Dodatek węglowy w wysokości 3000 złotych przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel.

Dodatek węglowy nie przysługuje, jeżeli źródło ogrzewania nie zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Pytania i odpowiedzi dotyczące dodatku węglowego (https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy)

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o wypłatę dodatku (druk wniosku dostępny również w pokoju B-4, wejście od ul. Zduńskiej).

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

WYMAGANE DOKUMENTY: w przypadku składania wniosku w imieniu innej osoby wymagane jest upoważnienie.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Pokój B-4, Urząd Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej), droga pocztowa lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – platforma ePUAP - wówczas wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Dodatek węglowy wypłaca się w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wnioski o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

 1. W przypadku przyznania świadczenia, wnioskodawca otrzymuje informację o przyznaniu świadczenia na adres e-mail podany we wniosku. W przypadku braku adresu e-mail, wnioskodawca może odebrać informację o przyznaniu świadczenia osobiście. Nie odebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.
 2. W przypadku odmowy przyznania świadczenia w terminie miesiąca od złożenia wniosku zostanie wydana decyzja administracyjna w tej sprawie.
 3. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, urząd kontaktuje się z osobą ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Pokój B-4, Urząd Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej), droga pocztowa lub forma elektroniczna (platforma ePUAP).

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska

TRYB ODWOŁAWCZY: Od decyzji administracyjnej odmownej lub stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Uwagi:

 1. Straż Miejska w Płocku jest organem upoważnionym przez Prezydenta Miasta Płocka do wykonywania zadań kontrolnych z zakresu weryfikacji złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego.
 2. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).
 3. Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 2, rozumie się:
  • a) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo,
  • b) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
 4. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
 5. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
 6. Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).
 7. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
 8. Postępowanie w sprawie ustalenia dodatku węglowego wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o dodatek.
 9. Osoba, która pobrała nienależnie dodatek węglowy, jest obowiązana do jego zwrotu razem z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Nienależnie pobrany dodatek węglowy podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 10. Za nienależnie pobrany dodatek węglowy uważa się:
  • a) dodatek węglowy wypłacony na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
  • b) dodatek węglowy wypłacony mimo braku prawa do tego dodatku;
  • c) dodatek węglowy wypłacony osobie innej niż osoba uprawniona do tego dodatku, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał dodatek węglowy.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego

GODZINY OBSŁUGI KLIENTA: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 rok temu (piątek, 26 sierpnia 2022, godzina 11:46)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska
 • Ilość wyświetleń: 6 270
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 14 października 2022, godzina 10:48
 • Historia aktualizacji

 • 14 października 2022, godzina 10:48 Aktualizacja dokumentu
  26 sierpnia 2022, godzina 12:11 Aktualizacja dokumentu
  26 sierpnia 2022, godzina 12:08 Aktualizacja dokumentu
  26 sierpnia 2022, godzina 11:55 Aktualizacja dokumentu
Podobne sprawy