Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania odpadów OGO - 07.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (brak druku) powinien zawierać informacje, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach:
1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
3. oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
4. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów;
5. wskazanie maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w w okresie roku;
6. wskazanie największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
7. całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
8. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
9. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych  pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
10. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie  zbierania odpadów;
11. opis czynności które zostaną podjęte w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
12. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym  działalność ta była prowadzona;
13. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a;
14. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć:
1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
2. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.
3. tytuł prawny do terenu, na którym odbywa się magazynowanie odpadów.                   
4. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.                              
5. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwienia sprawy związanej z wydaniem zezwolenia, niezbędny w przypadku załatwiania tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną). Z obowiązku złożenia pełnomocnictwa (upoważnienia) zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny i współdomownicy wnioskodawcy,
6. dowód wniesienia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
7. kopię zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym stacje demontażu umowy dotyczącej przyjmowania pojazdów zebranych w punkcie zbierania odpadów;
8. zaświadczenie o niekaralności:
   a)  posiadacza odpadów będącego osoba fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
   b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawna albo jednostką organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej
   - za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
9. zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. os odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary;
10. oświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 ustawy o odpadach, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191;
11. oświadczenie, że w stosunku do:
    a)  osoby, o której mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 lit. a,
    b)  posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
    - w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194, w wysokości przekraczającej łączną kwotę 150 000 zł;
12. oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy,
a) w stosunku do którego w ostatnich 10 latach  wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub
b) wymierzono ca najmniej trzykrotnie administracyjna karę pieniężną, o której mowa w art. 194, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łączną kwotę 150 000 zł
- za naruszenie popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy.

13. zawarcia w oświadczeniach wymienionych w art. 42 ust. 3a pkt 3-5 klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
14. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
15. dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, załączany do wniosku na zbieranie odpadów odpadów niebezpiecznych oraz zbierania odpadów komunalnych przez posiadacza odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych;
16. operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1;
17. postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 2.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:  
1. Opłata skarbowa od wydania zezwolenia: 616 zł.
2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

kwotatytuł płatności
616,00 zł opłata skarbowa od wydania zezwolenia zapłać online
17,00 zł

opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

zapłać online


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 1. do 1 miesiąca.
 2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  zezwolenie

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 14.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Ochrony Środowiska, wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska przed odpadami, pok. E-32, piętro-I,  bud. E.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów.
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
5. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

TRYB ODWOŁAWCZY: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i wydania decyzji administracyjnej – zezwolenia na zbieranie odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania odpadów, zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w art. 44 ustawy o odpadach;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;                                                      
8.  podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 8 lat temu (poniedziałek, 27 lipca 2015, godzina 11:58)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 697 441
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 29 czerwca 2022, godzina 11:10
 • Historia aktualizacji

 • 29 czerwca 2022, godzina 11:10 Aktualizacja dokumentu
  16 lutego 2022, godzina 09:27 Aktualizacja dokumentu
  30 września 2021, godzina 16:52 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:25 Aktualizacja dokumentu
  18 marca 2021, godzina 15:11 Aktualizacja dokumentu
  13 marca 2020, godzina 13:47 Aktualizacja danych
  13 marca 2020, godzina 13:19 Aktualizacja danych
  13 marca 2020, godzina 13:09 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 13:27 Aktualizacja danych
  14 lutego 2020, godzina 08:26 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2019, godzina 11:27 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2019, godzina 11:44 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2019, godzina 14:59 Aktualizacja danych
  20 sierpnia 2018, godzina 10:06 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 14:31 Aktualizacja danych
  26 czerwca 2018, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  05 marca 2018, godzina 11:44 Aktualizacja danych
  05 marca 2018, godzina 09:30 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2017, godzina 10:52 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 10:39 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 10:37 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 12:59 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:54 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2017, godzina 12:12 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2017, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 09:17 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 16:14 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 16:13 Aktualizacja danych
  29 marca 2016, godzina 12:33 Aktualizacja danych
  09 września 2015, godzina 08:49 Aktualizacja danych
  27 lipca 2015, godzina 14:02 Aktualizacja danych
  27 lipca 2015, godzina 13:24 Aktualizacja danych
Podobne sprawy