Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. OGO - 02.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (do pobrania) o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP) i REGON,
2. określenie przedmiotu i obszaru działalności,
3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

UWAGA: Wymagania jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia określa załącznik nr 3 do Uchwały nr 643/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy - Miasto Płock.

WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy załączyć:
1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
2. zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu śkładej na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, przy czym oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
3. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
4. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwienia sprawy związanej   z wydaniem zezwolenia, niezbędny w przypadku załatwiania tych czynności   przez pełnomocnika (osobę upoważnioną). Z obowiązku złożenia pełnomocnictwa (upoważnienia) zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny i współdomownicy wnioskodawcy,
5. dowód wniesienia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:  
1. Opłata skarbowa od wydania zezwolenia: 616 zł
2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej 3 lub na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
1. do 1 miesiąca.
2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zezwolenie

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul Zduńska 3, stanowisko nr 14.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Gospodarowania Odpadami, wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, pok. E-32 I p. bud. E.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546).

TRYB ODWOŁAWCZY: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i wydania decyzji administracyjnej – zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2020, poz. 1439);
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;                                                  
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w art. 9 ust. 1b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020, poz. 1439);                       
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub  ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy art. 8 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020, poz. 1439).

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 6 lat temu (poniedziałek, 27 lipca 2015, godzina 11:55)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 939
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 30 września 2021, godzina 16:50
 • Historia aktualizacji

 • 30 września 2021, godzina 16:50 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:24 Aktualizacja dokumentu
  18 marca 2021, godzina 14:57 Aktualizacja dokumentu
  18 marca 2021, godzina 14:39 Aktualizacja dokumentu
  18 marca 2021, godzina 13:07 Aktualizacja dokumentu
  01 lipca 2020, godzina 20:21 Aktualizacja danych
  13 marca 2020, godzina 12:19 Aktualizacja danych
  12 marca 2020, godzina 15:52 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 13:13 Aktualizacja danych
  14 lutego 2020, godzina 08:23 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2019, godzina 11:19 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2019, godzina 12:48 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2019, godzina 11:15 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2019, godzina 14:57 Aktualizacja danych
  20 sierpnia 2018, godzina 09:35 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 14:29 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 12:00 Aktualizacja danych
  07 marca 2018, godzina 10:21 Aktualizacja danych
  05 marca 2018, godzina 09:03 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 12:56 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:15 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 15:41 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 15:30 Aktualizacja danych
  29 marca 2016, godzina 12:48 Aktualizacja danych
  09 września 2015, godzina 08:44 Aktualizacja danych
  27 lipca 2015, godzina 13:54 Aktualizacja danych
  27 lipca 2015, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  27 lipca 2015, godzina 12:39 Aktualizacja danych
Podobne sprawy