• INFORMACJA
  z dnia 11 lutego 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 08 lutego 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 18 stycznia 2019 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Semestralnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 520, 165/4, 216/9, 216/6, 216/7, 216/8, położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.

  Płock, dnia 11 lutego 2019 roku.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 5 lat temu (11 lutego 2019, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 11 lutego 2019 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU                             DECYZJI  O ZMIANIE DECYZJI O USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI CELU  PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 11 lutego 2019 roku została wydana decyzja nr 11/PG/2019 znak: WRM-II.6733.3.2019.MM o zmianie decyzji Prezydenta Miasta Płocka 59/PG/2017 z dnia 21 lipca 2017 roku, znak sprawy: WRM-II.6733.32.2017.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 397, 396, 380/4, 380/1, 161 (obręb 8), w zakresie zmiany załącznika graficznego,

  załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1a,


  na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Jerzy Tabaka reprezentujący Firmę TAJAMS Jerzy Tabaka z siedzibą przy ul. Królewieckiej 40/B2, 11-700 Mrągowo.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 5 lat temu (11 lutego 2019, godzina 00:00)
 • INFORMACJA
  z dnia 7 lutego 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
  Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  6 lutego 2019 roku Pan Stanisław Chrzanowski dokonał zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej przewidzianej do realizacji przy ul. Wiadukt w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 14/18, 14/19 i 13/4 (obręb geodezyjny 5 Kostrogaj Przemysłowy).
  Płock, dnia 7 lutego 2019 roku.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 5 lat temu (07 lutego 2019, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 6 lutego 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

   

  Na podstawie art. 49 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 11d ust. 5 i art. 11f ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474 z późniejszymi zmianami)

  ZAWIADAMIAM O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

  w sprawie zmiany
  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  nr 2/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 czerwca 2018 r.
  znak sprawy WRM-IV.6740.4.2.2018.MJ

  polegającej na budowie dróg gminnych:
  - 2KDZ na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+439,88 o długości l=439,88 mb;
  - 1KDL na odcinku od km. 0+860,00 do km. 1+303,51 o długości l=443,51 mb
  - 2KDL na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+860,00 o długości l=860,00 mb;
  - 3KDL na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+489,24 o długości l=489,24 mb;
  - 4KDL na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+285,64 o długości l=285,64 mb;
  wchodzących w układ drogowy przyszłych terenów inwestycyjnych
  i łączących się przez skrzyżowania z Nową Przemysłową,

  wraz z budową infrastruktury sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, urządzeń wodnych i przebudową rowu melioracyjnego (w postaci przepustów na skrzyżowaniu z projektowanymi drogami), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku - Etap II – „Budowa układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu „Trzepowo”.

  Wnioskiem o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęta jest nieruchomości o numerze ewidencyjnym gruntów: 151/2, 151/1, (151) w granicach obrębu ewidencyjnego 0002–Trzepowo, znajdująca się w liniach rozgraniczających pasa drogowego, w zakresie projektu podziału nieruchomości – dotyczącego zmiany użytków gruntowych.

  Uwaga: numeracja działek według stanu istniejącego (w nawiasie podano numer działki przed podziałem), pogrubionym drukiem oznaczono numer działki przeznaczonej pod inwestycję drogową.

  Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  W związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty doręczenia, o której mowa powyżej, można zapoznać się ze złożoną dokumentacją projektową w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 317 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7:45- 15:15 , w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, w piątki w godzinach 8:45 – 15:15, tel. (024) 367-15-13.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 5 lat temu (06 lutego 2019, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 1 lutego 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O  PODJĘCIU PRZEZ RADĘ MIASTA PŁOCKA UCHWAŁY O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI


  Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1398) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 31 stycznia 2019 roku Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 64/IV/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany gminnego programu rewitalizacji. 

  Informacje dotyczące prac nad zmianą gminnego programu rewitalizacji:

  • można uzyskać w Referacie Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta Urzędu Miasta Płocka pod numerem tel. 24 367-14-53;
  • będą udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka www.bip.ump.pl i na stronie internetowej www.rozwojmiasta.plock.eu – REWITALIZACJA I ESTETYZACJA.


  Wnioski i propozycje zmian do uwzględnienia w opracowywanej zmianie Płockiego Programu Rewitalizacji można przekazać na piśmie w terminie do dnia 22 lutego 2019 roku w jednej z następujących form:

  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
  • za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka.


  Zgłoszenia projektów do ujęcia w Płockim Programie Rewitalizacji oraz aktualizacji projektów ujętych w Płockim Programie Rewitalizacji należy dokonywać zgodnie z przyjętą procedurą naboru wniosków dostępną w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.ump.pl/?show_cat=oe1gNaeL

  Zakres opracowywanej zmiany Płockiego Programu Rewitalizacji nie obejmuje zmiany granic obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku oraz zmiany granic Specjalnej Strefy Rewitalizacji, ustanowionej Uchwałą Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 roku.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 5 lat temu (04 lutego 2019, godzina 00:00)
 • INFORMACJA
  z dnia 1 lutego 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  30 stycznia 2019 roku, Kona-Stal Rafał Janik z siedzibą w Płocku przy ul. Popłacińskiej 42, dokonał zgłoszenia zamiaru budowy: sieci wodociągowej wraz z przyłączem, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Kutnowskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 118/20, 118/31, 118/32, 118/39, 118/40, 118/41, 118/42, 118/43, 118/44, 118/45, położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.

  Płock, dnia 1 lutego 2019 roku.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 5 lat temu (01 lutego 2019, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 31 stycznia 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 31 stycznia 2019 roku została wydana decyzja nr 10/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 205/13 przy ul. Kutnowskiej w Płocku, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Radosław Habaj, reprezentujący firmę BAKO Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.
   Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 5 lat temu (01 lutego 2019, godzina 00:00)
 • INFORMACJA
  z dnia 1 lutego 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  31 stycznia 2019 roku, Energa-Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN dla zasilania budynku wielorodzinnego przy ul. Kochanowskiego 16, zlokalizowanych przy ul. Kochanowskiego w Płocku, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 236/1 (obręb geodezyjny 7-Działki).
  Płock, dnia 1 lutego 2019 roku  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 5 lat temu (01 lutego 2019, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE

  Przydenta Miasta Płocka
  z dnia 31 stycznia 2019 roku
  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 31 stycznia 2019 roku wydano decyzję Nr 9/PG/2019 znak: WRM-II.6733.97.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV dla zasilania zakładu produkcji w mieście Płock, ul. Otolińska 29, działka nr 167/13, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Otolińskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 164/2 i 167/13, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Izabela Pabis reprezentująca firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9.

  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 5 lat temu (31 stycznia 2019, godzina 00:00)
 • INFORMACJA
  z dnia 30 stycznia 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WNIESIENIU SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 30 stycznia 2019 roku Prezydent Miasta Płocka wniósł sprzeciw w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 3 stycznia 2019 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 677/5, 677/12, 677/15, 677/16, 677/17, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

  Płock, dnia 30 stycznia 2019 roku.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 5 lat temu (30 stycznia 2019, godzina 00:00)