Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS - 11.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, sporządzony zgodnie z art. 184 ust. 2 i 3 oraz art. 221 ust. 1 i 2 ustawy  Prawo ochrony środowiska.

WYMAGANE DOKUMENTY:  

 • wniosek
 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (np. odpis Krajowego Rejestru Sądowego), jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji, należnej na podstawie części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej  – z dopiskiem „opłata skarbowa za wydanie decyzji - pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów”;
 • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
          -  za przestępstwa przeciwko środowisku,
          -  będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855 i 2339) - w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 • w przypadku udzielenia upoważnienie do działania w imieniu strony Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, należnej na podstawie części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej – z dopiskiem „opłata skarbowa od pełnomocnictwa”.


WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Za wydanie pozwolenia pobierana jest opłata skarbowa zgodnie z załącznikiem (część III ust. 40) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:

 • 2011,00 zł od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • 506,00 zł od pozwoleń wydawanych dla podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Za zmianę pozwolenia pobierana jest opłata skarbowa zgodnie z załącznikiem (część III ust. 46) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:

 • 50 % stawki określonej od pozwolenia jeżeli wniosek dotyczy rozszerzenia zakresu działalności pozwolenia zintegrowanego,
 • 100 % stawki określonej od pozwolenia jeżeli treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności.

17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli takowe zostało udzielone)

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

kwotatytuł płatności
2011,00 zł od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zapłać online
506,00 zł od pozwoleń wydawanych dla podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie,
mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców
zapłać online
17,00 zł

od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
wydanie pozwolenia – decyzji

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 
wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko ochrony środowiska.

SPRAWĘ PROWADZI:
Wydział Kształtowania Środowiska - Referat Ochrony Środowiska – Zespół Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt, pokój E52/1, II piętro.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA: 

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu;
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu;
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska.

GODZINY PRACY URZĘDU:  poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska
 • Ilość wyświetleń: 2 699 190
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 13 kwietnia 2023, godzina 13:18
 • Historia aktualizacji

 • 13 kwietnia 2023, godzina 13:18 Aktualizacja dokumentu
  06 czerwca 2022, godzina 08:29 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:50 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 12:58 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 16:39 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 16:38 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 11:56 Aktualizacja danych
  20 sierpnia 2018, godzina 12:02 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:06 Aktualizacja danych
  12 lipca 2018, godzina 15:06 Aktualizacja danych
  26 czerwca 2018, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 10:47 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 10:47 Aktualizacja danych
  22 lutego 2018, godzina 12:36 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 13:38 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 13:04 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:10 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 07:43 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 14:13 Aktualizacja danych
  10 września 2015, godzina 10:39 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 14:14 Aktualizacja danych
  28 lipca 2015, godzina 12:29 Aktualizacja danych
  28 lipca 2015, godzina 12:27 Aktualizacja danych
  17 lipca 2015, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  07 września 2009, godzina 13:02 Aktualizacja danych
  27 stycznia 2009, godzina 08:55 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2009, godzina 09:25 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2008, godzina 11:15 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2007, godzina 13:25 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2007, godzina 12:21 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 08:47 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 11:51 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 11:41 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2006, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2006, godzina 15:10 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2006, godzina 15:10 Aktualizacja danych
  02 listopada 2005, godzina 13:26 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2005, godzina 09:41 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2005, godzina 08:27 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2005, godzina 08:20 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2005, godzina 08:20 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2005, godzina 08:20 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 11:50 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 11:50 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 12:21 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 12:20 Aktualizacja danych
Podobne sprawy