23 ppkt 1) Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2022 rok.
  3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia - dokument do pobrania

  §2
  Zleca się realizację zadań publicznych wymienionych w § 1 ust. 1 zarządzenia w formie wspierania z udzieleniem dotacji, które nie będą pokrywać pełnych kosztów realizacji zadań.

  §3
  Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
  1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
  2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka;
  3) na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka.

  §4
  Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

  §5
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  Załączniki:
 • konkurs 10 marca 2022, godzina 10:57
 • Skan zarządzenia 10 marca 2022, godzina 10:59

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data: 2022-03-10
 • Zarządzenia nr 3152/2022 z dnia 24 lutego 2022r., którym Prezydent Miasta Płocka dokonał zmiany Zarządzenia nr 3117/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem nr 3006/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2021 roku na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, promocji zdrowia i profilaktyki chorób oraz działań prowadzonych w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji w roku 2022, wraz z udzieleniem dofinansowania na realizację zadań


  Załączniki:
 • Zarządzenie 3152 2022 25 lutego 2022, godzina 15:30

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data: 2022-02-25