•                                                                        INFORMACJA
                                                              z dnia 26 sierpnia 2021 roku
                                                                Prezydenta Miasta Płocka
                                                              miasta na prawach powiatu

                                                            O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

                               Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami)
                                                                      zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 25 sierpnia 2021 roku Inwestor- Energa Operator S.A., 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowany przez Pana Krzysztofa Rybackiego, dokonał zgłoszenia zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0.4 kV ze złączem KRSN w celu zasilenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidziane do realizacji w Płocku przy ul. Kolegialnej na działkach nr ewid.: 794, 825/2, 826/2, 827, 1420 w obrębie ewidencyjnym Nr 8-Śródmieście, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.


  Płock, dnia 26 sierpnia 2021 roku.  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-08-26
 • INFORMACJA
  z dnia 26 sierpnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  25 sierpnia 2021 roku, F.H.U. Hurt Detal Export-Import Sebastian Świderski z siedzibą w Płocku przy ul. Saperskiej 16 dokonała zgłoszenia budowy instalowania wewnętrznej oraz zewnętrznej doziemnej gazu GZ-50 wraz z urządzeniami grzewczymi dla budynku hali magazynowo-biurowej DHL na działce o nr ew. gr 7, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Przemysłowej 29 obręb geodezyjny 5 -Kostrogaj Przemysłowy.

  Płock, dnia 26 sierpnia 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-08-26
 • INFORMACJA
  z dnia 25 sierpnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  24 sierpnia 2021 roku, Industrie Service sp. z o.o. s.k z siedzibą w Płocku przy al. Piłsudskiego 35 lok. 9 dokonała zgłoszenia budowy kontenerowej stacji transformatorowo-rozdzielczej 15/0,4 kv NR T719065 Długa ISP na działce o nr ew. gr 798, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Długiej obręb geodezyjny 3 -Maszewo.

  Płock, dnia 25 sierpnia 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-08-25 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 24 sierpnia 2021 roku


  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku poz. 735 tekst jednolity), zawiadamiam o wniesionym odwołaniu od decyzji Nr 1/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2021 roku znak: WRM-IV.6740.4.1.2021.BKi zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej – drogi powiatowej, klasy L, ulicy Pocztowej w Płocku, na odcinku od skrzyżowania z ul. Harcerską i ul. Korczaka do granicy miasta od km 0+000 do 0+899 wraz z brakującą infrastrukturą techniczną na realizację której wydana została decyzja nr 15/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2014 roku znak sprawy WRM-III.6740.4.14.2014.KB, zmienianej w zakresie zaprojektowania chodnika po stronie lewej, oraz drogi rowerowej na całym odcinku ul. Pocztowej po stronie prawej, dwóch peronów przystankowych, wraz dostosowaniem do tych zmian: geometrii jezdni, lokalizacji wpustów ulicznych, przebiegu kanalizacji sanitarnej, zmiany systemu odwodnienia za pomocą kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.


  Ponadto informuję, iż przy piśmie z dnia 17 sierpnia 2021 roku przekazano do Wojewody Mazowieckiego ww. odwołanie wraz z aktami sprawy i projektem budowlanym.


  Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane p
  o upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.  Płock, dnia 24 sierpnia 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-08-24
 • INFORMACJA
  z dnia 24 sierpnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  23 sierpnia 2021 roku, Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 działająca przez Pełnomocnika Pana Janusza Szałańskiego dokonała zgłoszenia przebudowy elektroenergetycznej sieci kablowej na działkach o nr ew. gr 61/1, 63, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Targowej obręb geodezyjny 6 -Kostrogaj Rolniczy.

  Płock, dnia 24 sierpnia 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-08-24
 • INFORMACJA
  z dnia 23 sierpnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA


  Informuje, że zgłoszenie złożone w dniu 30 lipca 2021 roku przez InwestoraENERGA-OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowana przez Pana Andrzeja Kochanowskiego, w sprawie zamiaru przebudowy napowietrznej sieci niskiego napięcia po istniejącej trasie w zakresie wymiany przewodów i słupów, demontaż przęsła napowietrznej sieci niskiego napięcia, budowa sieci kablowej niskiego napięcia, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Odległej oraz ulicy Urbanowo, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 2436, 2437/2, 2437/1, 2438, 2439, 2440, 2443/1, 2443/2, 2450/1, 2450/2, 2451/2, 2452/2, 2453/4, 2460/1, 2442/1, 2445, 2449, 2417, 2418/1, 2418/2, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2416, 2441, 2413, 2412, 2411, 2410, 2409, 2407 obręb geodezyjny 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock, zostało wycofane przez Inwestora w dniu 18 sierpnia 2021 r.


  Płock, dnia 23 sierpnia 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-08-23
 • INFORMACJA
  z dnia 10 sierpnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
  z 20
  20 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia budowy odcinków sieci wodociągowej kolidującej z przebudową drogi – ulicy Spółdzielczej na odcinku od wiaduktu drogowego w pasie drogi krajowej nr 60 do ulicy Wyszogrodzkiej, przewidziana do realizacji w Płocku przy ul. Spółdzielczej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 298/2 i 520 obręb geodezyjny 9 - Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-08-10
 • INFORMACJA
  z dnia 9 sierpnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  6 sierpnia 2021 roku, Pan Ryszard Stefański dokonał zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Grabówka 55, na działce o numerze ewidencji gruntów: 1327/2, obręb geodezyjny 0001- Podolszyce - Borowiczki.

  Płock, dnia 9 sierpnia 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-08-09
 • INFORMACJA
  z dnia 9 sierpnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  6 sierpnia 2021 roku, Pan Ryszard Stefański dokonał zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Grabówka 55A, na działce o numerze ewidencji gruntów: 1327/2, obręb geodezyjny 0001- Podolszyce - Borowiczki.

  Płock, dnia 9 sierpnia 2021 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-08-09
 • INFORMACJA
  z dnia 6 sierpnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 19 lipca 2021 roku przez Inwestora – PanLaurę Ksybek, dotyczącego wykonania robót budowlanych polegających na rozbudowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, przewidzianą do realizacji w Płocku przy ulicy Skrajnej 35, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2802, 1275, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Płock, dnia 6 sierpnia 2021 roku

  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2021-08-06