Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. OGO - 09. 

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 2. określenie przedmiotu i obszaru działalności,
 3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
 4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
 5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
 6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.


Uwaga: Wymagania jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia określa załącznik nr 1 do Uchwały nr  943/LIV/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy - Miasto Płock wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr 1001/LVIII/2023z dnia 26 października 2023 roku.

WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć:

 1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, przy czym oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 3. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,
 4. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwienia sprawy związanej   z wydaniem zezwolenia, niezbędny w przypadku załatwiania tych czynności   przez pełnomocnika (osobę upoważnioną). Z obowiązku złożenia pełnomocnictwa (upoważnienia) zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny i współdomownicy wnioskodawcy,
 5. dowód wniesienia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:  

1. Opłata skarbowa od wydania zezwolenia: 107 zł
2. Opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem lub terminu zezwolenia (tj. 50 % stawki określonej od zezwolenia): 53,50 zł
3. Decyzja inna, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego: 10 zł
4. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł.

  SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

  1. do 1 miesiąca.
  2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

  FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zezwolenie.

  MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul Zduńska 3, stanowisko nr 14.

  SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Ochrony Środowiska,  wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska przed odpadami, pok. E-32, piętro-I,  bud. E.

  INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

  PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

  TRYB ODWOŁAWCZY: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

  GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

  Klauzula informacyjna RODO zawarta jest we wniosku.

  Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (poniedziałek, 27 lipca 2015, godzina 11:59)
  • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
  • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska
  • Ilość wyświetleń: 2 698 642
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 07 grudnia 2023, godzina 15:28
  • Historia aktualizacji

  • 07 grudnia 2023, godzina 15:28 Aktualizacja dokumentu
   07 grudnia 2023, godzina 12:01 Aktualizacja dokumentu
   07 grudnia 2023, godzina 12:01 Aktualizacja dokumentu
   12 października 2022, godzina 15:28 Aktualizacja dokumentu
   12 października 2022, godzina 15:28 Aktualizacja dokumentu
   12 października 2022, godzina 15:27 Aktualizacja dokumentu
   29 czerwca 2022, godzina 11:06 Aktualizacja dokumentu
   16 lutego 2022, godzina 09:30 Aktualizacja dokumentu
   30 września 2021, godzina 16:49 Aktualizacja dokumentu
   16 kwietnia 2021, godzina 12:24 Aktualizacja dokumentu
   19 marca 2021, godzina 07:40 Aktualizacja dokumentu
   13 marca 2020, godzina 14:33 Aktualizacja danych
   21 lutego 2020, godzina 13:28 Aktualizacja danych
   14 lutego 2020, godzina 08:27 Aktualizacja danych
   14 stycznia 2019, godzina 12:01 Aktualizacja danych
   02 stycznia 2019, godzina 15:00 Aktualizacja danych
   09 sierpnia 2018, godzina 14:32 Aktualizacja danych
   07 marca 2018, godzina 09:49 Aktualizacja danych
   05 marca 2018, godzina 09:35 Aktualizacja danych
   07 lipca 2017, godzina 13:00 Aktualizacja danych
   15 lutego 2017, godzina 13:56 Aktualizacja danych
   14 lutego 2017, godzina 08:26 Aktualizacja danych
   10 stycznia 2017, godzina 09:23 Aktualizacja danych
   10 listopada 2016, godzina 16:21 Aktualizacja danych
   29 marca 2016, godzina 12:37 Aktualizacja danych
   09 września 2015, godzina 08:53 Aktualizacja danych
   27 lipca 2015, godzina 14:05 Aktualizacja danych
   27 lipca 2015, godzina 13:52 Aktualizacja danych
   27 lipca 2015, godzina 13:51 Aktualizacja danych
  Podobne sprawy