• Obwieszczenie z dnia 11.05.2022 r. dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego


  Załączniki:
 • obwieszczenie WA.ZUZ.7.4210.99.2022.HB 18 maja 2022, godzina 12:16

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-05-18
 • WKŚ-II.6131.124.2022.KPM

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wydania decyzji


  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
  zawiadamiam
  że w dniu 10.05.2022 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Gałczyńskiego 16, Gałczyńskiego 18, Gałczyńskiego 22 i Jaśminowej 5 złożony w dniu 2330.04.2022r reprezentowanej przez Zarząd Wspólnoty decyzję znak WKŚ-II.6131.124.2022.KPM odmawiającą wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. topoli gatunku nierodzimego o obwodzie pnia na wysokości 130 cm: 326 cm z działki nr ewid.  363/14 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Gałczyńskiego w Płocku, stanowiącej własność wnioskodawcy.

  Z treścią decyzji można zapoznać się po zgłoszeniu na adres email: wks@plock.eu prośby o jej udostępnienie.  

  Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2020 r. poz. 256 t.j.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

  Obwieszczenie wisi w dniach: od 10.05.2022 r. do 24.05.2022 r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-05-10
 • Obwieszczenie Dyrektora RZGW z dn. 28 kwietnia 2022 r.


  Załączniki:
 • Obwieszczenie 131 09 maja 2022, godzina 11:04

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-05-09
 • Obwieszczenie dyrektora RZGW z dn. 27 kwietnia 2022 r.


  Załączniki:
 • Obwieszczenie 141 09 maja 2022, godzina 11:05

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-05-09

 • KOMUNIKAT
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  z dnia 9 maja 2022 r.


  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 2373, ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 9 maja 2022 r., na wniosek PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym ul. Sienkiewicza 4, została wydana decyzja znak: WKŚ-I.6220.37.2021.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
  „Rozbudowa Wytwórni Etoksylatów – Oksyalkilatów PCC Exol S.A. zlokalizowanej w Płocku przy ul. Długiej 14”.

  Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 24 367-15-08.

  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.

  Treść decyzji została udostępniona w dniu 9.05.2022 r.
  Załączniki:
 • 11. decyzja PCC Exol 09 maja 2022, godzina 12:19
 • 12. komunikat PCC Exol 09 maja 2022, godzina 12:19

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-05-09
 • KOMUNIKAT
  Prezydenta Miasta Płocka
  z dnia 09 maja 2022 r.


  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.2373 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 09 maja 2022 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09 -411 Płock, została wydana decyzja znak: WKŚ-I.6220.7.2022.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

  „Wymiana rurociągów wody chłodzącej dla zamierzenia budowlanego:
  Przebudowa istniejących rurociągów i budowa nowych rurociągów oraz nowych obiektów i urządzeń z nimi związanych”,
  zlokalizowanego na terenie Zakładu Produkcyjnego
  Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock”

  Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 24 367-15-08.

  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie https://nowybip.plock.eu/

  Treść decyzji udostępniona w dniu: 09.05.2022 r.


  Załączniki:
 • Decyzja 09 maja 2022, godzina 12:40
 • komunikat 09 maja 2022, godzina 12:40

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-05-09
 • WKŚ-II.6131.152.2022.KN

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


  Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 poz. 1098 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że na wniosek który wpłynął w dniu 22.04.2022 r. Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej 15, Dobrzyńskiej 15/1, Jasnej 12/1, Jasnej 18 reprezentowanej przez Zarząd Wspólnoty zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid. 57/9 obręb Śródmieście (0008).

  Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 27.05.2022 r. na godzinę 11:00 w miejscu planowanej wycinki – za budynkiem mieszkalnym Dobrzyńska 15/1.
  Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

  Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-21, po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. (024) 367-16-18.
  Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 22.06.2022 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

  Obwieszczenie wywieszono w dniu  06.05.2022 r.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 55  735 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-05-06
 • ZARZĄDZENIE Nr 3306/2022 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 05 maja 2022r.
  w sprawie w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r.


  Załączniki:
 • zarzadzenie PMP 05 maja 2022, godzina 10:32
 • Uzasadnienie - zmiana terminu 05 maja 2022, godzina 10:32

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-05-05
 • WKŚ-II.6131.85.2022.KN

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wydania decyzji


  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.)
  zawiadamiam
  że w dniu 29.04.2022 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Pana Lecha Chodkowskiego Prezesa Zarządu i Pana Ryszarda Banasiaka Członka Zarządu decyzję znak: WKŚ-II.6131.85.2022.KN z dnia 29.04.2022 r. w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa (żywotnika zachodniego – tui) rosnącego na działce o nr ewid. 21/29 obręb Wyszogrodzka (0009) przy ul. Lachmana 20, stanowiącej własność wnioskodawcy i osób fizycznych.
  Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr (024) 367-16-18.

  Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

  Obwieszczenie wywieszono w dniu: 29.04.2022 r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-04-29
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 r.


  Załączniki:
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 r. 29 kwietnia 2022, godzina 09:03

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-04-29