Przyznanie dodatku do źródeł ciepła innych niż węgiel. OOS – 51

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o wypłatę dodatku (druk wniosku dostępny również w pokoju B-4, wejście od ul. Zduńskiej).

Usługa elektroniczna  - możliwość złożenia wniosku online

Pytania i odpowiedzi


Dodatek nie przysługuje, jeżeli źródło ogrzewania nie zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 
Wniosek o dodatek  składa się na formularzu wniosku określonego w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej jeżeli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:
kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy;
kocioł gazowy zasilany gazem LPG;  (za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej)
kocioł olejowy.

WYMAGANE DOKUMENTY: w przypadku składania wniosku w imieniu innej osoby wymagane jest upoważnienie.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Pokój B-4, Urząd Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej), droga pocztowa lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – platforma ePUAP - wówczas wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Dodatek wypłaca się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wnioski o wypłatę dodatku składa się w terminie do 30 listopada 2022 r.Wnioski złożone po 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia.
1.   W przypadku przyznania świadczenia, wnioskodawca otrzymuje informację o przyznaniu świadczenia na adres e-mail podany we wniosku. W przypadku braku adresu e-mail, wnioskodawca może odebrać informację o przyznaniu świadczenia osobiście. Nie odebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.
2.   W przypadku odmowy przyznania świadczenia w terminie miesiąca od złożenia wniosku zostanie wydana decyzja administracyjna w tej sprawie.
3.   W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, urząd kontaktuje się z osobą ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Pokój B-4, Urząd Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej), droga pocztowa lub forma elektroniczna (platforma ePUAP).

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska

TRYB ODWOŁAWCZY: Od decyzji administracyjnej odmownej lub stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;
2. rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

GODZINY OBSŁUGI KLIENTA: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 rok temu (czwartek, 27 października 2022, godzina 09:56)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska
 • Ilość wyświetleń: 823
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 28 października 2022, godzina 15:01
 • Historia aktualizacji

 • 28 października 2022, godzina 15:01 Aktualizacja dokumentu
  28 października 2022, godzina 15:01 Aktualizacja dokumentu
  28 października 2022, godzina 14:34 Aktualizacja dokumentu - aktualizacja wzoru wniosku
  28 października 2022, godzina 14:33 Aktualizacja dokumentu
  27 października 2022, godzina 11:29 Aktualizacja dokumentu
  27 października 2022, godzina 11:28 Aktualizacja dokumentu
  27 października 2022, godzina 11:17 Aktualizacja dokumentu
  27 października 2022, godzina 11:15 Aktualizacja dokumentu
  27 października 2022, godzina 11:12 Aktualizacja dokumentu
  27 października 2022, godzina 09:59 Aktualizacja dokumentu
Podobne sprawy