Wydanie zaświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie rolnym.  OOS - 19.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ  wniosek (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul Zduńska 3, stanowisko nr 14).

WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć nastepujące dokumenty:
- Zaświadczenie o zameldowaniu na terenie Płocka we wskazanym okresie,
- Świadectwo ukończenia szkoły ( w przypadku gdy wnioskodawca przebywał w internacie podczas nauki w szkole – wyciąg z ksiąg meldunkowych na okoliczność zamieszkiwania w internacie)
- Książeczka wojskowa,
- Pierwsze świadectwo pracy
-Wypis z rejestru gruntów za wskazany okres lub potwierdzenie faktu objęcia gospodarstwa i osobistego prowadzenia,                     
- Dokument potwierdzający posiadanie własnego gospodarstwa rolnego przez rodziców (akt notarialny, akt własności, umowa przekazania, zaświadczenie z ksiąg wieczystych) – dotyczy okresu wykraczającego poza okres posiadania własnego gospodarstwa rolnego.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 
opłata skarbowa w wysokości 17 zł od zaświadczenia należna na podstawie pkt 21 części II załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 7 dni/30 dni w sprawach wymagających wyjaśnienia

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zaświadczenie/informacja o braku możliwości wydania zaświadczenia.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 14.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Ochrony Środowiska, Zespół Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt, pokój E – 32, I p.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: 
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256),
2. Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. 1990 Nr 54 poz. 310),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wydawania zaświadczenia  o stażu pracy w gospodarstwie rolnym zgodnie z ustawą  z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. z 1990 Nr 54 poz. 310);
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest  obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 07 czerwca 2005, godzina 09:18)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska
 • Ilość wyświetleń: 2 707 169
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 25 stycznia 2023, godzina 14:36
 • Historia aktualizacji

 • 25 stycznia 2023, godzina 14:36 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 11:03 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:51 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 13:03 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 13:02 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 13:01 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 16:41 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 12:22 Aktualizacja danych
  18 października 2018, godzina 14:00 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:06 Aktualizacja danych
  12 lipca 2018, godzina 15:09 Aktualizacja danych
  22 lutego 2018, godzina 11:19 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2018, godzina 06:59 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2017, godzina 12:15 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2017, godzina 12:12 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 13:43 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:29 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:02 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 09:04 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 14:37 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 14:19 Aktualizacja danych
  29 lipca 2015, godzina 13:13 Aktualizacja danych
  29 lipca 2015, godzina 13:13 Aktualizacja danych
  17 lipca 2015, godzina 13:59 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 14:21 Aktualizacja danych
  14 września 2009, godzina 12:00 Aktualizacja danych
  14 września 2009, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  14 września 2009, godzina 11:53 Aktualizacja danych
  14 września 2009, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  14 września 2009, godzina 11:51 Aktualizacja danych
  14 września 2009, godzina 11:50 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2008, godzina 09:42 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 09:43 Aktualizacja danych
  02 listopada 2005, godzina 13:42 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 13:02 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 09:46 Aktualizacja danych
Podobne sprawy