• OBWIESZCZENIE
  z dnia 13 lutego 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 13 lutego 2019 roku została wydana decyzja nr 13/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 110 L=90 mb  PE dn 40 L=160,0 mb dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji na działkach  o numerach ewidencyjnych gruntów: 88, 97/8, 97/5, 97/13 przy ul. Urodzajnej w Płocku, na wniosek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PSG z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 z pełnomocnictwa której działa Pan Piotr Józwik reprezentujący firmę Instal-Gaz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Płocku przy ul. Miedzianej 4 .
   Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2019-02-14
 • INFORMACJA
  z dnia 13 lutego 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  12 lutego 2019 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nizinnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 304/3, 312/2, 313, położonych w obrębie ewid. Nr 15 – Tokary, jednostce ewid. Płock.

  Płock, dnia 13 lutego 2019 roku.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2019-02-13
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 13 lutego 2019 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
  NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa wież lęgowych dla jerzyków w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Wieże lęgowe dla jerzyków – budżet obywatelski”, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Otolińskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 612/6, 614/26 (obręb 7), na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, z upoważnienia  której działa Pani Grażyna Kępczyńska Kierownik Referatu Realizacji i Nadzoru Inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji i Remontów.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2019-02-13
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 12 lutego 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1474 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  że w dniu 11 lutego 2019 roku Prezydent Miasta Płocka
  wydał decyzję Nr 1/2019, znak WRM-IV.6740.4.6.2018.MJ
  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  polegającą na budowie drogi gminnej - ulicy Maneżowej w Płocku
  na odcinku od ulicy Spółdzielczej do ulicy Strzeleckiej
  od km. 0+000,00 do km. 0+379,00 o łącznej długości l=379,00 mb
  wraz z infrastrukturą techniczną i rozbiórką pięciu garaży,
  w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Maneżowej”.

  Decyzją o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 218/243 (218/22); 218/193; 349/6 (349/1); 349/3; 376/1; 1542; 1543; 1544; 1545; 1546 w granicach obrębu ewidencyjnego 0009–Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płockstanowiące pas drogowy, oraz nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 520; 465; 375; 312/14; 218/242 (218/22); 218/21 w granicach obrębu ewidencyjnego 0009–Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płockznajdujących się poza liniami rozgraniczającymi pasa drogowego, na których przewiduje się budowę sieci uzbrojenia terenu, przebudowę istniejących dróg i sieci uzbrojenia terenu oraz towarzyszące roboty budowlane.

  Uwaga: przed nawiasem podano numer działki po podziale, w nawiasie podano numer działki według stanu istniejącego (podlegające podziałowi).

  Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania
  do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka
  w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

  Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,
  w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 317 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7:45- 15:15 , w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, w piątki w godzinach 8:45 – 15:15, tel. (024) 367-15-13.

  Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w przypadkach szczegółowo określonych w art. 18 ust. 1e, wysokość odszkodowania za nieruchomość, powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

  Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2019-02-12
 •  

  OBWIESZCZENIE
  z dnia 12 lutego 2019 roku


  O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
  NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


  Na podstawie art. 98 §1 w związku z art. art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 § 1, art. 11, art. 12 § 1 i art. 14 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) w związku z wnioskiem z dnia 14 grudnia 2018 roku  Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Jerzy Tabaka reprezentujący Firmę TAJAMS Jerzy Tabaka z siedzibą przy ul. Królewieckiej 40/B2, 11-700 Mrągowo


  zawiadamiam,  że w dniu 12 lutego 2019 roku zostało wydane postanowienie o zawieszeniu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,  dla inwestycji polegającej na budowie: sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kwiatka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 411, 410/1, 413, 527/1, 530, 531 do czasu ustalenia przez Sąd Rejonowy w Płocku spadkobierców po Sadowskim Władysławie (syn Józefa i Julianny) współwłaścicielu nieruchomości o numerze ewidencyjnym gruntów 530 położonej w Płocku przy ul. Kwiatka 22.
  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
  ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,       materiałów i zgłoszonych żądań.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.     Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2019-02-12
 • INFORMACJA
  z dnia 11 lutego 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 8 lutego 2019 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Jerzego Tabaka, dokonał zgłoszenia budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nN-04 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 161 i 380/1 obręb geodezyjny 146201_1.0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

     Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2019-02-11
 • INFORMACJA
  z dnia 11 lutego 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 08 lutego 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 18 stycznia 2019 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Semestralnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 520, 165/4, 216/9, 216/6, 216/7, 216/8, położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.

  Płock, dnia 11 lutego 2019 roku.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2019-02-11
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 11 lutego 2019 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU                             DECYZJI  O ZMIANIE DECYZJI O USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI CELU  PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 11 lutego 2019 roku została wydana decyzja nr 11/PG/2019 znak: WRM-II.6733.3.2019.MM o zmianie decyzji Prezydenta Miasta Płocka 59/PG/2017 z dnia 21 lipca 2017 roku, znak sprawy: WRM-II.6733.32.2017.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 397, 396, 380/4, 380/1, 161 (obręb 8), w zakresie zmiany załącznika graficznego,

  załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1a,


  na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Jerzy Tabaka reprezentujący Firmę TAJAMS Jerzy Tabaka z siedzibą przy ul. Królewieckiej 40/B2, 11-700 Mrągowo.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2019-02-11
 • INFORMACJA
  z dnia 7 lutego 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
  Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  6 lutego 2019 roku Pan Stanisław Chrzanowski dokonał zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej przewidzianej do realizacji przy ul. Wiadukt w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 14/18, 14/19 i 13/4 (obręb geodezyjny 5 Kostrogaj Przemysłowy).
  Płock, dnia 7 lutego 2019 roku.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2019-02-07
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 6 lutego 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

   

  Na podstawie art. 49 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 11d ust. 5 i art. 11f ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474 z późniejszymi zmianami)

  ZAWIADAMIAM O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

  w sprawie zmiany
  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  nr 2/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 czerwca 2018 r.
  znak sprawy WRM-IV.6740.4.2.2018.MJ

  polegającej na budowie dróg gminnych:
  - 2KDZ na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+439,88 o długości l=439,88 mb;
  - 1KDL na odcinku od km. 0+860,00 do km. 1+303,51 o długości l=443,51 mb
  - 2KDL na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+860,00 o długości l=860,00 mb;
  - 3KDL na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+489,24 o długości l=489,24 mb;
  - 4KDL na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+285,64 o długości l=285,64 mb;
  wchodzących w układ drogowy przyszłych terenów inwestycyjnych
  i łączących się przez skrzyżowania z Nową Przemysłową,

  wraz z budową infrastruktury sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, urządzeń wodnych i przebudową rowu melioracyjnego (w postaci przepustów na skrzyżowaniu z projektowanymi drogami), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku - Etap II – „Budowa układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu „Trzepowo”.

  Wnioskiem o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęta jest nieruchomości o numerze ewidencyjnym gruntów: 151/2, 151/1, (151) w granicach obrębu ewidencyjnego 0002–Trzepowo, znajdująca się w liniach rozgraniczających pasa drogowego, w zakresie projektu podziału nieruchomości – dotyczącego zmiany użytków gruntowych.

  Uwaga: numeracja działek według stanu istniejącego (w nawiasie podano numer działki przed podziałem), pogrubionym drukiem oznaczono numer działki przeznaczonej pod inwestycję drogową.

  Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  W związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty doręczenia, o której mowa powyżej, można zapoznać się ze złożoną dokumentacją projektową w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 317 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7:45- 15:15 , w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, w piątki w godzinach 8:45 – 15:15, tel. (024) 367-15-13.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2019-02-06