• OBWIESZCZENIE

  z dnia 1 lutego 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O  PODJĘCIU PRZEZ RADĘ MIASTA PŁOCKA UCHWAŁY O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI


  Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1398) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 31 stycznia 2019 roku Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 64/IV/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany gminnego programu rewitalizacji. 

  Informacje dotyczące prac nad zmianą gminnego programu rewitalizacji:

  • można uzyskać w Referacie Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta Urzędu Miasta Płocka pod numerem tel. 24 367-14-53;
  • będą udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka www.bip.ump.pl i na stronie internetowej www.rozwojmiasta.plock.eu – REWITALIZACJA I ESTETYZACJA.


  Wnioski i propozycje zmian do uwzględnienia w opracowywanej zmianie Płockiego Programu Rewitalizacji można przekazać na piśmie w terminie do dnia 22 lutego 2019 roku w jednej z następujących form:

  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
  • za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka.


  Zgłoszenia projektów do ujęcia w Płockim Programie Rewitalizacji oraz aktualizacji projektów ujętych w Płockim Programie Rewitalizacji należy dokonywać zgodnie z przyjętą procedurą naboru wniosków dostępną w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.ump.pl/?show_cat=oe1gNaeL

  Zakres opracowywanej zmiany Płockiego Programu Rewitalizacji nie obejmuje zmiany granic obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku oraz zmiany granic Specjalnej Strefy Rewitalizacji, ustanowionej Uchwałą Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 roku.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2019-02-04
 • INFORMACJA
  z dnia 1 lutego 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  30 stycznia 2019 roku, Kona-Stal Rafał Janik z siedzibą w Płocku przy ul. Popłacińskiej 42, dokonał zgłoszenia zamiaru budowy: sieci wodociągowej wraz z przyłączem, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Kutnowskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 118/20, 118/31, 118/32, 118/39, 118/40, 118/41, 118/42, 118/43, 118/44, 118/45, położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.

  Płock, dnia 1 lutego 2019 roku.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2019-02-01
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 31 stycznia 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 31 stycznia 2019 roku została wydana decyzja nr 10/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 205/13 przy ul. Kutnowskiej w Płocku, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Radosław Habaj, reprezentujący firmę BAKO Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.
   Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2019-02-01
 • INFORMACJA
  z dnia 1 lutego 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  31 stycznia 2019 roku, Energa-Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN dla zasilania budynku wielorodzinnego przy ul. Kochanowskiego 16, zlokalizowanych przy ul. Kochanowskiego w Płocku, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 236/1 (obręb geodezyjny 7-Działki).
  Płock, dnia 1 lutego 2019 roku  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2019-02-01
 • OBWIESZCZENIE

  Przydenta Miasta Płocka
  z dnia 31 stycznia 2019 roku
  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 31 stycznia 2019 roku wydano decyzję Nr 9/PG/2019 znak: WRM-II.6733.97.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV dla zasilania zakładu produkcji w mieście Płock, ul. Otolińska 29, działka nr 167/13, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Otolińskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 164/2 i 167/13, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Izabela Pabis reprezentująca firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9.

  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2019-01-31
 • INFORMACJA
  z dnia 30 stycznia 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WNIESIENIU SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 30 stycznia 2019 roku Prezydent Miasta Płocka wniósł sprzeciw w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 3 stycznia 2019 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 677/5, 677/12, 677/15, 677/16, 677/17, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

  Płock, dnia 30 stycznia 2019 roku.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2019-01-30
 •  

  OBWIESZCZENIE
  z dnia 29 stycznia 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 29 stycznia 2019 roku została wydana decyzja nr 8/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania budynku mieszkalnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Browarnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów685/15, 685/16, 685/13, 685/4, 678/3 i 678/2 na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Piotr Sarnowski reprezentujący firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ulicy Płk. Dąbka 85/II/9.
   Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2019-01-30
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 28 stycznia 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek TOP INWEST Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Błoniach przy ul. Powstańców 19, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Nowak reprezentujący Biuro projektowe ELBUDMED – Hubert Staśkiewicz z siedzibą w Gdańsku przy ul. K. Guderskiego 26K, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej kontenerowej stacji transformatorowej  SN/nN, sieci kablowej SN 15kV oraz sieci kablowej nN 0,4 kV wraz z mufami kablowymi SN i nN przy ul. Kolejowej i ul. Portowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kolejowej i ul. Portowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2808/3, 2809/1, 2809/2, 2810/7, 2810/11, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2898.
  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2019-01-29
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 28 stycznia 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Marcin Jaworski reprezentujący firmę Energa Invest Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie i budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN-0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej S1-00095 Płock Szpitalna wraz z wymiana przyłączy napowietrznych nN-0,4kV i demontażem zbędnych fragmentów sieci, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Szpitalnej, 631, 632, 635, 634, 628, 630/1, 600, 602/1, 601/2, 789/2, 789/1, 599, 603, 598/3, 604/2, 598/2, 598/1, 597/2, 605/3, 597/1, 605/1, 596, 606, 595, 594, 608, 514, 511/2, 510/7, 593, 609/2, 592, 610/3, 789/3.
  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
  a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
  i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2019-01-29
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 29 stycznia 2019 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Tectum Inwest Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Płocku przy ul. Monte Cassino 12, reprezentowanej przez Pana Sergiusza Pietrasa, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla planowanej zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 506/1, 506/3, 506/4, 509/3, 509/5, 509/6, 509/7, 801/2, 801/18.
  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
  a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
  i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2019-01-29