• INFORMACJA
  z dnia 18 lutego 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 24 stycznia 2019 roku przez spółkę ENERGA OPERATOR S. A. sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV wraz ze złączami kablowo- pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Grabówka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1028/1, 1028/29, 1028/30, 1028/31, 1028/32, 1028/34, 1028/35, 1028/36, 1028/39, 1029/2, 1029/6, 1031/1 i 1043 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).
  Płock, dnia 18 lutego 2019 roku.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 5 lat temu (18 lutego 2019, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 15 lutego 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 7 lutego 2019 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

  budowie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym dla zabudowy jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji na działkach  o numerach ewidencyjnych gruntów: 469, 470, 471 przy ul. Jeziornej w Płocku

  na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Rybacki reprezentujący firmę KRYBBA z siedzibą w Płocku przy ul. Armii Krajowej 35.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 5 lat temu (15 lutego 2019, godzina 00:00)
 • INFORMACJA
  z dnia 14 lutego 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 11 lutego 2019 roku Inwestor – Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Pawła Hibnera, dokonał zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza i ul. harc. Józefa Kaczmarskiego, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 499/30; 497/1; 496/1; 512/9 obręb geodezyjny 146201_1.0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

     Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 5 lat temu (14 lutego 2019, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka
  z dnia 14 lutego 2019 roku

  O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA
  I PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA
  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   „Bielska - Ostatnia” w Płocku


  Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081)

  zawiadamiam
  o możliwości składania wniosków do planu miejscowego

  w związku z podjęciem przez Radę Miasta Płocka Uchwały Nr 74/IV/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bielska - Ostatnia” w Płocku.
  Granice obszaru objętego sporządzanym planem stanowią:

  • od północy: południowa linia rozgraniczająca ulicy Kobylińskiego,
  • od południa: północna linia rozgraniczająca ulicy Ostatniej,
  • od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Bielskiej,
  • od zachodu: zachodnia linia rozgraniczająca alei Spacerowej.

  Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (stanowisko Nr 5), wejście od ulicy Zduńskiej 3 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, plac Stary Rynek 1,
  09-400 Płock w terminie do 15 marca 2019 roku.
  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

   

   

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt);
  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 5 lat temu (14 lutego 2019, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 13 lutego 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 13 lutego 2019 roku została wydana decyzja nr 13/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 110 L=90 mb  PE dn 40 L=160,0 mb dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji na działkach  o numerach ewidencyjnych gruntów: 88, 97/8, 97/5, 97/13 przy ul. Urodzajnej w Płocku, na wniosek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PSG z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 z pełnomocnictwa której działa Pan Piotr Józwik reprezentujący firmę Instal-Gaz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Płocku przy ul. Miedzianej 4 .
   Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 5 lat temu (14 lutego 2019, godzina 00:00)
 • INFORMACJA
  z dnia 13 lutego 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  12 lutego 2019 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nizinnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 304/3, 312/2, 313, położonych w obrębie ewid. Nr 15 – Tokary, jednostce ewid. Płock.

  Płock, dnia 13 lutego 2019 roku.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 5 lat temu (13 lutego 2019, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 13 lutego 2019 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
  NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa wież lęgowych dla jerzyków w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Wieże lęgowe dla jerzyków – budżet obywatelski”, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Otolińskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 612/6, 614/26 (obręb 7), na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, z upoważnienia  której działa Pani Grażyna Kępczyńska Kierownik Referatu Realizacji i Nadzoru Inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji i Remontów.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 5 lat temu (13 lutego 2019, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 12 lutego 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1474 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  że w dniu 11 lutego 2019 roku Prezydent Miasta Płocka
  wydał decyzję Nr 1/2019, znak WRM-IV.6740.4.6.2018.MJ
  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  polegającą na budowie drogi gminnej - ulicy Maneżowej w Płocku
  na odcinku od ulicy Spółdzielczej do ulicy Strzeleckiej
  od km. 0+000,00 do km. 0+379,00 o łącznej długości l=379,00 mb
  wraz z infrastrukturą techniczną i rozbiórką pięciu garaży,
  w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Maneżowej”.

  Decyzją o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 218/243 (218/22); 218/193; 349/6 (349/1); 349/3; 376/1; 1542; 1543; 1544; 1545; 1546 w granicach obrębu ewidencyjnego 0009–Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płockstanowiące pas drogowy, oraz nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 520; 465; 375; 312/14; 218/242 (218/22); 218/21 w granicach obrębu ewidencyjnego 0009–Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płockznajdujących się poza liniami rozgraniczającymi pasa drogowego, na których przewiduje się budowę sieci uzbrojenia terenu, przebudowę istniejących dróg i sieci uzbrojenia terenu oraz towarzyszące roboty budowlane.

  Uwaga: przed nawiasem podano numer działki po podziale, w nawiasie podano numer działki według stanu istniejącego (podlegające podziałowi).

  Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania
  do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka
  w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

  Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,
  w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 317 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7:45- 15:15 , w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, w piątki w godzinach 8:45 – 15:15, tel. (024) 367-15-13.

  Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w przypadkach szczegółowo określonych w art. 18 ust. 1e, wysokość odszkodowania za nieruchomość, powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

  Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 5 lat temu (12 lutego 2019, godzina 00:00)
 •  

  OBWIESZCZENIE
  z dnia 12 lutego 2019 roku


  O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
  NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


  Na podstawie art. 98 §1 w związku z art. art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 § 1, art. 11, art. 12 § 1 i art. 14 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) w związku z wnioskiem z dnia 14 grudnia 2018 roku  Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Jerzy Tabaka reprezentujący Firmę TAJAMS Jerzy Tabaka z siedzibą przy ul. Królewieckiej 40/B2, 11-700 Mrągowo


  zawiadamiam,  że w dniu 12 lutego 2019 roku zostało wydane postanowienie o zawieszeniu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,  dla inwestycji polegającej na budowie: sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kwiatka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 411, 410/1, 413, 527/1, 530, 531 do czasu ustalenia przez Sąd Rejonowy w Płocku spadkobierców po Sadowskim Władysławie (syn Józefa i Julianny) współwłaścicielu nieruchomości o numerze ewidencyjnym gruntów 530 położonej w Płocku przy ul. Kwiatka 22.
  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
  ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,       materiałów i zgłoszonych żądań.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.     Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 5 lat temu (12 lutego 2019, godzina 00:00)
 • INFORMACJA
  z dnia 11 lutego 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 8 lutego 2019 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Jerzego Tabaka, dokonał zgłoszenia budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nN-04 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 161 i 380/1 obręb geodezyjny 146201_1.0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

     Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 5 lat temu (11 lutego 2019, godzina 00:00)