Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: Kadencja 2018 - 2023
 • Zarządzenie Nr 3522/22 z dnia 28 lipca 2022r.
  w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2022 rok po dokonanych zmianach.
 • Zarządzenie Nr 3521/22 z dnia 28 lipca 2022r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 r. w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym
 • Zarządzenie Nr 3520/22 z dnia 27 lipca 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 3519/22 z dnia 27 lipca 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.
 • Zarządzenie Nr 3518/22 z dnia 27 lipca 2022r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego|zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r
 • Zarządzenie Nr 3517/22 z dnia 27 lipca 2022r.
  w sprawie nabycia przez Gminę – Miasto Płock prawa własności nieruchomości gruntowych o numerach ewidencyjnych ***** o pow. 1,1900 ha oraz ***** o pow. 1,0900 ha położonych w miejscowości Borowiczki Pieńki, gmina Słupno, powiat płocki, województwo mazowieckie, stanowiących własność osoby fizycznej.
 • Zarządzenie Nr 3516/22 z dnia 26 lipca 2022r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert IV otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r.
 • Zarządzenie Nr 3515/22 z dnia 26 lipca 2022r.
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2022.
 • Zarządzenie Nr 3514/22 z dnia 22 lipca 2022r.
  w sprawie: wynajęcia w trybie bezprzetargowym pomieszczeń użytkowych mieszczących się w budynku przy ul. Zielonej 40, stanowiącym własność Gminy-Miasta Płock.
 • Zarządzenie Nr 3513/22 z dnia 22 lipca 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 3512/22 z dnia 22 lipca 2022r.
  w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 14 w Płocku prowadzonego przez Miasto Płock.
 • Zarządzenie Nr 3511/22 z dnia 22 lipca 2022r.
  w sprawie: ustanowienia okazjonalnego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku
 • Zarządzenie Nr 3510/22 z dnia 21 lipca 2022r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2022 rok - po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 3509/22 z dnia 21 lipca 2022r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania nadzoru przez Zastępców Prezydenta Miasta Płocka oraz Skarbnika Miasta Płocka nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi
 • Zarządzenie Nr 3508/22 z dnia 21 lipca 2022r.
  w sprawie : zamiany lokalu nr 5 przy ul. Jakubowskiego 11 w Płocku zajmowanego przez Panią Dorotę Kobielską na lokal nr 13 przy ul. Miodowej 29 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 3507/22 z dnia 21 lipca 2022r.
  w sprawie zmiany zarządzenia nr 3335/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie utworzenia zasobu tymczasowych pomieszczeń z przeznaczeniem na wynajem.
 • Zarządzenie Nr 3506/22 z dnia 20 lipca 2022r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 3505/22 z dnia 19 lipca 2022r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku z późniejszymi zmianami.
 • Zarządzenie Nr 3504/22 z dnia 19 lipca 2022r.
  w sprawie: prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności lokalu mieszkalnego numer 90 położonego w Płocku przy ul. Gradowskiego 16, stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. użytkowej 26,60 m2 oraz powierzchni pomocniczej 2,92 m2, z którego własnością związany jest udział wynoszący 2660/202640 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 884/1, 884/3 i 884/4.
 • Zarządzenie Nr 3503/22 z dnia 19 lipca 2022r.
  w sprawie: zmniejszenia wysokości wpłaty kaucji mieszkaniowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Miodowej 39 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 3502/22 z dnia 18 lipca 2022r.
  w sprawie: zmiany planu finansowego Gminy – Miasto Płock dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
 • Zarządzenie Nr 3501/22 z dnia 18 lipca 2022r.
  w sprawie wyznaczenia apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka, która w dniach od 08 sierpnia 2022r. do 11 sierpnia 2022r. będzie pełniła dyżur.
 • Zarządzenie Nr 3500/22 z dnia 18 lipca 2022r.
  w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu na terenie miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 3499/22 z dnia 18 lipca 2022r.
  w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka  nr 303/1 o powierzchni 826 m2 i działka nr 303/3 o powierzchni 148 m2 położonej w Płocku w Obrębie 4. stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia jej ceny.
 • Zarządzenie Nr 3498/22 z dnia 18 lipca 2022r.
  w sprawie: powołania Zespołu ds. Nazewnictwa