Zgłoszenie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi. OOS – 47.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: zgłoszenie (zgłoszenie w wersji edytowalnej) (druk zgłoszenia do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul Zduńska 3, stanowisko ochrony środowiska)

Realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, Prezydent Miasta Płocka dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie się zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., a także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Rejestr historycznych zanieczyszczeń oraz rejestr bezpośrednich zagrożeń i szkód w środowisku, które wystąpiły na terenie kraju, jest prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących działań remediacyjnych (naprawczych) powierzono Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.
Starosta dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz sporządza wykaz takich potencjalnych zanieczyszczeń.

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może ten fakt zgłosić właściwemu staroście.

Zakwalifikowanie gruntu do terenów o zanieczyszczonej powierzchni ziemi będzie miało istotne skutki dla władających powierzchnią ziemi (z obowiązkiem przeprowadzenia remediacji włącznie).

Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016r.  w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Na podstawie uzyskanych danych, sporządzony zostanie przez Prezydenta Miasta Płocka wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, który następnie zostanie przekazany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie.
Zgodnie z art. 101e ust. 1 i 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, władający powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie będącym w jego władaniu, jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 101e ust. 3 i 4 ww. ustawy, każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może ten fakt zgłosić właściwemu staroście – tu Prezydentowi Miasta Płocka.

Zgłoszenie winno zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
 2. wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej;
 3. informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
 4. opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ww. ustawy. 

 

Do ww. zgłoszeń, składanych w postaci elektronicznej dołącza się zeskanowane dokumenty lub dokumentację, o których mowa powyżej.
      
Stosowne zgłoszenia o potencjalnych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi prosimy przekazywać na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Kształtowania Środowiska, Plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub na adres e-mailowy: wks@plock.eu.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: brak

MIEJSCE ZŁOŻENIA: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko ochrony środowiska.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska – Geolog Miasta – pokój E-34, I piętro.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Informacji i Informowania Mieszkańców, tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania identyfikacji historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 799 ze zmianiami);
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą wieczyście w związku z faktem, iż analizy z zakresu ochrony powierzchni ziemi objęte są kategorią archiwalną A;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 5 lat temu (sobota, 15 grudnia 2018, godzina 14:18)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 697 187
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 06 czerwca 2022, godzina 13:07
 • Historia aktualizacji

 • 06 czerwca 2022, godzina 13:07 Aktualizacja dokumentu
  06 czerwca 2022, godzina 13:06 Aktualizacja dokumentu
  06 czerwca 2022, godzina 08:55 Aktualizacja dokumentu
  13 lutego 2020, godzina 16:54 Aktualizacja danych
  15 grudnia 2018, godzina 14:30 Aktualizacja danych
  15 grudnia 2018, godzina 14:26 Aktualizacja danych
Podobne sprawy