Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. OKM - 12.

 

 

INFORMACJA

Zgodnie z art. 1 pkt 29 ustawy z dnia 24 czerwca 2021r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 1192) poniższy termin (dotyczący obowiązku zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu) został wydłużony do 60 dni od dnia 1.07.2021r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

OBOWIĄZEK ZAWIADOMIENIA O ZBYCIU LUB NABYCIU POJAZDU

Zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r. poz.450) Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Natomiast zgodnie z art. 140mb pkt 2 w/w ustawy Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu — podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Rejestracji czasowej z urzędu dokonuje się po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu.
Dokonuje się jej na okres do 30 dni, z możliwością przedłużenia o 14 dni.
Po upływie tego terminu tablice rejestracyjne zwraca się do organu, który je wydał.
 
NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (wzór wniosku o rejestrację, czasową rejestrację lub wyrejestrowanie - art. 73 ust. 1, ust. 2 i ust. 5, art. 74, art. 79 ustawy Prawo o ruchu drogowym),
- wniosek (wzór wniosku o rejestrację albo wyrejestrowanie pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym )
do pobrania w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Dowód własności pojazdu (np. umowa, faktura VAT, itp.)
2. Karta pojazdu, jeżeli była wydana
3. Dowód rejestracyjny, oraz tablice (tablicę) rejestracyjne.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2214 ze zm.), organ rejestrujący uprawniony jest do dokonywania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przez posiadaczy pojazdów mechanicznych. Właściciel pojazdu jest zobowiązany legitymować się ważnym dokumentem ubezpieczenia w zakresie OC przy każdej czynności związanej z rejestracją (stałą lub czasową) i wyrejestrowaniem pojazdu, a także w związku z dokonywaniem zmian zapisów w treści dowodu rejestracyjnego lub jego wymianą.
W przypadku nie okazania ww. dokumentu organ rejestrujący w terminie 14 dni powiadamia pisemnie o powyższym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Uwaga: W przypadku załatwiania spraw za pośrednictwem pełnomocnika - druk pełnomocnictwa do pobrania: Rejestracja pojazdów

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Opłaty komunikacyjne - patrz Katalog opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych – OKM-03.


SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej 3, terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Tytuł płatności
rejestracja pojazdu nowego - dotyczy samochodów osobowych lub ciężarowych (w tym opłata komunikacyjna 178,50 zł i opłata ewidencyjna 2,00 zł.) Zapłać online
rejestracja pojazdu nowego - dotyczy motocykli lub ciągników rolniczych (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł i opłata ewidencyjna 1,50 zł.) Zapłać online
rejestracja pojazdu nowego - dotyczy przyczep lub naczep (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł i opłata ewidencyjna 1,50 zł.) Zapłać online
rejestracja pojazdu nowego - dotyczy motorowerów (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł i opłata ewidencyjna 1,50 zł.) Zapłać online

Opłata skarbowa:

Tytuł płatności

w przypadku złożenia pełnomocnictwa
Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zapłać online

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do Urzędu należy zgłosić się w ciągu 30 dni od daty nabycia pojazdu. Sprawa załatwiana niezwłocznie w zależności od liczby złożonych wniosków o rejestrację pojazdu

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Referat Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Komunikacji
 
INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
1. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020 r. poz. 110 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (j.t. Dz.U. z 2019 r.  poz. 2130),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355 ze zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 100).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych są: Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27, Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock,Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych: email iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres administratora, iod@płock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego wniosku zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 735 359
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 02 lipca 2021, godzina 13:28
 • Historia aktualizacji

 • 02 lipca 2021, godzina 13:28 Aktualizacja dokumentu
  02 lipca 2021, godzina 12:00 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:30 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2021, godzina 13:44 Aktualizacja dokumentu
  27 stycznia 2021, godzina 13:17 Aktualizacja dokumentu
  15 grudnia 2020, godzina 08:25 Aktualizacja dokumentu
  24 kwietnia 2020, godzina 09:46 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 09:52 Aktualizacja danych
  04 grudnia 2018, godzina 13:58 Aktualizacja danych
  29 listopada 2018, godzina 08:54 Aktualizacja danych
  28 maja 2018, godzina 12:13 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2018, godzina 08:00 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2017, godzina 10:34 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2017, godzina 07:54 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 14:54 Aktualizacja danych
  23 sierpnia 2017, godzina 08:13 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 11:23 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 08:46 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 11:40 Aktualizacja danych
  05 lipca 2017, godzina 10:25 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2017, godzina 07:32 Aktualizacja danych
  28 marca 2017, godzina 12:43 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 15:09 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 15:08 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 14:32 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 10:36 Aktualizacja danych
  02 grudnia 2016, godzina 14:22 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 12:10 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 11:58 Aktualizacja danych
  21 października 2016, godzina 13:37 Aktualizacja danych
  27 września 2016, godzina 08:15 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2016, godzina 10:35 Aktualizacja danych
  30 września 2015, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2015, godzina 12:32 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 12:08 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 14:47 Aktualizacja danych
  07 października 2013, godzina 12:24 Aktualizacja danych
  07 października 2013, godzina 12:17 Aktualizacja danych
  07 października 2013, godzina 12:16 Aktualizacja danych
  07 października 2013, godzina 12:15 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2013, godzina 11:33 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2013, godzina 11:33 Aktualizacja danych
  08 listopada 2012, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  09 września 2011, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  07 kwietnia 2011, godzina 12:04 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2010, godzina 11:56 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2009, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 09:12 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2008, godzina 11:12 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2007, godzina 12:54 Aktualizacja danych
  23 października 2007, godzina 09:38 Aktualizacja danych
  22 października 2007, godzina 14:18 Aktualizacja danych
  19 lutego 2007, godzina 11:06 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2007, godzina 13:16 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 11:23 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 09:59 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 14:20 Aktualizacja danych
  27 września 2006, godzina 12:53 Aktualizacja danych
  18 lipca 2006, godzina 09:43 Aktualizacja danych
  05 maja 2006, godzina 14:40 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2006, godzina 10:19 Aktualizacja danych
  04 listopada 2005, godzina 11:43 Aktualizacja danych
  06 lipca 2005, godzina 15:09 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 10:59 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2005, godzina 12:06 Aktualizacja danych
  15 czerwca 2005, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  26 kwietnia 2005, godzina 13:31 Aktualizacja danych
  28 września 2004, godzina 09:43 Aktualizacja danych
  11 marca 2004, godzina 11:09 Aktualizacja danych
  08 marca 2004, godzina 08:28 Aktualizacja danych
  01 marca 2004, godzina 07:59 Aktualizacja danych
  01 marca 2004, godzina 07:40 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2004, godzina 12:35 Aktualizacja danych
  21 października 2003, godzina 09:03 Aktualizacja
Podobne sprawy