Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: Kadencja 2018 - 2023
 • Zarządzenie Nr 173/19 z dnia 09 stycznia 2019r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 102/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: "Licealny akcelerator edukacji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 • Zarządzenie Nr 172/19 z dnia 09 stycznia 2019r.
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Z podstawówką w świat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 • Zarządzenie Nr 171/19 z dnia 09 stycznia 2019r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 170/19 z dnia 09 stycznia 2019r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 169/19 z dnia 08 stycznia 2019r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 2313/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia sposobu ustalenia stawek czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie gminy oraz stawki czynszu lokali socjalnych, zmienionego zarządzeniami 2385/08 z dnia 16 września 2008 r. 815/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. oraz 4011/2018 z dnia 16 lutego 2018 r.
 • Zarządzenie Nr 168/19 z dnia 08 stycznia 2019r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 30/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2018 r. w/s zatwierdzenia planu remontów w zakresie rzeczowo-finansowym na 2019 rok dla Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy
 • Zarządzenie Nr 167/19 z dnia 08 stycznia 2019r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 166/19 z dnia 07 stycznia 2019r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 r.
 • Zarządzenie Nr 165/19 z dnia 04 stycznia 2019r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu przez Miejski Ogród Zoologiczny Jednostka Budżetowa w Płocku na okres od 01.01.2019 roku do 30.09.2020 roku, 7 m2 powierzchni gruntu zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 846, będącej w trwałym zarządzie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego J. B. w Płocku z Panią Teresą Kasztelan ul. Wilcza 3a/2, 99-300 Kutno, prowadzącą działalność gospodarczą.
 • Zarządzenie Nr 164/19 z dnia 04 stycznia 2019r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w turystyki i krajoznawstwa.
 • Zarządzenie Nr 163/19 z dnia 03 stycznia 2019r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 162/19 z dnia 03 stycznia 2019r.
  w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 161/19 z dnia 03 stycznia 2019r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3976/2018 z dnia 01.02.2018 r., nr 4119/2018 z dnia 29.03.2018 r., nr 4176/2018 z dnia 30.04.2018 r., nr 4291/2018 z dnia 14.06.2018 r.,nr 4455/2018 z dnia 03.08.2018r., nr 4721/2018 z dnia 13.11.2018 r., nr 29/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 160/19 z dnia 02 stycznia 2019r.
  w sprawie: przekazania w użyczenie na rzecz Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz środków, które nie przyniosły efektu w postaci środka trwałego.
 • Zarządzenie Nr 159/18 z dnia 31 grudnia 2018r.
  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2019-2021
 • Zarządzenie Nr 158/18 z dnia 31 grudnia 2018r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2018 rok.
 • Zarządzenie Nr 157/18 z dnia 31 grudnia 2018r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 156/18 z dnia 31 grudnia 2018r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2018 rok – po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 154/18 z dnia 31 grudnia 2018r.
  w sprawie wniosku Pana Jacka Jeżewskiego o przywrócenie najmu lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku przy ul. Popłacińskiej 42A w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 153/18 z dnia 31 grudnia 2018r.
  w sprawie wniosku Pani Haliny Rudzińskiej o wynajęcie lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w budynku przy ul. Pszczelej 7 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 152/18 z dnia 31 grudnia 2018r.
  w sprawie wniosku Pani Ireny Zielińskiej o wynajęcie lokalu mieszkalnego nr 55 położonego w budynku przy ul. Słodowej 4 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 151/18 z dnia 31 grudnia 2018r.
  w sprawie: zamiany lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Sienkiewicza 14A w Płocku, na lokal mieszkalny nr 9 w budynku przy ul. Kolegialnej 29/2 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 150/18 z dnia 31 grudnia 2018r.
  w sprawie nadania Urzędowi Miasta Płocka Regulaminu organizacyjnego
 • Zarządzenie Nr 149/18 z dnia 31 grudnia 2018r.
  w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 31 położonego w budynku przy ulicy Warszawskiej 3 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 148/18 z dnia 31 grudnia 2018r.
  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2019-2021