Zatwierdzanie projektów robót geologicznych. GM - 04.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (brak druku).

WYMAGANE DOKUMENTY:
- 2 egz. Projektu robót geologicznych

- informacja o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości w granicach, której roboty te mają być wykonywane
- w przypadku udzielenia upoważnienie do działania w imieniu strony Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych;
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji, należnej na podstawie części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej – z dopiskiem „opłata skarbowa za wydanie decyzji”
-
dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, należnej na podstawie części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej – z dopiskiem „opłata skarbowa od pełnomocnictwa”


WYSOKOŚĆ OPŁATY: 10 zł za wydanie decyzji i 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli takowe zostało udzielone)

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.


SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: rachunek bankowy Gminy - Miasto Płock: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

kwotatytuł płatności
10,00 zł opłata skarbowa za wydanie decyzji zapłać online
17,00 zł

od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli takowe zostało udzielone)

zapłać online


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
decyzja

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
wniosek z załącznikami składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko ochrony środowiska.

SPRAWĘ PROWADZI:
Wydział Kształtowania Środowiska - Geolog Miasta, pokój E-34, I piętro.

INFORMACJI UDZIELA:
Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.


PODSTAWA PRAWNA:

 • art.80 i 161 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze;
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji;
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu zatwierdzania projektów robót geologicznych zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych jest  obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.


GODZINY PRACY URZĘDU:  poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 07 czerwca 2005, godzina 09:07)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 697 646
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 06 czerwca 2022, godzina 07:36
 • Historia aktualizacji

 • 06 czerwca 2022, godzina 07:36 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:53 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 16:49 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:10 Aktualizacja danych
  12 lipca 2018, godzina 15:22 Aktualizacja danych
  26 czerwca 2018, godzina 13:04 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 10:44 Aktualizacja danych
  22 lutego 2018, godzina 14:59 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 13:44 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:32 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 12:19 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:04 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 11:28 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 11:27 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 11:26 Aktualizacja danych
  31 marca 2016, godzina 15:09 Aktualizacja danych
  31 marca 2016, godzina 15:08 Aktualizacja danych
  31 marca 2016, godzina 15:07 Aktualizacja danych
  10 września 2015, godzina 14:02 Aktualizacja danych
  28 lipca 2015, godzina 13:03 Aktualizacja danych
  28 lipca 2015, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  28 lipca 2015, godzina 12:59 Aktualizacja danych
  28 lipca 2015, godzina 12:58 Aktualizacja danych
  27 lutego 2015, godzina 11:00 Aktualizacja danych
  27 lutego 2015, godzina 10:58 Aktualizacja danych
  27 lutego 2015, godzina 10:54 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2012, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  20 czerwca 2012, godzina 10:26 Aktualizacja danych
  20 czerwca 2012, godzina 10:24 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 14:22 Aktualizacja danych
  07 września 2009, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  27 stycznia 2009, godzina 09:14 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2009, godzina 09:41 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2008, godzina 10:49 Aktualizacja danych
  31 października 2007, godzina 16:05 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 15:07 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 15:06 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2007, godzina 10:17 Aktualizacja danych
  02 listopada 2005, godzina 13:43 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2005, godzina 13:05 Aktualizacja danych
Podobne sprawy