Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, których emisja nie wymaga pozwolenia.  OOS - 27.
 

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 152 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska powinno zawierać:
- oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
- adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
- rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
- czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
- wielkość i rodzaj emisji,
- opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji,
- informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,
- wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za dokonanie zgłoszenia instalacji, należnej na podstawie części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej – z dopiskiem „opłata skarbowa za zgłoszenie instalacji”
- w przypadku udzielenia upoważnienie do działania w imieniu strony Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych;
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, należnej na podstawie części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej – z dopiskiem „opłata skarbowa od pełnomocnictwa.”

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
opłata za przyjęcie zgłoszenia - 120 zł – za dokonanie zgłoszenia i 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli takowe zostało udzielone)

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  pismo potwierdzające przyjęcie zgłoszenie, a w przypadku sprzeciwu – decyzja Prezydenta Miasta Płocka

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko ochrony środowiska.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska – Referat Ochrony Środowiska, pok. E-52/1, II piętro.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: 

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska;
 • ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji;
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia;
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska.

GODZINY PRACY URZĘDU:  poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 698 399
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 06 czerwca 2022, godzina 08:53
 • Historia aktualizacji

 • 06 czerwca 2022, godzina 08:53 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:39 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 12:53 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 16:03 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 11:16 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:02 Aktualizacja danych
  12 lipca 2018, godzina 14:58 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 11:11 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 11:09 Aktualizacja danych
  23 lutego 2018, godzina 08:59 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:40 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:12 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:12 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 12:00 Aktualizacja danych
  10 września 2015, godzina 10:30 Aktualizacja danych
  10 września 2015, godzina 10:29 Aktualizacja danych
  10 września 2015, godzina 10:21 Aktualizacja danych
  10 września 2015, godzina 10:19 Aktualizacja danych
  02 września 2015, godzina 13:01 Aktualizacja danych
  02 września 2015, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 14:27 Aktualizacja danych
  29 lipca 2015, godzina 13:29 Aktualizacja danych
  17 lipca 2015, godzina 14:10 Aktualizacja danych
  17 lipca 2015, godzina 14:09 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 14:23 Aktualizacja danych
  07 września 2009, godzina 13:51 Aktualizacja danych
  27 stycznia 2009, godzina 09:16 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2009, godzina 09:41 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2008, godzina 11:23 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2007, godzina 13:19 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 10:20 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 09:49 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 11:47 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2006, godzina 13:25 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2006, godzina 13:22 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2006, godzina 08:03 Aktualizacja danych
  02 listopada 2005, godzina 13:45 Aktualizacja danych
  04 sierpnia 2005, godzina 13:01 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2005, godzina 07:18 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2005, godzina 09:54 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 10:05 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 13:12 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2005, godzina 12:25 Aktualizacja danych
Podobne sprawy