• OBWIESZCZENIE

  z dnia 22 stycznia 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późniejszymi zmianami), oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474 tekst jednolity), w świetle art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy L- ulicy Ośnickiej na odcinku od ulicy Dziedziniec do ulicy Górnej w Płocku wraz z infrastrukturą w ramach zadania pn.: Budowa ulicy Ośnickiej,

  na wniosek z dnia 20 grudnia 2018 roku, właściwego zarządcy drogi Prezydenta Miasta Płocka, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Mariusza Andlera- wspólnika spółki jawnej: MBZ Andler, Tomczak Sp.j. z siedzibą we Włocławku przy ul. Maślanej 8/10, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy L- ulicy Ośnickiej na odcinku od ulicy Dziedziniec do ulicy Górnej w Płocku wraz z infrastrukturą w ramach zadania pn.: Budowa ulicy Ośnickiej w niezbędnym zakresie.
  Wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 439, 554, 555/1, 555/2, 1011/3, 1011/4 (1011/5, 1011/6), 1012/1 (1012/5, 1012/6), 1012/2 (1012/3, 1012/4), 1013/1, 1013/4 (1013/24, 1013/25), 1013/5 (1013/22, 1013/23), 1013/6 (1013/20, 1013/21), 1013/7 (1013/18, 1013/19), 1013/8 (1013/16, 1013/17), 1013/9 (1013/14, 1013/15), 1013/10 (1013/12, 1013/13), 1013/11, 1014, 1016/1, 1016/11, 1016/12, 1016/13, 1020/1, 1020/2, 1020/3, 1027/3 i 1028/10-obręb nr 10-Podolszyce w Płocku.; w nawiasach podano numery działek po podziale; podkreśleniem wyróżniono działki przeznaczone pod drogę.

   W związku z powyższym, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się ze złożoną dokumentacją projektową w Referacie Administracji Architektoniczno- Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka, przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 310 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7.45-15.15, w czwartki w godzinach 8.45 –17.15, w piątki w godzinach 8.45– 15.15, tel. (024) 367-15-18.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

   


  Płock, dnia 22 stycznia 2019 roku.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 5 lat temu (23 stycznia 2019, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 23 stycznia 2019 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późniejszymi zmianami), oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1474 z późniejszymi zmianami),

  ZAWIADAMIAM O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 520213W - ulicy Nowy Rynek w Płocku
  na odcinku od km. 0+032,00 do km. 0+038,00 o łącznej długości l=6,00 mb;

  w zakresie budowy chodnika, na wniosek z dnia 18 grudnia 2018 roku, właściwego zarządcy drogi Prezydenta Miasta Płocka, z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek 1, reprezentowanego przez zarządzającego drogą - Pana Tomasza Żulewskiego Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, który uzupełniony został przy piśmie z dnia 19 grudnia 2018 roku oraz przy piśmie z dnia 17 stycznia 2019 roku.

  Wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 1394; 281/21 (281/23; 281/24) w granicach obrębu ewidencyjnego 0008–Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock – znajdujące się w liniach rozgraniczających pasa drogowego.

  Uwaga: numeracja działek według stanu istniejącego (w nawiasach podano numery działek po podziale), pogrubionym drukiem oznaczono numery działek istniejące oraz numery działek po podziale przeznaczone pod inwestycję drogową.

  Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 5 lat temu (23 stycznia 2019, godzina 00:00)
 • O B W I E S Z C Z E N I E
  z dnia 22 stycznia 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

  Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku poz. 2081 t. j.) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z póź. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późniejszymi zmianami),
  ZAWIADAMIAM
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 21 stycznia 2019 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 39/2019 znak: WRM-IV.6740.599.2018.BD zatwierdzająca zamienny projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego obejmującego budowę Instalacji Metatezy, rozbudowę i przebudowę budynku administracyjno-socjalnego, przebudowę bloku wodnego BWP-4, budowę estakady i podpór dla rurociągów magistralnych, sieci i dróg, zlokalizowanych na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN Orlen S. A. na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 20/21, 20/56, 20/57, 20/59 i 20/13 obręb 13 Kombinat w Płocku przy ul. Chemików 7, w zakresie zmian projektu chłodni wentylatorowych bloku wodnego BRP-4, dla PKN ORLEN S. A. w Płocku, a także informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

  Płock, dnia 22 stycznia 2019 roku.
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 5 lat temu (22 stycznia 2019, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 22 stycznia 2019 roku

  OBWIESZCZENIE
  z dnia 22 stycznia 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1945) zawiadamiam, że wnioskiem z dnia 17 stycznia 2019 roku,  Spółka Akcyjna ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Jerzy Tabaka reprezentujący Firmę TAJAMS Jerzy Tabaka z siedzibą przy ul. Królewieckiej 40/B2, 11-700 Mrągowo zwróciła się o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 59/PG/2017 z dnia 21 lipca 2017 roku, znak sprawy: WRM-II.6733.32.2017.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 397, 396, 380/4, 380/1, 161 (obręb 8), w zakresie zmiany załącznika graficznego:

  załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1a.

  Strony postępowania administracyjnego mogą się zapoznać ze złożonym materiałem dowodowym w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki, wejście od ulicy Zduńskiej, pokój C-305 (tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45– 15:15.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,      zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za doręczone  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 5 lat temu (22 stycznia 2019, godzina 00:00)
 • INFORMACJA
  z dnia 21 stycznia 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  18 stycznia 2019 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Semestralnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 520, 165/4, 216/9, 216/6, 216/7, 216/8, położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.

  Płock, dnia 21 stycznia 2019 roku.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 5 lat temu (21 stycznia 2019, godzina 00:00)

 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 21 stycznia 2019 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 21 stycznia 2019 roku wydano decyzję Nr 5/PG/2019 znak: WRM-II.6733.8.2018.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: rozbiórce i budowie stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budową drogi wewnętrznej, parkingów w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ul. Łukasiewicza”, przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 235/3, 235/2, 235/1, 238/1, 230, 223/4, na rzecz: Gminy Płock, z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, z upoważnienia, której działa Pan Andrzej Niedbała Dyrektor Wydziału  Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka.

  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 5 lat temu (21 stycznia 2019, godzina 00:00)
 • INFORMACJA
  z dnia 16 stycznia 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
  16 stycznia 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 14 grudnia 2018 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych - działek: 430, 431, 432, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Mickiewicza, na działkach o numerach ew. gruntu 307, 362, 364/11, 428/3, 428/7, 428/12, 430, 431, 432, położonych w obrębie ew. Nr 7 – Działki, jednostce ew. Płock.

  Płock, dnia 16 stycznia 2019 roku  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 5 lat temu (16 stycznia 2019, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 15 stycznia 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 15 stycznia 2019 roku została wydana decyzja nr 4/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego,  przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 677/16, 677/12, 677/17, 677/5 i 677/15 przy ulicy Browarnej w Płocku na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Piotr Sarnowski reprezentujący firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ulicy Płk. Dąbka 85/II/9.

   Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 5 lat temu (16 stycznia 2019, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 16 stycznia 2019 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
  NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Chopina na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 416, 417 (obręb 7), na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której występuje Pan Roman Wołowiec, reprezentujący firmę BAKO Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy Al. Jana Pawła II 30.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 5 lat temu (16 stycznia 2019, godzina 00:00)
 • INFORMACJA
   z dnia 15 stycznia 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  17 grudnia 2018 roku, Energa-Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV oraz złącz kablowo-pomiarowych dla zasilania działek: 430, 431 i 432, zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 307, 362, 364/11, 428/3, 428/7, 428/12, 430, 431, 432 (obręb geodezyjny 7-Działki).
  Płock, dnia 15 stycznia 2019 roku  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 5 lat temu (15 stycznia 2019, godzina 00:00)