Wydawanie pozwolenia zintegrowanego. OOS - 15.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek prowadzącego instalację (2 egz.) o wydanie pozwolenia zintegrowanego sporządzony zgodnie z art. 184 ust 2 i art. 208 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
 • Zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
 • Dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej,
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • Kopia programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251 lub kopia raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253 ustawy z dnia 27  kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska jeżeli były opracowane,
 • W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 27  kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska jeżeli prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien zawierać dodatkowo informacje, że konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania i określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących budynków oraz sposobów korzystania z terenów; w tym przypadku nie jest wymagane sporządzenie przeglądu ekologicznego a także poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania,
 • W przypadku udzielenia upoważnienie do działania w imieniu strony Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych,
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie Pełnomocnictwa lub prokury, należnej na podstawie części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej – z dopiskiem „opłata skarbowa od pełnomocnictwa


WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Za wydanie pozwolenia zintegrowanego pobierana jest opłata skarbowa zgodnie z załącznikiem (część III ust. 40) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:

 • 2011,00 zł od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • 506,00 zł od pozwoleń wydawanych dla podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Za zmianę pozwolenia zintegrowanego pobierana jest opłata skarbowa zgodnie z załącznikiem (część III ust. 46) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:

 • 50 % stawki określonej od pozwolenia jeżeli wniosek dotyczy rozszerzenia zakresu działalności pozwolenia zintegrowanego,
 • 100 % stawki określonej od pozwolenia jeżeli treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności.

Opłata za pełnomocnictwo17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
 - organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. 

 • rejestracyjnej:

Wysokość opłaty określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:

 • skarbowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta Płocka: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929
 • rejestracyjnej na wyodrębniony rachunek bankowy Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa; numer rachunku prowadzonego w BGK III O/Warszawa: 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydanie pozwolenia zintegrowanego obejmującego instalację po raz pierwszy lub instalację po istotnej zmianie powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W pozostałych przypadkach, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego - do 2 miesięcy.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko ochrony środowiska.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Ochrony Środowiska, pokój E52/1, II piętro.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 27   kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wydawania pozwolenia zintegrowanego zgodnie z ustawą  z dnia 27   kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest  obowiązkowe na mocy ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 07 czerwca 2005, godzina 08:44)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 698 287
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 06 czerwca 2022, godzina 08:50
 • Historia aktualizacji

 • 06 czerwca 2022, godzina 08:50 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:52 Aktualizacja dokumentu
  13 lutego 2020, godzina 16:43 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 12:02 Aktualizacja danych
  20 sierpnia 2018, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:07 Aktualizacja danych
  12 lipca 2018, godzina 15:13 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 10:49 Aktualizacja danych
  22 lutego 2018, godzina 12:49 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 13:40 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:13 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 07:57 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 14:29 Aktualizacja danych
  31 marca 2016, godzina 12:33 Aktualizacja danych
  31 marca 2016, godzina 12:31 Aktualizacja danych
  31 marca 2016, godzina 12:28 Aktualizacja danych
  31 marca 2016, godzina 12:26 Aktualizacja danych
  31 marca 2016, godzina 12:21 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 14:36 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 14:16 Aktualizacja danych
  17 lipca 2015, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  02 listopada 2011, godzina 11:55 Aktualizacja danych
  06 września 2011, godzina 09:45 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 14:12 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 14:10 Aktualizacja danych
  07 września 2009, godzina 13:12 Aktualizacja danych
  07 września 2009, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  27 stycznia 2009, godzina 09:04 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2009, godzina 09:52 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2008, godzina 11:03 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2007, godzina 12:36 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 09:14 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 09:14 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2006, godzina 12:57 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2006, godzina 15:17 Aktualizacja danych
  02 listopada 2005, godzina 13:30 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 12:02 Aktualizacja danych
Podobne sprawy