Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części. OGO - 06.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (do pobrania) o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 2. określenie przedmiotu i obszaru działalności,
 3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
 4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
 5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
 6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

UWAGA: Wymagania jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia określa załącznik nr 4 do Uchwały nr 643/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy - Miasto Płock.

WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć:

 1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, przy czym oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 3. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 4. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwienia sprawy związanej z wydaniem zezwolenia, niezbędny w przypadku załatwiania tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną). Z obowiązku złożenia pełnomocnictwa (upoważnienia) zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny i współdomownicy wnioskodawcy,
 5. dowód wniesienia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:  

 1. Opłata skarbowa od wydania zezwolenia: 616 zł
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 1. do 1 miesiąca.
 2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zezwolenie

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul Zduńska 3, stanowisko nr 14.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Ochrony Środowiska, wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska przed odpadami, pok. E-32, piętro-I,  bud. E.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

TRYB ODWOŁAWCZY: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję,  w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i wydania decyzji administracyjnej – zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w art. 9 ust. 1b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy art. 8 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 8 lat temu (poniedziałek, 27 lipca 2015, godzina 11:58)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 697 348
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 29 czerwca 2022, godzina 11:07
 • Historia aktualizacji

 • 29 czerwca 2022, godzina 11:07 Aktualizacja dokumentu
  16 lutego 2022, godzina 09:26 Aktualizacja dokumentu
  30 września 2021, godzina 16:50 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:24 Aktualizacja dokumentu
  18 marca 2021, godzina 15:09 Aktualizacja dokumentu
  01 lipca 2020, godzina 20:22 Aktualizacja danych
  13 marca 2020, godzina 12:18 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 13:27 Aktualizacja danych
  14 lutego 2020, godzina 08:26 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2019, godzina 11:23 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2019, godzina 11:36 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2019, godzina 14:59 Aktualizacja danych
  20 sierpnia 2018, godzina 10:05 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 14:31 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 12:08 Aktualizacja danych
  07 marca 2018, godzina 09:52 Aktualizacja danych
  07 marca 2018, godzina 09:47 Aktualizacja danych
  05 marca 2018, godzina 09:26 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 12:58 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 09:02 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 16:11 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 16:07 Aktualizacja danych
  29 marca 2016, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  09 września 2015, godzina 08:48 Aktualizacja danych
  27 lipca 2015, godzina 14:02 Aktualizacja danych
  27 lipca 2015, godzina 13:16 Aktualizacja danych
  27 lipca 2015, godzina 13:13 Aktualizacja danych
  27 lipca 2015, godzina 13:10 Aktualizacja danych
  27 lipca 2015, godzina 13:09 Aktualizacja danych
Podobne sprawy