Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 13.

 

UWAGA: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji wymienionych w art. 72 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
I. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjne (art. 71 ust.2 pkt 1 w/w ustawy);
II. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest fakultatywne (art. 71 ust.2 pkt 2 w/w ustawy).

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (wniosek edytowalny) (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta stanowisko ochrony środowiska, wejście od ul. Zduńskiej 3).

WYMAGANE DOKUMENTY:
• wniosek
• w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowiskoRaport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego, sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko; a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ww. ustawy Kartę informacyjną przedsięwzięcia;
• w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - Kartę informacyjną przedsięwzięcia w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego, sporządzone zgodnie z art. 62 a w/w ustawy;
• poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Przez obszar ten rozumie się:
1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
• mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z wyznaczoną odległością, 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. Mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej.
• w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy ewidencyjnej - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar,  przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Przez obszar ten rozumie się:
1)przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
2)działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3)działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

• W przypadku, gdy liczba stron postępowania nie przekracza 10 - wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
• w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
• analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.).
• dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji, należnej na podstawie części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej  – z dopiskiem „opłata skarbowa za wydanie decyzji środowiskowej”
• w przypadku udzielenia upoważnienia do działania w imieniu strony Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych
• dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, należnej na podstawie części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej – z dopiskiem „opłata skarbowa od pełnomocnictwa”

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
205,00 zł opłata za wydanie decyzji 
17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
• jednostki budżetowe,
• jednostki samorządu terytorialnego,
• organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
• osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: rachunek bankowy Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku nr 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  30 dni (do terminu nie wlicza się terminów na opinie i uzgodnienia)

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta stanowisko ochrony środowiska.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Ochrony Środowiska, pokój E52/1, II piętro

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
• ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w och

 

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 11 sierpnia 2005, godzina 09:00)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 701 898
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 06 czerwca 2022, godzina 08:40
 • Historia aktualizacji

 • 06 czerwca 2022, godzina 08:40 Aktualizacja dokumentu
  06 czerwca 2022, godzina 08:39 Aktualizacja dokumentu
  06 czerwca 2022, godzina 08:38 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:51 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 13:04 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 16:41 Aktualizacja danych
  14 października 2019, godzina 13:26 Aktualizacja danych
  14 października 2019, godzina 13:23 Aktualizacja danych
  25 września 2019, godzina 12:17 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 12:03 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:06 Aktualizacja danych
  12 lipca 2018, godzina 15:10 Aktualizacja danych
  26 czerwca 2018, godzina 11:56 Aktualizacja danych
  22 lutego 2018, godzina 12:18 Aktualizacja danych
  22 lutego 2018, godzina 12:12 Aktualizacja danych
  22 lutego 2018, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2018, godzina 14:12 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2018, godzina 14:11 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2017, godzina 07:49 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 07:46 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 10:34 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 14:20 Aktualizacja danych
  10 września 2015, godzina 10:37 Aktualizacja danych
  10 września 2015, godzina 10:36 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 14:15 Aktualizacja danych
  28 lipca 2015, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  28 lipca 2015, godzina 12:37 Aktualizacja danych
  28 lipca 2015, godzina 12:34 Aktualizacja danych
  17 lipca 2015, godzina 13:49 Aktualizacja danych
  03 sierpnia 2010, godzina 09:07 Aktualizacja danych
  02 sierpnia 2010, godzina 14:07 Aktualizacja danych
  27 maja 2010, godzina 14:50 Aktualizacja danych
  27 maja 2010, godzina 14:15 Aktualizacja danych
  27 maja 2010, godzina 13:56 Aktualizacja danych
  27 maja 2010, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  03 lutego 2010, godzina 13:36 Aktualizacja danych
  03 lutego 2010, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 11:12 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 14:09 Aktualizacja danych
  07 września 2009, godzina 12:38 Aktualizacja danych
  07 września 2009, godzina 12:33 Aktualizacja danych
  07 września 2009, godzina 12:30 Aktualizacja danych
  07 września 2009, godzina 12:28 Aktualizacja danych
  07 września 2009, godzina 12:27 Aktualizacja danych
  07 września 2009, godzina 12:25 Aktualizacja danych
  07 września 2009, godzina 12:24 Aktualizacja danych
  07 września 2009, godzina 12:20 Aktualizacja danych
  07 września 2009, godzina 12:17 Aktualizacja danych
  07 września 2009, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  07 września 2009, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  27 stycznia 2009, godzina 13:04 Aktualizacja danych
  27 stycznia 2009, godzina 08:58 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2009, godzina 09:26 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2008, godzina 11:21 Aktualizacja danych
  04 lutego 2008, godzina 14:58 Aktualizacja danych
  17 sierpnia 2007, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2007, godzina 12:23 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 10:10 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 08:51 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 11:53 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 11:38 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2006, godzina 12:45 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2006, godzina 15:11 Aktualizacja danych
  02 listopada 2005, godzina 13:27 Aktualizacja danych
  05 września 2005, godzina 12:36 Aktualizacja danych
  16 sierpnia 2005, godzina 10:17 Aktualizacja danych
  11 sierpnia 2005, godzina 12:26 Aktualizacja danych
  11 sierpnia 2005, godzina 12:08 Aktualizacja danych
  11 sierpnia 2005, godzina 10:25 Aktualizacja danych
  11 sierpnia 2005, godzina 10:21 Aktualizacja danych
Podobne sprawy