Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców. OKM – 21.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań.
2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie następujących wymagań:
a) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ośrodka szkolenia kierowców co najmniej od 5 lat;
b) posiadanie odpowiednich warunków lokalowych, w tym co najmniej:
lokal biurowy, który umożliwia przyjmowanie interesantów, przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem oraz jest wyposażony w sprzęt i urządzenia biurowe,
salę wykładową, która jest wyposażona w sprzęt i urządzenia umożliwiając prowadzenie zajęć, plac manewrowy, który powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, w szczególności ogrodzony oraz który winien umożliwiać wykonanie wszystkich zadań wynikających z programu szkolenia;
c) pojazdy szkoleniowe w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D, przy czym:
- co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy winien być własnością przedsiębiorcy lub przedmiotem umowy leasingu,
- pojazd w zakresie prawa jazdy kategorii A i B nie starszy niż 5 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii C nie starszy niż 7 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii D nie starszy niż 12 lat;
4. pomoce i środki dydaktyczne zapewniające prowadzenie szkolenia zgodnie z obowiązującym programem szkolenia w zakresie:
a) uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań,
b) uzyskiwania uprawnień instruktorów,
c) szkolenie osób ubiegających się o kartę rowerową;
5. zatrudnia wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, w tym:
a) dwóch instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C od co najmniej 5 lat,
b) jednego instruktora posiadającego uprawnienie do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań oraz osobę posiadającą przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191)
6. posiada akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 500 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929. Potwierdzenie dokonania opłaty należy dołączyć do wniosku.

Zapłać online

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Pokój 109, I piętro, Al. Piłsudskiego 6 lub Referat Komunikacji, Stanowisko nr 5, Sala Obsługi Klienta, Al. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Komunikacji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

Termin odpowiedzi: Do 30 dni po złożeniu kompletnych dokumentów.

Uwagi:
Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego stanowiącego podstawę wydania poświadczenia.
Przedsiębiorca jest obowiązany w terminie 14 dni złożyć zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego stanowiącego podstawę wydania poświadczenia.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych " RODO") informujemy, że:

 1. Administratorami przetwarzanych danych osobowych są:  Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27 i  Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@mc.pov.pl lub pisemnie na adres administratora i iod@plock.eu;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego wniosku zgodnie z przepismi Ustawy prawo o ruchu drogowym, Ustawy o kierujących oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą bezterminowo z wyjątkiem zgromadzonych danych w Centralnej Ewidencji Kierowców dotyczących środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, które podlegają usunięciu jeżeli skazanie uległo zatarciu;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 7. każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy Ustawy prawo o ruchu drogowym, Ustawy o kierujących oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. 2016 r. poz. 327),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019 poz. 1000 ze zm.),
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 7 lat temu (czwartek, 22 września 2016, godzina 15:07)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 698 170
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 29 czerwca 2022, godzina 10:46
 • Historia aktualizacji

 • 29 czerwca 2022, godzina 10:46 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:32 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2021, godzina 13:51 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2021, godzina 13:50 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 09:58 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2018, godzina 14:02 Aktualizacja danych
  17 września 2018, godzina 11:22 Aktualizacja danych
  17 września 2018, godzina 11:14 Aktualizacja danych
  25 maja 2018, godzina 12:24 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2017, godzina 10:39 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 13:27 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 15:05 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 10:16 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 09:15 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 11:22 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2017, godzina 10:01 Aktualizacja danych
  17 lutego 2017, godzina 11:14 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 08:40 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 15:14 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 10:55 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2016, godzina 11:10 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 12:32 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 12:20 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 13:01 Aktualizacja danych
  21 października 2016, godzina 14:17 Aktualizacja danych
  21 października 2016, godzina 13:59 Aktualizacja danych
  23 września 2016, godzina 09:51 Aktualizacja danych
  23 września 2016, godzina 09:43 Aktualizacja danych
  23 września 2016, godzina 09:40 Aktualizacja danych
  23 września 2016, godzina 09:38 Aktualizacja danych
  22 września 2016, godzina 15:20 Aktualizacja danych
Podobne sprawy