• OBWIESZCZENIE
  z dnia 1 marca 2019 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1474 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  że w dniu 28 lutego 2019 roku Prezydent Miasta Płocka
  wydał decyzję Nr 2/2019, znak WRM-IV.6740.4.7.2018.MJ
  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  polegającą na rozbudowie drogi gminnej nr 520213W - ulicy Nowy Rynek w Płocku
  na odcinku od km. 0+032,00 do km. 0+038,00
  o łącznej długości l=6,00 mb, w zakresie budowy chodnika.

  Decyzją o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 1394, 281/23 (281/21) w granicach obrębu ewidencyjnego 0008–Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock – stanowiące pas drogowy.

  Uwaga: przed nawiasem podano numer działki po podziale, w nawiasie podano numer działki według stanu istniejącego (podlegającą podziałowi).

  Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania
  do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka
  w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

  Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,
  w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 317 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7:45- 15:15 , w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, w piątki w godzinach 8:45 – 15:15, tel. (024) 367-15-13.

  Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w przypadkach szczegółowo określonych w art. 18 ust. 1e, wysokość odszkodowania za nieruchomość, powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

  Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 4 lata temu (01 marca 2019, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 28 lutego 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 15 lutego 2019 roku, uzupełniony 28 lutego 2019 roku wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

  budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV, budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV oraz budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV  przewidzianej do realizacji na działkach  o numerach ewidencyjnych gruntów: 2/2, 55/2, 53/7, 53/8, 53/23, 53/24, 57/7, 59/7, 79, 70, 71, 73, 100/1 przy ul. Boryszewskiej i Żyznej w Płocku

  na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pani Ludmiła Sarnecka reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o.  z siedzibą w Płocku przy Al. Jana Pawła II 30.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 4 lata temu (01 marca 2019, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 28 lutego 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Gminy Płock z siedzibą Stary Rynek 1 w Płocku, z pełnomocnictwa której działa Pan Wojciech Błaszczak zamieszkały w Płocku przy ul. Batalionu Parasol 76, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie toalety na terenie cmentarza komunalnego w Płocku, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Bielskiej 66, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 5.
  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
  i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 4 lata temu (28 lutego 2019, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 25 lutego 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 25 lutego 2019 roku,  wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

  budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 82/2, 84/2, 85/4, 86/4, 101/4 przy ul. Tadeusza Mazowieckiego w Płocku
  na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa  Pani Ludmiła Sarnecka reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o.  z siedzibą w Płocku przy Al. Jana Pawła II 30.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 4 lata temu (26 lutego 2019, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 26 lutego 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA  Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1945) zawiadamiam, że wnioskiem z dnia 21 stycznia 2019 roku, Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Kwiatka 5 reprezentowane przez pełnomocnika, Pana Pawła Hibnera, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Projektowe Hibner Architekci: Krzysztof Hibner, Paweł Hibner  s. c. z siedzibą w Płocku przy ulicy Bielskiej 10 lok. 7, zwróciło się o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 47/PG/2018 z dnia 29 maja 2018 roku, znak sprawy: WRM-II.6733.41.2018.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kaczmarskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 512/9, 496/1, 495/2, 499/30, obręb ewidencyjny 8 – Śródmieście, w zakresie rozszerzenia inwestycji o działkę nr ewid. 497/1 oraz w zakresie nazwy inwestycji,


  załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1a.
  oraz zmienia się nazwa inwestycji
  zapis:
  budowa sieci wodociągowej
  przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kaczmarskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 512/9, 496/1, 495/2, 499/30, obręb ewidencyjny 8 – Śródmieście,
  zmienia się na:
  budowa sieci wodociągowej
  przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kaczmarskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 512/9, 496/1, 495/2, 499/30, 497/1 obręb ewidencyjny 8 – Śródmieście.


  Ponadto, inwestor wnosi o nadanie w/w decyzji, rygoru natychmiastowej wykonalności z uwagi na ważny interes społeczny, którym jest konieczność połączenia istniejącej sieci wodociągowej w ul. Kaczmarskiego z siecią w ul. Sienkiewicza, zgodnie z warunkami technicznymi.
  Strony postępowania administracyjnego mogą się zapoznać ze złożonym materiałem dowodowym w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki, wejście od ulicy Zduńskiej, pokój C-305 (tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45– 15:15.


  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 4 lata temu (26 lutego 2019, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka
  z dnia 22 lutego 2019 roku
  O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  „Swojska - Nowickiego” w Płocku
  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


  Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku poz. 1405 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 90/VI/2015 Rady Miasta Płocka z 31 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Swojska-Nowickiego” w Płocku, zmienioną Uchwałą Nr 611/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 roku.


  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
  projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  Dokumenty do pobrania:


  od dnia 4 marca 2019 roku do dnia 25 marca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 5, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.
   Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 marca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, w Auli Urzędu Miasta Płocka na I piętrze budynku z wejściem od placu Stary Rynek 1, o godzinie 16.00
   Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2019 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
    

  W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 8 kwietnia 2019 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
   Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.

   

   

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie uwagi w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 4 lata temu (22 lutego 2019, godzina 00:00)
 • INFORMACJA
  z dnia 22 lutego 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 20 lutego 2019 roku Inwestor – Fortum Network Płock Sp. z o. o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Słonimskiego 1a, reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Sławomira Fijałkowskiego, dokonał zgłoszenia budowy sieci cieplnej osiedlowej, przewidzianej do realizacji w Płocku na terenie „Nowej Przemysłowej”, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 154; 155/2; 157/1; 158/1; 159/2; 161/1; 162/2; 162/4; 163/1; 163/2; 164/1; 165/1; 166/1; 167/1; 169/1; 170; 171/1; 171/2; 185/1; 185/3; 188/2; 189/2; 193/1; 194/1; 194/3; 194/5; 195/1; 198/6; 199/2; 200/1; 202/5; 202/11; 207/1; 208/1 obręb geodezyjny 146201_1.0002 Trzepowo, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 4 lata temu (22 lutego 2019, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 21 lutego 2019 r.
  Prezydenta Miasta Płocka
  O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko” w Płocku
  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


  Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 332/XIX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko” w Płocku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 5 marca do dnia 25 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 5, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.

  Do pobrania:


  Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.
  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 marca  2019 r. w Urzędzie Miasta Płocka w pokoju Nr 206 na II piętrze budynku z wejściem od pl. Stary Rynek 1, o godzinie 16.00
  Szczegółowych informacji na temat przyjętych w projekcie planu rozwiązań planistycznych będzie udzielał w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego w każdy czwartek w godzinach od 13.00 – 16.00.
  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2019 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

  W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 9 kwietnia 2019 r. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
  Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.

   

   

   


  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych „RODO”) informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia uwagi zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt);
  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku
  kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pozostawieniem uwagi bez rozpoznania.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 4 lata temu (22 lutego 2019, godzina 00:00)
 • INFORMACJA
  z dnia 22 lutego 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamia
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 22 lutego 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie dokonanego w dniu 6 lutego 2019 roku przez Pana Stanisława Chrzanowskiego zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej przewidzianej do realizacji przy ul. Kostrogaj w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 14/18, 14/19 i 13/4 (obręb geodezyjny 5 Kostrogaj Przemysłowy).


  Płock, dnia 22 lutego 2019 roku.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 4 lata temu (22 lutego 2019, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 21 lutego 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

  budowie kablowej linii (sieci) niskiego napięcia nN- 0,4 kV, budowy złącza kablowo-pomiarowego oraz wymianie złącza kablowo-pomiarowego, zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Przyszkolnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 123/15, 123/17 i 123/20
  na wniosek  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ENERGA OPERATOR z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Andrzej Kochanowski, przedstawiciel firmy: MAST PROJEKT Sp z o. o. s.k. z siedzibą w Płocku przy Wyszogrodzkiej 106.


  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 4 lata temu (22 lutego 2019, godzina 00:00)