Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS - 25.                              

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia zgodnie z art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska powinno zawierać, w szczególności:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
 • wielkość i rodzaj emisji,
 • opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji,
 • informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za dokonanie zgłoszenia instalacji, należnej na podstawie części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej  – z dopiskiem „opłata skarbowa za zgłoszenie instalacji” (zwolnienie z opłaty dla budownictwa mieszkaniowego)

WYMAGANE DOKUMENTY:  Kserokopia z mapy ewidencyjnej gruntów z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków z zachowaniem wymaganych prawem odległości od budynków, urządzeń itp.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
120 zł - opłata za przyjęcie zgłoszenia (zwolnienie z opłaty dla budownictwa mieszkaniowego)
17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

kwotatytuł płatności
120,00 zł opłata za przyjęcie zgłoszenia (zwolnienie z opłaty dla budownictwa mieszkaniowego) zapłać online
17,00 zł

opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

zapłać online


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 30 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  pismo potwierdzające przyjęcie zgłoszenie, a w przypadku sprzeciwu – decyzja Prezydenta Miasta Płocka

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 14.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska - Referat Ochrony Środowiska – Zespół Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt, pokój E32, I piętro

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256);
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 799 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia  (Dz.U. Nr 130 poz 880)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000, ze zm.).

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”)  informujemy, że:
1. administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska.

GODZINY PRACY URZĘDU:  poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 7 lat temu (czwartek, 31 marca 2016, godzina 16:02)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska
 • Ilość wyświetleń: 2 697 935
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 09 listopada 2023, godzina 17:17
 • Historia aktualizacji

 • 09 listopada 2023, godzina 17:17 Aktualizacja dokumentu
  25 stycznia 2023, godzina 14:45 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 11:12 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:54 Aktualizacja dokumentu
  18 sierpnia 2020, godzina 14:03 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 13:10 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 16:53 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 12:36 Aktualizacja danych
  20 sierpnia 2018, godzina 11:53 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:11 Aktualizacja danych
  12 lipca 2018, godzina 15:26 Aktualizacja danych
  26 czerwca 2018, godzina 12:56 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 14:13 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 11:10 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 10:52 Aktualizacja danych
  22 lutego 2018, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  22 lutego 2018, godzina 13:47 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 13:46 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 12:24 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2017, godzina 11:07 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:10 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  01 kwietnia 2016, godzina 09:34 Aktualizacja danych
  01 kwietnia 2016, godzina 09:27 Aktualizacja danych
  31 marca 2016, godzina 16:59 Aktualizacja danych
  31 marca 2016, godzina 16:57 Aktualizacja danych
  31 marca 2016, godzina 16:51 Aktualizacja danych
  31 marca 2016, godzina 16:50 Aktualizacja danych
Podobne sprawy