Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów. OGO - 03.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (brak druku) powinien zawierać informacje, o których mowa w: art 184 ust. 2 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska:

 1. oznaczenie  prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;
 3. wskazanie  adresu zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 4. przedstawienie informacji o tytule prawnym do instalacji;
 5. przedstawienie informacji o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 6. ocenę stanu technicznego instalacji;
 7. podanie informacji o rodzaju prowadzonej działalności;
 8. przedstawienie opisu zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 9. przedstawienie blokowego (ogólnego) schematu technologicznego wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 10. przedstawienie informacji o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 11. określenie wielkości i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
 12. określenie warunków lub parametrów charakteryzujących pracę instalacji, określających moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączenia instalacji;
 13. przedstawienie proponowanych procedur monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
 14. wskazanie deklarowanego terminu i sposobu zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzającego zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
 15. wskazanie deklarowanego łącznego czasu dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 16. określenia czasu, na jaki wydane ma być pozwolenie;
 17. podanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 18. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości (dla wskazania rodzajów wytwarzanych odpadów stosować Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów);
 19. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
 20. wskazanie sposobów  zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 21. przedstawienie opisu dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 22. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów;
 23. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a.


WYMAGANE DOKUMENTY:

1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną - art. 184 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska;
2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym - art. 184 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska;
3. dokument potwierdzający tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów - art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach;
4. oświadczenie, do jakiej grupy przedsiębiorców zalicza się wnioskodawca - art. 7 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców;
5. informację o tym, czy zajmowany teren, zaliczony jest do terenów zamkniętych, w  rozumieniu art. 3 pkt 40 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z art. 2 pkt 9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
6. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej;
7. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwienia sprawy związanej z wydaniem pozwolenia, niezbędny w przypadku działania przez pełnomocnika (osobę upoważnioną). Z obowiązku złożenia pełnomocnictwa (upoważnienia) zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny i współdomownicy wnioskodawcy;
8. dowód wniesienia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury;
9. operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;
10.  postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
11. zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
a)  za przestępstwo przeciwko środowisku
b)  będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:  
1.  Opłata skarbowa od wydania pozwolenia:
 - 2 011 zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b,
 - 506 zł - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
 - 506 zł - pozostałe.
2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie udzielono pozwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

kwotatytuł płatności
2011,00 zł w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b zapłać online
506,00 zł w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców zapłać online
506,00 zł pozostałe zapłać online
17,00 zł

opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

zapłać online


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
1. do 1 miesiąca.
2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zezwolenie

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul Zduńska 3, stanowisko nr 14.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Ochrony Środowiska, wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska przed odpadami, pok. E-32, piętro-I,  bud. E. 

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów,
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

TRYB ODWOŁAWCZY: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję,  w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i wydania decyzji administracyjnej – pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zgodnie z art. 180a ustawy Prawo ochrony środowiska;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w art. 188 ustawy Prawo ochrony środowiska;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy art. 184 ust. 2-2b ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 8 lat temu (poniedziałek, 27 lipca 2015, godzina 11:56)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 698 316
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 29 czerwca 2022, godzina 11:04
 • Historia aktualizacji

 • 29 czerwca 2022, godzina 11:04 Aktualizacja dokumentu
  16 lutego 2022, godzina 09:08 Aktualizacja dokumentu
  16 lutego 2022, godzina 09:07 Aktualizacja dokumentu
  30 września 2021, godzina 16:49 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:24 Aktualizacja dokumentu
  18 marca 2021, godzina 14:44 Aktualizacja dokumentu
  18 marca 2021, godzina 13:29 Aktualizacja dokumentu
  13 marca 2020, godzina 12:20 Aktualizacja danych
  12 marca 2020, godzina 15:55 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 13:25 Aktualizacja danych
  14 lutego 2020, godzina 08:24 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2019, godzina 11:20 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2019, godzina 11:17 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2019, godzina 11:16 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2019, godzina 11:18 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2019, godzina 14:58 Aktualizacja danych
  20 sierpnia 2018, godzina 09:36 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 14:30 Aktualizacja danych
  26 czerwca 2018, godzina 14:21 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 12:02 Aktualizacja danych
  07 marca 2018, godzina 09:45 Aktualizacja danych
  07 marca 2018, godzina 09:41 Aktualizacja danych
  05 marca 2018, godzina 09:07 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 14:03 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 12:56 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:49 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:19 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 15:40 Aktualizacja danych
  29 marca 2016, godzina 12:54 Aktualizacja danych
  29 marca 2016, godzina 12:27 Aktualizacja danych
  09 września 2015, godzina 08:45 Aktualizacja danych
  27 lipca 2015, godzina 13:56 Aktualizacja danych
  27 lipca 2015, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  27 lipca 2015, godzina 12:49 Aktualizacja danych
Podobne sprawy