Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: Kadencja 2018 - 2023
 • Zarządzenie Nr 3685/28 z dnia 28 września 2022r.
  w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2022 rok po dokonanych zmianach.
 • Zarządzenie Nr 4144/27 z dnia 27 marca 2023r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2023 rok.
 • Zarządzenie Nr 4278/26 z dnia 31 maja 2023r.
  w sprawie: zmiany planu finansowego Gminy – Miasto Płock dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
 • Zarządzenie Nr 4739/23 z dnia 29 listopada 2023r.
  w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Urzędu Miasta Płocka.
 • Zarządzenie Nr 4737/23 z dnia 29 listopada 2023r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2024 r.
 • Zarządzenie Nr 4736/23 z dnia 29 listopada 2023r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki pod firmą Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 4735/23 z dnia 28 listopada 2023r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2023 rok.
 • Zarządzenie Nr 4734/23 z dnia 28 listopada 2023r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz Miejskiego Przedszkola Nr 11 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 4733/23 z dnia 28 listopada 2023r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku budowli, do których dostęp nie jest znacznie utrudniony.
 • Zarządzenie Nr 4732/23 z dnia 28 listopada 2023r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym doskonalenie systemu wsparcia obejmujące prowadzenie Centrum Aktywności Seniora położonego w Płocku przy ul. Otolińskiej 6 w latach 2024-2026.
 • Zarządzenie Nr 4730/23 z dnia 27 listopada 2023r.
  w sprawie: wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy ul. Otolińskiej 6, stanowiącym własność Gminy-Miasto Płock.
 • Zarządzenie Nr 4729/23 z dnia 27 listopada 2023r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.
 • Zarządzenie Nr 4728/23 z dnia 27 listopada 2023r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Płocku, przy ul. Stoczniowej, w obrębie nr 12 „Radziwie”, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 2374/3 o powierzchni 744 m² oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 4727/23 z dnia 27 listopada 2023r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Płocku, przy ul. Nizinnej, w obrębie Nr 15 „Tokary”, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 348/1 o powierzchni 1230 m² oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 4726/23 z dnia 27 listopada 2023r.
  w sprawie wyrażenia zgody, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 3737/1 i 3737/2 o łącznej powierzchni 2106 m² przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Płocku w Obrębie 1 oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 4725/23 z dnia 27 listopada 2023r.
  w sprawie wyrażenia zgody, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 3737/3 i 3737/4 o łącznej powierzchni 2159 m² przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Płocku w Obrębie 1 oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 4722/23 z dnia 24 listopada 2023r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2023 rok - po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 4721/23 z dnia 24 listopada 2023r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 4720/23 z dnia 22 listopada 2023r.
  w sprawie: ustalenia Instrukcji w sprawie ewidencji podatków, opłat, niepodatkowych należności, pozostałych dochodów budżetowych oraz należności cywilnoprawnych w Urzędzie Miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 4719/23 z dnia 22 listopada 2023r.
  w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2024 i powołania Komisji Konkursowej.
 • Zarządzenie Nr 4718/23 z dnia 22 listopada 2023r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 r.
 • Zarządzenie Nr 4717/23 z dnia 22 listopada 2023r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w roku 2024
 • Zarządzenie Nr 4716/23 z dnia 22 listopada 2023r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2024 r.
 • Zarządzenie Nr 4715/23 z dnia 22 listopada 2023r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, polegających na organizowaniu i prowadzeniu świetlicy wytchnieniowej oraz ogrzewalni dla osób w kryzysie bezdomności w 2024 roku
 • Zarządzenie Nr 4714/23 z dnia 22 listopada 2023r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych 2024 roku.