Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 35.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek do pobrania w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Fotografia.
2. Kserokopia posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właś
ciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Kserokopia karty pobytu stałego lub czasowego (jeśli o wymianę ubiega się cudzoziemiec).


Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednim pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez:

a) państwo członkowskie Unii Europejskiej – w okresie ważności prawa jazdy (wykaz państw członkowskich UE - załącznik nr 1)

b) państwo będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44) - wykaz państw stron Konwencji - załącznik Nr 2 oraz państwo trzecie, którego wzór prawa jazdy jest zgodny ze wzorem określonym w Konwencji - w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu, nie dłużej jednak niż przez okres ważności prawa jazdy.

W przypadku ubiegania się o wymianę prawa jazdy wydanego przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, państwa, z którymi Polska zawarła dwustronne umowy o wzajemnym uznawaniu praw jazdy oraz państwa będące stroną Konwencji o ruchu drogowym - wniosek wraz z załącznikami składa się bezpośrednio do Referatu Komunikacji i nie jest wymagane zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego.

W przypadku ubiegania się o wymianę prawa jazdy wydanego przez państwo nie będące stroną Konwencji o ruchu drogowym i które nie jest zgodne ze wzorem określonym w Konwencji – wniosek wraz załącznikami składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6 stanowisko 5, celem wygenerowania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). Z dokumentem PKK należy udać się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego gdyż dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego - warunek ten nie dotyczy prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Zagraniczne prawo jazdy, na podstawie którego wydano polskie krajowe prawo jazdy, jest zatrzymywane przez organ i niezwłocznie przesyłane do właściwego organu państwa, które
je wydało, z informacją o przyczynie wydania polskiego prawa jazdy.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Opłata komunikacyjna: druk prawa jazdy – 100 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 14 dni od złożenia dokumentów w Referacie Komunikacji.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja (wymienione prawo jazdy).

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Referat Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI:Referat Komunikacji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

INFORMACJE DODATKOWE: 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych " RODO") informujemy, że:

 1. Administratorami przetwarzanych danych osobowych są:  Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27 i  Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@mc.pov.pl lub pisemnie na adres administratora i iod@plock.eu;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego wniosku zgodnie z przepisami Ustawy prawo o ruchu drogowym, Ustawy o kierujących oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą bezterminowo z wyjątkiem zgromadzonych danych w Centralnej Ewidencji Kierowców dotyczących środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, które podlegają usunięciu jeżeli skazanie uległo zatarciu;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 7. każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy Ustawy prawo o ruchu drogowym, Ustawy o kierujących oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
2. Rozporządzenie Ministra  Transportu,budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie  wysokości opłat za wydanie  dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
3. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa z dnia  24 lutego  2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
4. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów   dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

UWAGA: W przypadku korzystania z wniosku umieszczonego na stronie Urzędu należy wydrukować go dwustronnie.
Ze względów technicznych (wymagana jest odpowiednia jakość druku) może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku w urzędzie.
Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

 
WYKAZ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE:
1. Belgia
2. Francja
3. Holandia
4. Luksemburg
5. Niemcy
6. Włochy
7. Wielka Brytania
8. Irlandia
9. Dania
10. Grecja
11. Hiszpania
12. Portugalia
13. Austria
14. Finlandia
15. Szwecja
16. Cypr
17. Estonia
18. Czechy
19. Litwa
20. Łotwa
21. Malta
22. Polska
23. Słowacja
24. Słowenia
25. Węgry

WYKAZ PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO:
1. Islandia
2. Liechtenstein
3. Norwegia

WYKAZ PAŃSTW STRON KONWENCJI O RUCHU DROGOWYM SPORZĄDZONEJ W WIEDNIU DNIA 8 LISTOPADA 1968 R.
1. Republika Południowej Afryki
2. Republika Albanii
3. Republika Austrii
4. Bahamy
5. Królestwo Bahrajnu
6. Republika Białorusi
7. Królestwo Belgii
8. Bośnia i Hercegowina
9. Federacyjna Republika Brazylii
10. Republika Bułgarii
11. Republika Chorwacji
12. Republika Czeska
13. Królestwo Danii
14. Republika Estońska
15. Republika Filipin
16. Republika Finlandii
17. Republika Francuska
18. Republika Grecka
19. Gruzja
20. Kooperacyjna Republika Gujany
21. Islamska Republika Iranu
22. Państwo Izrael
23. Serbia i Czarnogóra
24. Republika Kazachstanu
25. Demokratyczna Republika Konga
26. Republika Kuby
27. Państwo Kuwejt
28. Republika Litewska
29. Wielkie Księstwo Luksemburga
30. Republika Łotewska
31. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
32. Królestwo Marokańskie
33. Republika Mołdowy
34. Księstwo Monako
35. Mongolia
36. Republika Federalna Niemiec
37. Republika Nigru
38. Królestwo Norwegii
39. Islamska Republika Pakistanu
40. Federacja Rosyjska
41. Rumunia
42. Republika San Marino
43. Republika Senegalu
44. Republika Seszeli
45. Republika Słowacka
46. Republika Słowenii
47. Konfederacja Szwajcarska
48. Królestwo Szwecji
49. Republika Środkowoafrykańska
50. Republika Tadżykistanu
51. Turkmenistan
52. Ukraina
53. Wschodnia Republika Urugwaju
54. Republika Uzbekistanu
55. Republika Węgierska
56. Republika Włoska
57. Republika Wybrzeża Kości Słoniowej
58. Republika Zimbabwe
 
PAŃSTWA, Z KTÓRYMI RZECZPOSPOLITA POLSKA ZAWARŁA DWUSTRONNE UMOWY O WZAJEMNYM UZNAWANIU PRAW JAZDY:
1. Cesarstwo Japonii
2. Republika Korei
3. Tunezja

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 18 stycznia 2005, godzina 12:04)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 706 738
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 26 marca 2024, godzina 11:05
 • Historia aktualizacji

 • 26 marca 2024, godzina 11:05 Aktualizacja dokumentu
  09 stycznia 2024, godzina 13:19 Aktualizacja dokumentu
  09 stycznia 2024, godzina 13:18 Aktualizacja dokumentu
  06 września 2023, godzina 14:25 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 10:51 Aktualizacja dokumentu
  27 maja 2022, godzina 10:19 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:35 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2021, godzina 13:54 Aktualizacja dokumentu
  15 grudnia 2020, godzina 08:17 Aktualizacja dokumentu
  07 stycznia 2019, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  07 grudnia 2018, godzina 09:36 Aktualizacja danych
  17 września 2018, godzina 11:18 Aktualizacja danych
  25 maja 2018, godzina 12:30 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 16:20 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 09:24 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 11:17 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2017, godzina 10:07 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 08:57 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 14:38 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 11:41 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 11:38 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2016, godzina 11:53 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 13:22 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 12:33 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 13:19 Aktualizacja danych
  25 października 2016, godzina 07:57 Aktualizacja danych
  22 września 2016, godzina 14:20 Aktualizacja danych
  16 maja 2016, godzina 08:54 Aktualizacja danych
  09 maja 2016, godzina 09:54 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 09:06 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 09:04 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 09:02 Aktualizacja danych
  30 marca 2016, godzina 08:59 Aktualizacja danych
  29 lipca 2015, godzina 13:06 Aktualizacja danych
  14 maja 2015, godzina 10:59 Aktualizacja danych
  14 maja 2015, godzina 10:55 Aktualizacja danych
  02 lutego 2015, godzina 10:16 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 13:06 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 13:05 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 13:05 Aktualizacja danych
  01 sierpnia 2014, godzina 12:27 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 15:24 Aktualizacja danych
  25 lutego 2013, godzina 12:42 Aktualizacja danych
  12 listopada 2012, godzina 11:07 Aktualizacja danych
  15 lutego 2010, godzina 12:13 Aktualizacja danych
  17 grudnia 2009, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2009, godzina 13:59 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2009, godzina 13:58 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 09:18 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2008, godzina 11:17 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2007, godzina 12:21 Aktualizacja danych
  07 listopada 2007, godzina 15:09 Aktualizacja danych
  23 października 2007, godzina 14:30 Aktualizacja danych
  23 października 2007, godzina 09:29 Aktualizacja danych
  22 października 2007, godzina 13:03 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2007, godzina 13:45 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 11:43 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 10:16 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2006, godzina 15:06 Aktualizacja danych
  27 września 2006, godzina 13:04 Aktualizacja danych
  09 marca 2006, godzina 14:54 Aktualizacja danych
  09 marca 2006, godzina 14:51 Aktualizacja danych
  09 marca 2006, godzina 14:50 Aktualizacja danych
  09 marca 2006, godzina 14:48 Aktualizacja danych
  09 marca 2006, godzina 14:44 Aktualizacja danych
  09 marca 2006, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  09 marca 2006, godzina 14:22 Aktualizacja danych
  09 marca 2006, godzina 14:18 Aktualizacja danych
  09 marca 2006, godzina 14:11 Aktualizacja danych
  09 marca 2006, godzina 14:05 Aktualizacja danych
  09 marca 2006, godzina 13:56 Aktualizacja danych
  09 marca 2006, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  09 marca 2006, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  09 marca 2006, godzina 13:46 Aktualizacja danych
  09 marca 2006, godzina 13:44 Aktualizacja danych
  09 marca 2006, godzina 13:40 Aktualizacja danych
  09 marca 2006, godzina 13:37 Aktualizacja danych
  09 marca 2006, godzina 13:27 Aktualizacja danych
  09 marca 2006, godzina 12:47 Aktualizacja danych
  09 marca 2006, godzina 12:05 Aktualizacja danych
  09 marca 2006, godzina 12:01 Aktualizacja danych
  09 marca 2006, godzina 11:59 Aktualizacja danych
  04 listopada 2005, godzina 11:59 Aktualizacja danych
  06 lipca 2005, godzina 15:25 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 11:11 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2005, godzina 08:50 Aktualizacja danych
  15 czerwca 2005, godzina 11:22 Aktualizacja danych
  15 czerwca 2005, godzina 11:21 Aktualizacja danych
Podobne sprawy