• INFORMACJA
  z dnia 8 kwietnia 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  5 kwietnia 2019 roku, Energa-Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowym – usunięcie kolizji z lokalem gastronomicznym na działce nr 417, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 416, 417 (obręb geodezyjny 7-Działki) w Płocku przy ul. Chopina.
  Płock, dnia 8 kwietnia 2019 roku  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data: 2019-04-08
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 5 kwietnia 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49, 49a i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 5 kwietnia 2019 roku wydano decyzję Nr 32/PG/2019 znak: WRM-II.6733.15.2019.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV i złączy kablowych, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kochanowskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 6/3 ,8/3, 8/5 (obręb 7), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której występuje Pan Radosław Habaj, reprezentujący firmę BAKO Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy Al. Jana Pawła II 30.

  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

   

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data: 2019-04-05
 • INFORMACJA
   z dnia 3 kwietnia 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 2 kwietnia 2019 roku Inwestorzy Pani Grażyna Serwach i Pan Alfred Serwach, wycofali zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Chmielnej 50, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1239/8, obręb geodezyjny Nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

  Płock, dnia 3 kwietnia 2019 roku  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data: 2019-04-03
 • INFORMACJA
  z dnia 3 kwietnia 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 2 kwietnia 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 12 marca 2019 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV (zasilanie obiektu na działce nr 205/24), przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kutnowskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 205/13, położonej w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.

  Płock, dnia 3 kwietnia 2019 roku.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data: 2019-04-03
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 3 kwietnia 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 3 kwietnia 2019 roku została wydana decyzja nr 31/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym dla zabudowy jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji na działkach  o numerach ewidencyjnych gruntów: 469, 470, 471 przy ul. Jeziornej w Płocku, na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Rybacki reprezentujący firmę KRYBBA  z siedzibą w Płocku przy ul. Armii Krajowej 35.
   Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data: 2019-04-03
 • OBWIESZCZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka
  z dnia 2 kwietnia 2019 roku
  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 2 kwietnia 2019 roku wydano decyzję Nr 30/PG/2019 znak: WRM-II.6733.20.2019.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie toalety na terenie cmentarza komunalnego w Płocku, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Bielskiej 66 na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 5, na rzecz: Gminy Płock, z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, z upoważnienia której działa Pan Wojciech Błaszczak, zamieszkały w Płocku przy ul. Batalionu Parasol 76.

  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data: 2019-04-02
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 2 kwietnia 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 2 kwietnia 2019 roku wydano decyzję Nr 29/PG/2019 znak: WRM-II.6733.18.2019.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Targowej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 106/5 (obręb 6), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której występuje Pan Arkadiusz Rutkowski, reprezentujący firmę ENERGA Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy Al. Grunwaldzkiej 472.

  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data: 2019-04-02
 • INFORMACJA
   z dnia 2 kwietnia 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 29 marca 2019 roku Inwestorzy Pani Grażyna Serwach i Pan Alfred Serwach, dokonali zgłoszenia przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Chmielnej 50, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1239/8, obręb geodezyjny Nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

  Płock, dnia 2 kwietnia 2019 roku  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data: 2019-04-02
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 2 kwietnia 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 21 marca 2019 roku, uzupełniony 28 marca 2019 roku wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

  budowie sieci gazowej średniego ciśnienie o średnicy 63 mm przewidzianej do realizacji na działce  o numerze ewidencyjnym gruntów: 1153 przy ul. Wyszogrodzkiej w Płocku,

  na wniosek firmy Sochocki Reklama z siedzibą w Płocku przy ulicy Otolińskiej 28.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data: 2019-04-02
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 2 kwietnia 2019 roku
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
  NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 18 marca 2019 roku, uzupełnionym w dniu 28 marca 2019 roku, zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej kontenerowej, sieci energetycznej kablowej nN–0,4KV , SN-15KV kablowych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Tumskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 507, 505 i 506/3, obręb ewidencyjny 0008 -Śródmieście, na wniosek ENERGA-OPERATOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma zamieszkały 09-500 Gostynin, przy ulicy Langenfeld 14, reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman  z siedzibą przy ul. Langenfeld 14, 09-500 Gostynin.
  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
  ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data: 2019-04-02