Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: Kadencja 2018 - 2023
 • Zarządzenie Nr 4713/23 z dnia 22 listopada 2023r.
  w sprawie wyznaczenia osoby do zastępowania Zastępcy Prezydenta ds. Polityki Społecznej
 • Zarządzenie Nr 4712/23 z dnia 22 listopada 2023r.
  w sprawie: przyznania nagród Prezydenta Miasta Płocka pracownikom pedagogicznym z okazji jubileuszu 50-lecia Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 4711/23 z dnia 22 listopada 2023r.
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2023.
 • Zarządzenie Nr 4710/23 z dnia 22 listopada 2023r.
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2023.
 • Zarządzenie Nr 4709/23 z dnia 22 listopada 2023r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2024 roku
 • Zarządzenie Nr 4708/23 z dnia 22 listopada 2023r.
  w sprawie wyznaczenia Zastępcy Prezydenta do pełnienia obowiązków podczas nieobecności Prezydenta Miasta Płocka.
 • Zarządzenie Nr 4707/23 z dnia 22 listopada 2023r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, położonych w Płocku przy ul. Wiadukt (obr. 5) oznaczonych jako działka nr 32/3, nr 32/4 i nr 32/9 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 4706/23 z dnia 22 listopada 2023r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.
 • Zarządzenie Nr 4705/23 z dnia 22 listopada 2023r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok.
 • Zarządzenie Nr 4704/23 z dnia 21 listopada 2023r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, położonych w Płocku (obręb 1) oznaczonych jako działki nr 384/9, nr 386/9 i nr 484/26 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 4703/23 z dnia 20 listopada 2023r.
  w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
 • Zarządzenie Nr 4701/23 z dnia 20 listopada 2023r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4190/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków o rozdysponowanie nieruchomości gminnych oraz ustalania czynszu i opłat za ich udostępnianie” zmienionego Zarządzeniem Nr 4449/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 sierpnia 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 4700/23 z dnia 17 listopada 2023r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 4699/23 z dnia 17 listopada 2023r.
  w sprawie: wprowadzenia procedury wykonywania kontroli instytucjonalnej
 • Zarządzenie Nr 4698/23 z dnia 17 listopada 2023r.
  w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz dla ich opiekunów artystycznych za rok szkolny 2022/2023.
 • Zarządzenie Nr 4697/23 z dnia 16 listopada 2023r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4544/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 września 2023 roku w sprawie powołania komisji sprawdzającej złożone wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków oraz wnioski o udzielenie dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji
 • Zarządzenie Nr 4696/23 z dnia 16 listopada 2023r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 4695/23 z dnia 16 listopada 2023r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2023 rok - po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 4694/23 z dnia 16 listopada 2023r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, położonej w Płocku przy al. Piłsudskiego (obręb 10) oznaczonej jako działki nr 145/11 i nr 1195/2 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony
 • Zarządzenie Nr 4693/23 z dnia 16 listopada 2023r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2024 r.
 • Zarządzenie Nr 4692/23 z dnia 16 listopada 2023r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie zaopiniowania planu finansowego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego na 2023 rok.
 • Zarządzenie Nr 4691/23 z dnia 15 listopada 2023r.
  w sprawie: przyznania nagród Prezydenta Miasta Płocka pracownikom pedagogicznym z okazji jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku
 • Zarządzenie Nr 4688/23 z dnia 13 listopada 2023r.
  w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Płocka przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji
 • Zarządzenie Nr 4687/23 z dnia 10 listopada 2023r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 3200/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie wskazania lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 • Zarządzenie Nr 4686/23 z dnia 10 listopada 2023r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok.