• OBWIESZCZENIE
  z dnia 29 stycznia 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Tectum Inwest Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Płocku przy ul. Monte Cassino 12, reprezentowanej przez Pana Sergiusza Pietrasa, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla planowanej zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 506/1, 506/3, 506/4, 509/3, 509/5, 509/6, 509/7, 801/2, 801/18.
  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
  a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
  i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 4 lata temu (29 stycznia 2019, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 29 stycznia 2019 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
  NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: „Przebudowa ulicy Kredytowej wraz z sięgaczami oraz budową: oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej” oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km od 49+460,26 do km 49+600 wraz z budową: oświetlenia ulicznego i sieci wodociągowej” przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kredytowej, Dobrzyńskiej, Prezydenta Mościckiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 4/7, 4/1 (obręb 8), 472/1, 694/68, 511/2, 694/24, 694/23, 429 (obręb 4) na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, reprezentowana przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg  w Płocku Pana Tomasza Żulewskiego, z pełnomocnictwa którego działa Pan Leszek Pietrzak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PROJDRÓG – Projektowanie i Nadzory, z siedzibą w Płocku, przy ul. Targowej 18c.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 4 lata temu (29 stycznia 2019, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 29 stycznia 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 29 stycznia 2019 roku została wydana decyzja nr 7/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów  3725/1, 3725/2, 2/2 przy ulicy Boryszewskiej w Płocku, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Grzegorz Bednarski, reprezentujący firmę BAKO Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.
   Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 4 lata temu (29 stycznia 2019, godzina 00:00)
 • O B W I E S Z C Z E N I E
  z dnia 28 stycznia 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

  Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku poz. 2081 t. j.) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z póź. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późniejszymi zmianami),
  ZAWIADAMIAM
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 28 stycznia 2019 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 50/2019 znak: WRM-IV.6740.25.2019.BD zatwierdzająca zamienny projekt zagospodarowania terenu (zmiana zakresu) oraz zamienny projekt architektoniczno-budowlany na budowę zamierzenia budowlanego o zmienionej nazwie: „Zakład produkcji folii obejmujący przebudowę hali magazynowej i rozbudowę hali magazynowej o halę produkcyjną, infrastrukturę techniczną: instalacje i przyłącza sanitarne oraz elektryczne, układ komunikacyjny: drogi, place, chodniki i miejsca postojowe dla samochodów osobowych;  zlokalizowane na działkach o numerach ewidencji gruntu 17/23, 17/24, 17/27 i 17/29 obręb 13-Kombinat przy ul. Chemików 5 w Płocku, dla firmy WARTER Sp. j. z siedzibą w Warszawie, a także informuję,
  że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

  Płock, dnia 28 stycznia 2019 roku.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 4 lata temu (28 stycznia 2019, godzina 00:00)
 • INFORMACJA

  z dnia 25 stycznia 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami)

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 24 stycznia 2019 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV wraz ze złączami kablowo- pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Grabówka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1028/1, 1028/29, 1028/30, 1028/31, 1028/32, 1028/34, 1028/35, 1028/36, 1028/39, 1029/2, 1029/6, 1031/1 i 1043 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).

  Płock, dnia 25 stycznia 2019 roku.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 4 lata temu (25 stycznia 2019, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 24 stycznia 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI   O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 24 stycznia 2019 roku została wydana decyzja nr  6/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 793, 794, 798, 785/4, 785/2, 785/1, 785/5  przy ulicy Franciszka Dorobka w Płocku, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa  Pan Łukasz Krajanowski, reprezentujący firmę STAMAR Łukasz Krajanowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Atutowej 9/82.
   Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 4 lata temu (24 stycznia 2019, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 23 stycznia 2019 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
  NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa obiektu sportowego w postaci boisk, budynku sanitarno-szatniowego, miejsc parkingowych, drogi wewnętrznej, chodników wraz z infrastrukturą techniczną (oświetlenie terenu, zasilanie w energię elektryczną, wodę, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną) w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiścickiego – prace przygotowawcze” przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Wojciecha Wiścickiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 555, 557/5, 556/6 (obręb 7) na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, z upoważnienia  której działa Pani Grażyna Piaskowska Kierownik Referatu Przygotowania Projektów Inwestycyjnych w Wydziale Inwestycji i Remontów.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 4 lata temu (23 stycznia 2019, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 22 stycznia 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późniejszymi zmianami), oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474 tekst jednolity), w świetle art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy L- ulicy Ośnickiej na odcinku od ulicy Dziedziniec do ulicy Górnej w Płocku wraz z infrastrukturą w ramach zadania pn.: Budowa ulicy Ośnickiej,

  na wniosek z dnia 20 grudnia 2018 roku, właściwego zarządcy drogi Prezydenta Miasta Płocka, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Mariusza Andlera- wspólnika spółki jawnej: MBZ Andler, Tomczak Sp.j. z siedzibą we Włocławku przy ul. Maślanej 8/10, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy L- ulicy Ośnickiej na odcinku od ulicy Dziedziniec do ulicy Górnej w Płocku wraz z infrastrukturą w ramach zadania pn.: Budowa ulicy Ośnickiej w niezbędnym zakresie.
  Wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 439, 554, 555/1, 555/2, 1011/3, 1011/4 (1011/5, 1011/6), 1012/1 (1012/5, 1012/6), 1012/2 (1012/3, 1012/4), 1013/1, 1013/4 (1013/24, 1013/25), 1013/5 (1013/22, 1013/23), 1013/6 (1013/20, 1013/21), 1013/7 (1013/18, 1013/19), 1013/8 (1013/16, 1013/17), 1013/9 (1013/14, 1013/15), 1013/10 (1013/12, 1013/13), 1013/11, 1014, 1016/1, 1016/11, 1016/12, 1016/13, 1020/1, 1020/2, 1020/3, 1027/3 i 1028/10-obręb nr 10-Podolszyce w Płocku.; w nawiasach podano numery działek po podziale; podkreśleniem wyróżniono działki przeznaczone pod drogę.

   W związku z powyższym, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się ze złożoną dokumentacją projektową w Referacie Administracji Architektoniczno- Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka, przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 310 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7.45-15.15, w czwartki w godzinach 8.45 –17.15, w piątki w godzinach 8.45– 15.15, tel. (024) 367-15-18.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

   


  Płock, dnia 22 stycznia 2019 roku.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 4 lata temu (23 stycznia 2019, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 23 stycznia 2019 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późniejszymi zmianami), oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1474 z późniejszymi zmianami),

  ZAWIADAMIAM O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 520213W - ulicy Nowy Rynek w Płocku
  na odcinku od km. 0+032,00 do km. 0+038,00 o łącznej długości l=6,00 mb;

  w zakresie budowy chodnika, na wniosek z dnia 18 grudnia 2018 roku, właściwego zarządcy drogi Prezydenta Miasta Płocka, z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek 1, reprezentowanego przez zarządzającego drogą - Pana Tomasza Żulewskiego Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, który uzupełniony został przy piśmie z dnia 19 grudnia 2018 roku oraz przy piśmie z dnia 17 stycznia 2019 roku.

  Wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 1394; 281/21 (281/23; 281/24) w granicach obrębu ewidencyjnego 0008–Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock – znajdujące się w liniach rozgraniczających pasa drogowego.

  Uwaga: numeracja działek według stanu istniejącego (w nawiasach podano numery działek po podziale), pogrubionym drukiem oznaczono numery działek istniejące oraz numery działek po podziale przeznaczone pod inwestycję drogową.

  Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 4 lata temu (23 stycznia 2019, godzina 00:00)
 • O B W I E S Z C Z E N I E
  z dnia 22 stycznia 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

  Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku poz. 2081 t. j.) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z póź. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późniejszymi zmianami),
  ZAWIADAMIAM
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 21 stycznia 2019 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 39/2019 znak: WRM-IV.6740.599.2018.BD zatwierdzająca zamienny projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego obejmującego budowę Instalacji Metatezy, rozbudowę i przebudowę budynku administracyjno-socjalnego, przebudowę bloku wodnego BWP-4, budowę estakady i podpór dla rurociągów magistralnych, sieci i dróg, zlokalizowanych na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN Orlen S. A. na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 20/21, 20/56, 20/57, 20/59 i 20/13 obręb 13 Kombinat w Płocku przy ul. Chemików 7, w zakresie zmian projektu chłodni wentylatorowych bloku wodnego BRP-4, dla PKN ORLEN S. A. w Płocku, a także informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

  Płock, dnia 22 stycznia 2019 roku.
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 4 lata temu (22 stycznia 2019, godzina 00:00)