• OBWIESZCZENIE
  z dnia 25 marca 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 18 marca 2019 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

  budowie sieci kablowej nN-0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 650, 670/9, 670/2, 605/2, 687/1, 687/2, 688/1, 688/2, 689/1,689/2,692/4, 692/27, 692/28, 690/2, 690/3, 691/1, 691/2, 747/1, 747/2 przy ul. Browarnej w Płocku

  na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Kamil Cholewiński  reprezentujący firmę Audien Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 3/B.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2019-03-25
 • OBWIESZCZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka
  z dnia 21 marca 2019 roku
  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 21 marca 2019 roku wydano decyzję Nr 25/PG/2019 znak: WRM-II.6733.7.2019.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla planowanej zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 506/1, 506/3, 506/4, 509/3, 509/5, 509/6, 509/7, 801/2, 801/18, na rzecz: Tectum Inwest Sp. z o.o. Sp. komandytowa, z siedzibą w Płocku przy ul. Monte Cassino 12, reprezentowanej przez Pana Sergiusz Pietrasa.

  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2019-03-21
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 21 marca 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami), zawiadamiam strony postępowania, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  polegającej na:  budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV i złączy kablowych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kochanowskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 6/3 ,8/3, 8/5 (obręb 7),


  został zebrany materiał dowodowy.

  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-465) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2019-03-21
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 19 marca 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 19 marca 2019 roku wydano decyzję Nr 23/PG/2019 znak: WRM-II.6733.12.2019.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie wież lęgowych dla jerzyków w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Wieże lęgowe dla jerzyków – budżet obywatelski”, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Otolińskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 612/6, 614/26 (obręb 7), na rzecz: Gminy Płock, z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, z upoważnienia której działa Pani Grażyna Kępczyńska Kierownik Referatu Realizacji i Nadzoru Inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka.

  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2019-03-19
 • PROTOKÓŁ
  z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
  w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   „Lotnisko” w Płocku.

   

  Protokół sporządzony został w dniu 14 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez Annę Franczak – głównego specjalistę w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.
  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2018 r., poz.1945 z późn. zm.) w dniu 14 marca 2018 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka plac Stary Rynek 1, w sali nr 206 zorganizowano dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko” w Płocku.

  Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

  Na spotkanie przybyli (zgodnie z listą obecności) pracownicy Urzędu Miasta Płocka Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz Wydziału Inwestycji Strategicznych:
  1. Łukasz Ozimek – kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta,
  2. Anna Franczak – główny specjalista w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta,
  3. Krzysztof Włodarczyk – dyrektor  Wydziału Inwestycji Strategicznych.


  Dyskusja publiczna nie odbyła się ponieważ na spotkanie nie przybył nikt z mieszkańców ani osób zainteresowanych zapoznaniem się z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko” w Płocku. Spotkanie zakończono o godzinie 16.30.

  Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
  1) dla Prezydenta Miasta Płocka,
  2) do dokumentacji planistycznej,
  3) do publicznego wglądu.

  Protokół zawiera 1 ponumerowaną stronę.

  Płock, dnia 18 marca 2019 r.


                                                                    Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2019-03-18
 • PROTOKÓŁ
  z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
  w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  „Swojska - Nowickiego” w Płocku.

  Protokół sporządzony został w dniu 15 marca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez Paulinę Grabską – podinspektora w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta.
  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 z późn. zm.) w dniu
  7 marca 2019 roku o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1 przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Swojska - Nowickiego” w Płocku.


  I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.


  Spotkanie rozpoczął Pan Łukasz Ozimek Kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, który powitał osoby przybyłe na dyskusję. Poinformował, że spotkanie jest nagrywane oraz poprosił aby przedstawiać się przy zabieraniu głosu w dyskusji. Następnie Pan kierownik oddał głos projektantowi planu.
  Projektant planu – pan Michał Sobieraj przedstawił główne założenia projektu planu oraz zmiany, które zostały wprowadzone po drugim wyłożeniu, polegające na:

  • rezygnacji połączenia ul. Czerwonych Kosynierów z ul. Nowickiego;
  • zwężeniu części ul. Czerwonych Kosynierów.

  II. Głos w dyskusji zabrali:
  1. Pan Cezary Rakowski – przedstawił swoją uwagę dot. zagospodarowania działki 780/2 i przeznaczeniu znacznej jej części (przeszło 400 m2) na cele parku miejskiego. Chciał również wiedzieć jakie jest uzasadnienie takiego rozwiązania planistycznego i czy ktoś był w terenie zobaczyć faktyczny stan zagospodarowania.


  Pan Łukasz Ozimek poinformował, że granice planowanego parku miejskiego zostały wyznaczone na podstawie odrębnego opracowania dot. uregulowania i przebudowy cieku Mała Rosica, po inwentaryzacji tego terenu dokonanego przez geodetów i hydrologa. Poprosił również o złożenie uwagi na piśmie w celu rozpatrzenia możliwości weryfikacji granicy terenu 6ZPM.


  2. Pani Halina Dąbrowska – zadała pytanie czy po uchwaleniu planu, w związku z faktem sąsiadowania jej działki z gruntem leśnym (symbol 3ZL) będzie możliwa nadbudowa istniejącego budynku na tej samej działce. Ponadto Pani Dąbrowska wnioskowała o wprowadzenie strefy ograniczonego użytkowania od lasu zamiast linii zabudowy.

  Pan Michał Sobieraj wyjaśnił, że nadbudowa budynku będzie możliwa zgodnie z ustaleniami planu, jednakże nie ma możliwości prawnej, w obecnym stanie prawnym, na zmianę wyznaczonej linii zabudowy od lasu na strefę ograniczonego użytkowania.


  3. Pan Michał Żórawski – zadał pytanie jakie są nowe rozwiązania dotyczące ul. Czerwonych Kosynierów.

  Pan Michał Sobieraj wyjaśnił, że uwagi złożone do planu w tej kwestii zostały uwzględnione i ul. Czerwonych Kosynierów w części została zwężona oraz zlikwidowano przebicie do ul. Nowickiego.


  4.  Pan Franciszek Kania - zadał pytanie czy ul. Czerwonych Kosynierów znajdzie się w najbliższym czasie w planie inwestycyjnym miasta w celu dokończenia realizacji drogi.

  Pan Michał Sobieraj wyjaśnił, że kwestie realizacji inwestycji są odrębną kwestią od sporządzania planów miejscowych, które to wyznaczają ramy dla tych inwestycji.

  5. Pan Jacek Jabłoński – zgłosił swój sprzeciw odnośnie przeznaczenia połowy jego działki (w rejonie ul. Czwartaków i ul. Swojskiej) na cele parku miejskiego. Umotywował go tym, że dokonując zakupu działki część terenu była przeznaczona pod zieleń ale prywatną. Natomiast poprzez bezpośrednie sąsiedztwo z terenem ogólnie dostępnym utraci ciszę i spokój ze względu na hałaśliwą młodzież nadużywającą alkoholu.


  Pan Michał Sobieraj wyjaśnił, że granice planowanego parku miejskiego zostały wyznaczone na podstawie odrębnego opracowania dot. uregulowania i przebudowy cieku Mała Rosica. Urbanista nie podzielił argumentacji, że przestrzeń publiczna będzie sprzyjała zachowaniom uciążliwym związanym z nadużywaniem alkoholu.
  Do dyskusji włączył się Pan Cezary Rakowski potwierdzając problem pijanej młodzieży w jarze Małej Rosicy i przy ul. Swojskiej. Ponadto stwierdził, że problem się nasili w momencie urządzenia parku z ławeczkami.
  Pan Michał Sobieraj odparł, że powinno być zupełnie odwrotnie.
  Do dyskusji przyłączył się również Pan Łukasz Ozimek i stwierdził, że urządzenie terenu, w tym realizacja oświetlenia, ławeczek itp. przyczyni się do zwiększenia dostępności tego terenu, również dla służb porządkowych. Możliwe, że zostanie zrealizowany monitoring i tym samym zwiększy się poziom bezpieczeństwa na wskazanym terenie. Jako przykład podał realizację alei Roguckiego. Ponadto teren parku miejskiego jest również odpowiedzią na wnioski i zapotrzebowania okolicznych mieszkańców. Zapewnił również, że urząd wraz z projektantem pochyli się nad możliwością weryfikacji przebiegu granic terenu 6ZPM.
  Pan Jacek Jabłoński zwrócił również uwagę, że przebudowa cieku Małej Rosicy i realizacja parku miejskiego powinna nastąpić jak najszybciej, ponieważ na tym terenie systematycznie drzewa są ścinane przez bobry.


  6. Pan Jacek Jabłoński – zgłosił uwagę o zmianę przebiegu linii rozgraniczającej drogi 12KDD w sposób omijający jego działkę. Uwagę swoją poparł tym, że droga ta jest aktualnie w trakcie realizacji z pominięciem działki, będącej jego własnością.

  Pan Łukasz Ozimek poprosił o złożenie uwagi na piśmie, zaznaczając, że jeżeli realizacja drogi prowadzona jest w węższym zakresie to nie powinno być przeszkód ze zmianą linii rozgraniczających.


  7. Pan Michał Wilczyński – zadał pytanie o funkcję terenu miejskiego (1UO) przy ul. Czerwonych Kosynierów.


  Pan Michał Sobieraj razem z Panem Łukaszem Ozimkiem odpowiedzieli na pytanie, że są to tereny usług oświaty o szerokim zakresie.


  8. Pan Kazimierz Frączek – zadał pytania o plany inwestycyjne na terenach w rejonie ul. Czerwonych Kosynierów oraz jakie jest planowane rozwiązanie podłączenia ul. Pniewskiego z ul. Jana Pawła II.


  Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że plan nie przesądza o technicznych rozwiązaniach inwestycyjnych ani nie przesądza jaka inwestycja powstanie w ramach przeznaczenia terenu.


  9. Pani Halina Dąbrowska – zadała pytanie dlaczego w przypadku dopuszczenia lokalizacji budynków w zbliżeniu do granicy działki plan powołuje się na przepisy odrębne, a na terenie jej działki nie może być zapisu o linii zabudowy od lasu zgodnie z przepisami odrębnymi.


  Pan Michał Sobieraj wyjaśnił, że w przypadku lokalizacji zabudowy w zbliżeniu do granicy działki mają zastosowanie przepisy odrębne, a plan miejscowy wyłącznie dopuszcza taką możliwość lub nie. Natomiast w przypadku lokalizacji zabudowy w zbliżeniu do lasu przepisy odrębne stanowią, że ma to być min. 12 m, co wielokrotnie potwierdził organ nadzorczy tj. Wojewoda Mazowiecki.


  10. Pan Jacek Jabłoński – czy planowana ul. Czwartaków ma mieć podłączenie z ul. Popiełuszki i czy takowe podłączenie zostało wnikliwie przemyślane ze względu na przewidywane korki na wlocie do ul. Jana Pawła II.


  Pan Michał Sobieraj razem z Panem Łukaszem Ozimkiem odpowiedzieli na pytania, stwierdzając, że podłączenie z ul. Popiełuszki jest zaplanowane i wynika z wcześniejszej decyzji ZRID, a nowa droga może przyczynić się do rozładowania ruchu w tym rejonie miasta. Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że ewentualne zakazy przejazdu przez nową drogę pojazdów wielkotonażowych wynikać będą z organizacji ruchu a nie bezpośrednio z planu miejscowego.


  III. Ustalenia z dyskusji
  Pan Łukasz Ozimek podziękował za udział w dyskusji oraz poinformował, iż wszystkie uwagi należy wnieść na piśmie w terminie do 8 kwietnia 2019 roku.

  Dyskusja została zakończona o godz. 17.00.


  Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
  1) dla Prezydenta Miasta Płocka,
  2) do dokumentacji planistycznej,
  3) do publicznego wglądu.

  Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

  Płock, dnia 18 marca 2019 roku.

     Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2019-03-18
 • OBWIESZCZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka
  z dnia 15 marca 2019 roku
  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 15 marca 2019 roku wydano decyzję Nr 22/PG/2019 znak: WRM-II.6733.108.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV wraz z liniami kablowymi SN 15kV i nn 0,4kV, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kutnowskiej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 67 na rzecz: PKP Energetyka S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 63/67, z pełnomocnictwa której działa Pan Przemysław Budziewski – Biuro Projektowe PROCAD sp.j., 95-040 Koluszki, ul. Generała Maczka 11.

  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2019-03-15
 • INFORMACJA
  z dnia 13 marca 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  12 marca 2019 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV (zasilanie obiektu na działce nr 205/24), przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kutnowskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 205/13, położonej w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.

  Płock, dnia 13 marca 2019 roku.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2019-03-13
 • INFORMACJA
  z dnia 13 marca 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 12 marca 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 19 lutego 2019 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 677/5, 677/12, 677/15, 677/16, 677/17, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

  Płock, dnia 13 marca 2019 roku.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2019-03-13
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 12 marca 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, z pełnomocnictwa której działa Pan Marcin Krutczenko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Krutczenko Marcin Usługi Projektowe Sieci i Instalacji Gazowych „PROMAR”, z siedzibą w Ciechanowie, ul. M. Dąbrowskiej 11, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 180 mm, dn 125 mm, dn 63 mm i dn 40 mm, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicach: Portowej, Popłacińskiej, Żeglarskiej, Kapitańskiej, Marynarskiej, Kotwiczej, Leonida Teligi, Szkutniczej, Stoczniowej, Zagroda, Gromadzkiej, Piaskowej, Suchej, Leśnej, Sukcesorskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 3103/5, 2753/5, 2754/5, 2755/5, 2756/5, 2757/5, 2758/5, 2761/2, 2762/5, 2764/5, 2765/5, 2766/5, 2767/5, 2768/5, 2769/5, 2770/5, 2788/5, 2789/5, 2790/5, 2792/5, 2793/5, 2794/5, 2795/5, 2796/5, 3085/2, 3084, 1690, 3098/19, 3099, 3101/42, 3071, 3075/3, 3077, 3073, 3072, 3074, 3069, 2989, 3068, 2309/1, 3066, 3065, 2374/9, 2374/11, 2309/2, 2302/1, 1691, 2380, 2930, 3064, 3063, 2367, 2354, 2352, 2309/4, 1800, 2309/5, 1773/1, 1761/6, 1808, 1819, 2306, 2291/2, 2374/8, 3070, 3098/20.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2019-03-12