• Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

  Gmina – Miasto Płock ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna wierzbowego

  podstawa prawna:

  Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 3674/2022 z dnia 23 września 2022r,

  zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr 3682/2022 z dnia 27 września 2022r.

  Przetarg odbędzie się na terenie działki stanowiącej własność Gminy Miasto Płock oznaczonej numerem ewidencyjnym  637/4 obręb 0007 Działki w dniu 18 października 2022r. o godz. 10.00

  Przetarg odbędzie się, w formie ustnej licytacji. 
  Cena wywoławcza – 1 000, 00 zł netto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Minimalna wysokość postąpienia – 50,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100)

  Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka Pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock, telefon (24) 367 08 16.

  Opis przedmiotu licytacji:
  Przedmiotem licytacji jest drewno wierzbowe pozyskane podczas prac w pobliżu linii kolejowej.

  Czas i miejsce wydania licytowanego przedmiotu:
  Wydanie przedmiotu licytacji w postaci  drewna wierzbowego odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego po zapłaceniu faktury - VAT i powiadomieniu Urzędu Miasta Płocka o jej dokonaniu, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od momentu powiadomienia o tym fakcie Urzędu Miasta Płocka.
  Miejsce przechowywania: teren będący własnością Gminy Płock zlokalizowany przy ulicy Dworcowej (w pobliżu Dworca PKP).
  Odbiór z miejsca przechowywania nastąpi we własnym zakresie i na koszt Kupującego.

  Warunki uczestniczenia w przetargu:
  Osoby zamierzające przystąpić do przetargu powinny:
  Do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego przetarg:
  1) złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się:
  a) ze stanem drewna;
  b) z regulaminem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 3674/2022 z dnia 23 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drewna wierzbowego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 3682/2022 z dnia 27 września 2022r.;
  c) z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu;
  d) z wzorem umowy sprzedaży;
  2) złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest dłużnikiem

  Organizatora przetargu:
  Wymienione dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta stanowisko nr 14
  Przystępujący do przetargu powinien pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu legitymować się dowodem osobistym i podać komisji następujące dane:
  1. w przypadku osób fizycznych imię, nazwisko, numer PESEL;
  2. w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę i siedzibę firmy;
  3. osoby reprezentujące osoby inne niż osoby fizyczne w przetargu winny legitymować się również dokumentami, z których wynika uprawnienie do reprezentacji firmy (np. odpis z KRS);
  4.osoby biorące udział w przetargu mogą w nim uczestniczyć osobiście bądź przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu.

  Przetarg prowadzony jest na zasadach zawartych w regulaminie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka nr 3674/2022 z dnia 23 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drewna wierzbowego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 3682/2022 z dnia 27 września 2022r.

  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do: zmiany warunków przetargu, odwołania przetargu bądź zamknięcia przetargu bez wyboru oferty.

  1. Projekt umowy sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej https://czysty.plock.eu w zakładce: Gospodarka komunalna / Sprzedaż drewna  oraz w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr E-22 w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka.
  2. Regulamin sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 3674 /2022 z dnia 23 września 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drewna wierzbowego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr  3682/2022 z dnia 27 września 2022r., dostępny jest  na stronie internetowej https://czysty.plock.eu w zakładce Gospodarka komunalna / Sprzedaż drewna oraz w siedzibie Urzędu Miasta Płocka.

  Zastępca Prezydenta
  Miasta Płocka
  /-/ Piotr  Dyśkiewicz


  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Gmina - Miasto Płock informuje, że:
  1. Administratorem przetwarzania danych osobowych jest Gmina - Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu.
  3. Gmina Miasto Płock oświadcza, że dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przetargu.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, kiedy kwestionuje prawidłowość danych osobowych.
  6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.
  7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową dopuszczenia do udziału w przetargu.

  Data wytworzenia dokumentu: 11 października 2022 r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-10-12
  Nadzór nad treścią: Maciej Śliz
 • Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dn. 27 września 2022 r.


  Załączniki:
 • obwieszczenie WA.RUZ.4210.257.2022.JG 04 października 2022, godzina 10:10

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-10-04
  Nadzór nad treścią: Karolina Gąsiorowska - Referat Ochrony Środowiska
 • KOMUNIKAT
  Prezydenta Miasta Płocka
  z dnia 04 października 2022 r.


  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04.10.2022 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka znak WKŚ-I-ZŚ.6220.9.2021.ER z dnia 04 października 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego Kompleksu Fenol II”,
  Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 24 367-15-08.
  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie https://nowybip.plock.eu/
  Treść decyzji udostępniona w dniu: 04.10.2022 r.


  Załączniki:
 • DoŚU Fenol_Płock 04 października 2022, godzina 13:16

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-10-04
  Nadzór nad treścią: Elżbieta Rygalska
 • KOMUNIKAT

  Prezydenta Miasta Płocka

  z dnia 03 października 2022 r.

  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 03.10.2022 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, została zmieniona decyzja Prezydenta Miasta Płocka znak WKŚ-I.6220.31.2021.ER z dnia 23 grudnia 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Wytwórni Tlenu i Azotu III wraz z infrastrukturą na terenie ZP PKN ORLEN S.A. w Płocku”, decyzją znak WKŚ-I.6220.19.2022.ER z dnia 3.10. 2022 r.

  Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 24 367-15-08.

  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie https://nowybip.plock.eu/


  Treść decyzji udostępniona w dniu: 03.10.2022 r.


  Załączniki:
 • zmiana decyzji Wytwórnia Tlenu i Azotu III-1 03 października 2022, godzina 13:17

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-10-03
  Nadzór nad treścią: Elżbieta Rygalska
 • ZARZĄDZENIE Nr3695/ 2022 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 30 września 2022 r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 3558/ 2022 z dnia 11 września 2017r. dotyczącego ustalenia Regulaminu wydawania karmy dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy- Miasto Płock

  Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2022.559 t .j. ) oraz Uchwały nr 692/ XL/2022 Rady miasta Płocka z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy- Miasto Płock w 2022 roku

  § 1
  W § 1 Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 3558/ 2022 z dnia 11 września 2017r. dotyczącego ustalenia Regulaminu wydawania karmy dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy- Miasto Płock zmienia się :
  1) ust. 6, który otrzymuje brzmienie: ustala się termin odbioru karmy raz na kwartał w terminie nie później do ostatniego czwartku pierwszego miesiąca danego kwartału,
  2) ust. 7, który otrzymuje brzmienie: karma nie odebrana za kwartał od października do grudnia może być pobrana wyłącznie w następnym terminie wydawania karmy.

  § 2
  Zarządzenie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
  1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka,
  3) na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka.

  §3
  Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

  §4
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Prezydent
  Miasta Płocka
  Andrzej Nowakowski  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-09-30
  Nadzór nad treścią: Maja Syska-Żelechowska - Wydział Kształtowania Środowiska
 • Płock, dn. 30 września 2022 r.  
  WKŚ-II.6131.316.2022.JP

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

  Prezydent Miasta Płocka, działając na podstawie art. 9 i art. 10 § 1 w związku z art. 7, art. 79a, art. 80 , art. 81 oraz  art. 36 w związku z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022 poz.2000 t.j.) - dalej: KPA zawiadamia, że w postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid. 636/9, 636/32 oraz 636/41 obręb 0007 Działki przy ulicy F. Chopina 57 i F. Chopina 59 w Płocku
  został zebrany pełen materiał dowodowy.

  Prezydent Miasta Płocka informuje, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strona ma prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ma prawo zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1.

  W przypadku chęci skorzystania z przysługującego prawa proszę o ustalenie terminu spotkania drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres: jacek.palczynski@plock.eu , telefonicznie 24 367 08 16 , pisemnie lub za pomocą platformy ePUAP: /efixd3031y/skrytka.
  W przypadku, gdy w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma przez stronę postępowania strona nie wypowie się odnośnie zebranych dowodów tutejszy Organ uzna, że strona nie korzysta z prawa do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie. Zostaną wówczas rozpatrzone zebrane dowody oraz materiały i wydana stosowna decyzja administracyjna.

  Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 31.10.2022r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w KPA  (Dz. U. z 2022 r. poz.2000 t.j.).

  Obwieszczenie wywieszono w dniu 30.09.2022 r.

  POUCZENIE
  - zgodnie z art. 9 KPA Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek

  - zgodnie z art. 10 § 1 KPA organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
  Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka , plac Stary Rynek 1, pokój E-22 lub pod numerem tel. 024 367 08 16 w godzinach pracy Urzędu.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-09-30
  Nadzór nad treścią: Jacek Pałczyński - WKŚ-II Referat Ochrony Przyrody
 • KOMUNIKAT
  Prezydenta Miasta Płocka
  z dnia 29 września 2022 r.

  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 września 2022 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, została wydana decyzja znak: WKŚ-I.6220.14.2022.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

  „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Płock 2 o mocy do 2 MW”,
  zlokalizowanego na terenie PKN Orlen S.A. ul. Chemików 7, Płock.

  Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 24 367-15-08.

  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie https://nowybip.plock.eu/

  Treść decyzji udostępniona w dniu: 29.09.2022 r.


  Załączniki:
 • Decyzja 14 29 września 2022, godzina 15:55

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-09-29
 • WKŚ-II.6131.338.2022.KPM

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew

  Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 12.09.2022r. na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Mariusza Pakulskiego oraz Zastępcę Prezesa Panią Agnieszkę Kuświk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów (żywopłot) z działki o nr ewid. 404/25 (obręb 4) przy ul. Płoskiego 2 stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.  

  Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 17 października 2022 r. na godzinę 11.00 – spotkanie w siedzibie Administracji Osiedla Rembielińskiego.

  Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 12 listopada 2022 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin.
  Akta sprawy są udostępnione w Urzędzie Miasta Płocka, wejście od ulicy Zduńskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 367-16-18 lub mailowym: wks@plock.eu.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-09-22
  Nadzór nad treścią: Katarzyna Pernej-Marzewska
 • Obwieszczenie z 15 września2022 r. Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  o wszczęciu powstępowania


  Załączniki:
 • Scan obwieszczenia 14 22 września 2022, godzina 15:22

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-09-22
  Nadzór nad treścią: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 • WKŚ-II.6131.336.2022.KPM

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

  w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew

  Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 12.09.2022r. na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Mariusza Pakulskiego oraz Zastępcę Prezesa Panią Agnieszkę Kuświk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów z działki o nr ewid. 404/28 (obręb 4) przy ul. Płoskiego 6 stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

  Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 17 października 2022 r. na godzinę 11.00 – spotkanie w siedzibie Administracji Osiedla Rembielińskiego.

  Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 12 listopada 2022 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin.

  Akta sprawy są udostępnione w Urzędzie Miasta Płocka, wejście od ulicy Zduńskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 367-16-18 lub mailowym: wks@plock.eu.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-09-22
  Nadzór nad treścią: Katarzyna Pernej-Marzewska