Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. OOS - 38.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul Zduńska 3, stanowisko nr 14).

WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty :
1) Ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2) W przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem działki należy dołączyć dokument potwierdzający zgodę właściciela na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – Załącznik Nr 1.

3) W przypadku gdy działka jest współwłasnością kilku osób, zaś wnioskodawcą jest tylko jedna z nich należy dołączyć zgody pozostałych współwłaścicieli – Załącznik Nr 2.

4) Ponadto obligatoryjnie:
W przypadkach wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów pochodzenia mineralnego klas I – IIIb oraz gruntów pochodzenia organicznego, niezależnie od rodzaju i klasy użytku, do wniosku należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu (na mapie zasadniczej), o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane wraz z bilansem terenu sporządzone i podpisane przez osobę legitymującą się stosownymi uprawnieniami budowlanymi. W projekcie należy wyraźnie zaznaczyć całe zamierzenie inwestycyjne z zastosowaniem zasad oznaczania graficznego i literowego określonych w Polskiej Normie PN-B-01027, z której w pkt. 2.7 wynika, że granice terenu lub działki budowlanej oznacza się wielkimi literami (A-B-C-…). W przypadku gdy na działce znajduje się kilka różnych użytków, należy zaznaczyć granice pomiędzy użytkami, a w bilansie terenu określić podział na klasy bonitacyjne, użytki gruntowe (jaka powierzchnia - w m2 danego użytku podlegać będzie wyłączeniu) i pochodzenie gleby. Zamierzenie inwestycyjne określone w projekcie zagospodarowania terenu powinno być tożsame z projektem zagospodarowania terenu składanym do uzyskania pozwolenia na budowę.

Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenu - Załącznik nr 6

5) W przypadku gdy trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej będzie się wiązało z koniecznością uiszczenia należności i lub opłat rocznych, do wniosku (w zależności od przewidywanej daty geodezyjnego wytyczenia obiektów w terenie) należy dołączyć oświadczenie o momencie faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji, czyli rozpoczęcia robót budowlanych na gruncie, według wzoru oświadczenia stanowiącego Załącznik Nr 3 lub Załącznik Nr 4 do niniejszego wniosku wraz z informacją potwierdzającą wartość rynkową m² gruntu w momencie wyłączenia, tzn. akt notarialny, operat szacunkowy lub oświadczenie wnioskodawcy (dotyczy wyłączenia gruntów klas I – IIIb). Druk zawiadomienia o terminie faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej stanowi Załącznik Nr 5.

Z chwilą rozpoczęcia realizacji inwestycji (wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie udokumentowane wpisem w dzienniku budowy) oraz po jej zakończeniu, po wykonaniu dokumentacji geodezyjnej -   inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (art.57 ust.1 pkt.5 ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane / Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm./ zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990 ze zm.), właściciele nieruchomości zgłaszają do Prezydenta Miasta Płocka zmiany  danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian, załączając dokumenty niezbędne do wprowadzenia tych zmian. Taką zmianą jest m.in. zmiana sposobu użytkowania gruntu związana z rozpoczęciem procesu inwestycyjnego na działce.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: opłata skarbowa w wysokości 17 zł od pełnomocnictwa (część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) na rachunek bankowy

Gmina Miasto Płock
13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
1. jednostki budżetowe,
2. jednostki samorządu terytorialnego,
3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. 

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na rachunek bankowy Gminy Miasto Płock nr 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zezwolenie - decyzja
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 14.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska Referat Ochrony Środowiska, Zespół Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt, pokój E – 32, I p.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
 4. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

 

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 6 lat temu (czwartek, 04 stycznia 2018, godzina 08:10)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska
 • Ilość wyświetleń: 2 701 802
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 06 lutego 2024, godzina 11:59
 • Historia aktualizacji

 • 06 lutego 2024, godzina 11:59 Aktualizacja dokumentu
  06 lutego 2024, godzina 11:58 Aktualizacja dokumentu
  17 stycznia 2024, godzina 06:49 Aktualizacja dokumentu
  17 stycznia 2024, godzina 06:49 Aktualizacja dokumentu
  08 listopada 2023, godzina 08:08 Aktualizacja dokumentu
  08 listopada 2023, godzina 08:08 Aktualizacja dokumentu
  19 grudnia 2022, godzina 07:42 Aktualizacja dokumentu
  19 grudnia 2022, godzina 07:25 Aktualizacja dokumentu
  19 grudnia 2022, godzina 07:25 Aktualizacja dokumentu
  19 grudnia 2022, godzina 07:24 Aktualizacja dokumentu
  19 grudnia 2022, godzina 07:17 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 11:11 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:53 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 16:48 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2019, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 12:30 Aktualizacja danych
  18 grudnia 2018, godzina 12:17 Aktualizacja danych
  17 grudnia 2018, godzina 08:03 Aktualizacja danych
  18 października 2018, godzina 14:35 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:09 Aktualizacja danych
  12 lipca 2018, godzina 15:21 Aktualizacja danych
  22 lutego 2018, godzina 11:20 Aktualizacja danych
  22 lutego 2018, godzina 11:02 Aktualizacja danych
  14 lutego 2018, godzina 09:24 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2018, godzina 13:12 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2018, godzina 08:12 Aktualizacja danych
Podobne sprawy