• Zarządzenie nr 2138/2021 PMP z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r.
  Załączniki:
 • Ogłoszenie 29 stycznia 2021, godzina 10:34
 • Zarządzenie 29 stycznia 2021, godzina 10:34

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 3 lata temu (29 stycznia 2021, godzina 00:00)
 • ZARZĄDZENIE Nr 2136/2021PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku


  Załączniki:
 • Zarządzenie nr 2136 29 stycznia 2021, godzina 15:18

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 3 lata temu (29 stycznia 2021, godzina 00:00)
 • ZARZĄDZENIE Nr 2196/2021 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku


  Załączniki:
 • Zarzadzenie 2126 25 stycznia 2021, godzina 12:06

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 3 lata temu (25 stycznia 2021, godzina 00:00)
 • Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, promocji zdrowia i profilaktyki chorób oraz działań prowadzonych w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji w roku 2021


  Załączniki:
 • Zarządzenie nr 2062-2020 PMP - ogłoszenie konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego 30 grudnia 2020, godzina 12:16

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 3 lata temu (30 grudnia 2020, godzina 00:00)
 • OGŁOSZENIE

  Prezydent Miasta Płocka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.


  Załączniki:
 • Zarządzenie konkurs 2021 30 listopada 2020, godzina 14:58
 • Ogłoszenie o konkursie 2021 ostateczne 30 listopada 2020, godzina 14:58

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 3 lata temu (30 listopada 2020, godzina 00:00)
 • OGŁOSZENIE

  Prezydent Miasta Płocka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w roku 2021 oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.


  Załączniki:
 • Zarządzenie - konkurs turystyka 30 listopada 2020, godzina 15:03

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 3 lata temu (30 listopada 2020, godzina 00:00)
 • ZARZĄDZENIE NR 1618/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2020 - 2021  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 3 lata temu (10 lipca 2020, godzina 00:00)
 • ZARZĄDZENIE Nr 1568/2020
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

  z dnia 25 czerwca 2020 roku


  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w sezonie 2020-2021.


  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia            24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) - zarządza się, co następuje:

  §1.


  Powołuje się Komisję konkursową ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w sezonie 2020 -2021 w składzie:
  1. Roman Siemiątkowski - Przewodniczący Komisji – przedstawiciel Prezydenta Miasta Płocka;
  2. Edyta Mierzejewska - Zastępca Przewodniczącego Komisji – przedstawicielka Prezydenta Miasta Płocka;
  3. Anna Młodawska - Niedzielska– Członek Komisji - przedstawicielka Prezydenta Miasta Płocka;
  4. Honorata Hirschfeld - Członek Komisji – osoba wskazana przez organizacje, delegowana przez Płocką  Radę  Sportu;
  5. Ryszard Olczuk– Członek Komisji – osoba wskazana przez organizacje, delegowana przez Płocką  Radę Sportu;
  6. Maciej Wierciński - Członek Komisji – osoba wskazana przez organizacje, delegowana przez Płocką  Radę Sportu;


  §2.

  Zasady działania komisji konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert zawarte są w Programie współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka.

  §3.

  Zarządzenie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
  1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
  2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka;
  3) na stronie internetowej Miasta Płocka www.pozarzadowe.plock.eu.

  §4.

  Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej.


  §5.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


   Prezydent Miasta Płocka
  /-/ Andrzej Nowakowski
  Prezydent Miasta Płocka


  Uzasadnienie  Konieczność powołania komisji konkursowej wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Skład komisji oraz zasady jej działania określono zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 1036/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych  konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Miasta Płocka przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta     Płocka oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji ze zm.

  cka  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 3 lata temu (26 czerwca 2020, godzina 00:00)
 • Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejw latach 2020 - 2021.

     Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 4 lata temu (05 czerwca 2020, godzina 00:00)
 • Zarządzenie nr 1301/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 4 lata temu (12 lutego 2020, godzina 00:00)