Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP. OKM - 01.       
 

Informujemy, że sprawy związane z rejestracją pojazdów odbywają się po wcześniejszym umówieniu wizyty na konkretny dzień i godzinę pod numerem telefonu 24 364 55 55 albo poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/


UWAGA:

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2024 r. zmieniły się przepisy dotyczące rejestracji pojazdów.
 
Z dniem 1 stycznia 2024r. uchylony został dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, a  wprowadzony został obowiązek złożenia wniosku o rejestrację pojazdu.

Właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:
1. nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
3. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku, gdy właścicielem pojazdu, jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu ma obowiązek złożyć w terminie 90 dni.

Niezłożenie przez właściciela pojazdu wniosku o rejestrację, w wymaganym ustawowo terminie podlega karze pieniężnej:
1. w wysokości 500 zł, a jeżeli przekroczenie terminu będzie powyżej 180 dni kara wyniesie 1000 zł,
2. w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą kara pieniężna wynosi odpowiednio 1000 zł, a powyżej 180 dni 2000 zł.

Ponadto właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni o:
1. zbyciu pojazdu
2. zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Niezawiadomienie o zbyciu pojazdu w ustawowym terminie, podlega każe pieniężnej w wysokości 250 zł (bez względu na ilość dni przekroczenia terminu).

Zawiadomienia o zbyciu właściciel pojazdu dokonuje w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, a jeżeli właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – u starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu.

 

Rejestracji podlegają pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, pojazdy wolnobieżne wchodzące w skład kolejki turystycznej, motorowery oraz przyczepy z wyjątkiem przyczep motocyklowych i przyczep specjalnych przeznaczonych do ciągnięcia przez ciągnik rolniczy oraz pojazd wolnobieżny.

Rejestracja pojazdów odbywa się wg stałego miejsca zamieszkania (siedziby) lub czasowego zamieszkania właściciela.
Rejestracji właściciel dokonuje osobiście lub przez pełnomocnika (z pełnomocnictwem).

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek do pobrania w Referacie Komunikacji, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. dokument tożsamości,
2. dowód własności pojazdu (np. faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu),
3. jeden z dokumentów:
- świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,

- świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,

- świadectwo zgodności, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,

- dopuszczenie jednostkowe pojazdu wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,

- świadectwo krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,

- uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu,

- uznanie świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia,

- świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,

- świadectwo unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu.

4. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE (w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, adnotację na dowodzie własności pojazdu określającą datę i numer dokumentu odprawy celnej przywozowej oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej).
5. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy, pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1), został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.

W przypadku nabycia od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, samochodu osobowego lub pojazdu, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6a (pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1) , dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju, dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego może być zastąpione oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada odpowiednio oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju, oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu albo oryginał lub kopię zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego.".

UWAGA: w przypadku pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed dniem 1 stycznia 2016r. do wniosku o rejestrację pojazdu należy załączyć dowód wpłaty, o którym była mowa w uchylonym z dniem 1.01.2016 r. art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20.01.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 140 ze zm.) lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, o którym była mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy albo fakturę zawierają takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy. Dowód wpłaty winien zawierać określenie cech identyfikacyjnych pojazdu (nr VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy). Wprowadzający jest obowiązany do wniesienia opłaty w wys. 500 zł od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014. Dotyczy to pojazdów samochodowych kategorii M1 lub N1 oraz motorowerów trójkołowych zaliczanych do kategorii L2e, określonych w przepisach o ruchu drogowym.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, organ rejestrujący uprawniony jest do dokonywania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przez posiadaczy pojazdów mechanicznych. Właściciel pojazdu jest zobowiązany legitymować się ważnym dokumentem ubezpieczenia w zakresie OC przy każdej czynności związanej z rejestracją (stałą lub czasową) i wyrejestrowaniem pojazdu, a także w związku z dokonywaniem zmian zapisów w treści dowodu rejestracyjnego lub jego wymianą. W przypadku nie okazania ww. dokumentu organ rejestrujący w terminie 14 dni powiadamia pisemnie o powyższym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
 
WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Opłata komunikacyjna: patrz - Katalog opłat komunikacyjnych OKM - 03.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:  terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Tytuł płatności
rejestracja pojazdu nowego - dotyczy samochodów osobowych lub ciężarowych (160 zł)
Zapłać online
rejestracja pojazdu nowego - dotyczy motocykli lub ciągników rolniczych (120 zł)
Zapłać online
rejestracja pojazdu nowego - dotyczy przyczep lub naczep (120 zł)
Zapłać online
rejestracja pojazdu nowego - dotyczy motorowerów (110,00 zł) Zapłać online


Opłata skarbowa:

Tytuł płatności

w przypadku złożenia pełnomocnictwa
Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zapłać online

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Sprawa załatwiana niezwłocznie lub w ciągu miesiąca w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego, do dwóch miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
decyzja administracyjna

 
MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Referat Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI:  Referat Komunikacji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55
 
PODSTAWA PRAWNA:
1. ar.t. 72  ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.
2. § 2 ust. 1 i 5   rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów.
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego .

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych są: Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27, Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock,Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych: email iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres administratora, iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego wniosku zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 717 516
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 20 maja 2024, godzina 09:44
 • Historia aktualizacji

 • 20 maja 2024, godzina 09:44 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2024, godzina 08:28 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2024, godzina 08:27 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2024, godzina 08:20 Aktualizacja dokumentu
  03 stycznia 2024, godzina 09:52 Aktualizacja dokumentu
  22 grudnia 2023, godzina 15:17 Aktualizacja dokumentu
  13 lipca 2023, godzina 14:10 Aktualizacja dokumentu
  30 czerwca 2023, godzina 13:01 Aktualizacja dokumentu
  20 września 2022, godzina 12:29 Aktualizacja dokumentu
  19 września 2022, godzina 15:23 Aktualizacja dokumentu
  05 września 2022, godzina 08:02 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 10:38 Aktualizacja dokumentu
  09 maja 2022, godzina 10:29 Aktualizacja dokumentu
  17 lutego 2022, godzina 16:18 Aktualizacja dokumentu
  31 stycznia 2022, godzina 07:40 Aktualizacja dokumentu
  26 stycznia 2022, godzina 11:26 Aktualizacja dokumentu
  18 października 2021, godzina 15:10 Aktualizacja dokumentu
  30 czerwca 2021, godzina 15:50 Aktualizacja dokumentu
  30 czerwca 2021, godzina 13:49 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:28 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2021, godzina 13:43 Aktualizacja dokumentu
  27 stycznia 2021, godzina 13:11 Aktualizacja dokumentu
  10 grudnia 2020, godzina 15:47 Aktualizacja dokumentu
  24 kwietnia 2020, godzina 09:41 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 09:49 Aktualizacja danych
  04 grudnia 2018, godzina 13:24 Aktualizacja danych
  29 listopada 2018, godzina 08:52 Aktualizacja danych
  28 maja 2018, godzina 11:19 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2018, godzina 07:57 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2017, godzina 10:31 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2017, godzina 07:50 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 14:52 Aktualizacja danych
  23 sierpnia 2017, godzina 08:12 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2017, godzina 14:23 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2017, godzina 13:33 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2017, godzina 13:31 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2017, godzina 09:09 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2017, godzina 09:07 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2017, godzina 09:06 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 08:43 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 11:33 Aktualizacja danych
  05 lipca 2017, godzina 10:09 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2017, godzina 09:03 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2017, godzina 07:30 Aktualizacja danych
  28 marca 2017, godzina 12:41 Aktualizacja danych
  28 marca 2017, godzina 12:31 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 10:30 Aktualizacja danych
  02 grudnia 2016, godzina 13:56 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 11:18 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 12:02 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 11:50 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 11:49 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 11:47 Aktualizacja danych
  21 października 2016, godzina 13:12 Aktualizacja danych
  21 października 2016, godzina 13:12 Aktualizacja danych
  27 września 2016, godzina 07:55 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2016, godzina 10:45 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2016, godzina 10:44 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2016, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2016, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2016, godzina 11:07 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2016, godzina 11:05 Aktualizacja danych
  30 września 2015, godzina 13:30 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2015, godzina 12:38 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 13:46 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 13:45 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 11:55 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 14:31 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 14:29 Aktualizacja danych
  20 września 2013, godzina 09:39 Aktualizacja danych
  19 września 2013, godzina 16:12 Aktualizacja danych
  19 września 2013, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  19 września 2013, godzina 13:47 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2013, godzina 14:15 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2013, godzina 11:45 Aktualizacja danych
  08 listopada 2012, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  08 listopada 2012, godzina 11:48 Aktualizacja danych
  09 września 2011, godzina 13:59 Aktualizacja danych
  07 kwietnia 2011, godzina 12:00 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2010, godzina 11:53 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2009, godzina 13:36 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 09:09 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2008, godzina 11:07 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2007, godzina 12:36 Aktualizacja danych
  22 października 2007, godzina 14:56 Aktualizacja danych
  19 lutego 2007, godzina 11:04 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2007, godzina 13:08 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 11:05 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 09:52 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 14:14 Aktualizacja danych
  27 września 2006, godzina 12:49 Aktualizacja danych
  18 lipca 2006, godzina 09:27 Aktualizacja danych
  05 maja 2006, godzina 10:49 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2006, godzina 10:12 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2006, godzina 10:11 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2005, godzina 11:40 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2005, godzina 11:25 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2005, godzina 11:17 Aktualizacja danych
  04 listopada 2005, godzina 11:39 Aktualizacja danych
  04 listopada 2005, godzina 11:39 Aktualizacja danych
  06 lipca 2005, godzina 15:15 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 10:54 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2005, godzina 12:03 Aktualizacja danych
  15 czerwca 2005, godzina 10:43 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2005, godzina 14:56 Aktualizacja danych
  26 kwietnia 2005, godzina 13:14 Aktualizacja danych
  28 września 2004, godzina 09:35 Aktualizacja danych
  01 kwietnia 2004, godzina 10:24 Aktualizacja danych
  11 marca 2004, godzina 11:01 Aktualizacja danych
  11 marca 2004, godzina 11:00 Aktualizacja danych
  08 marca 2004, godzina 08:25 Aktualizacja danych
  01 marca 2004, godzina 07:56 Aktualizacja danych
  01 marca 2004, godzina 07:37 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2004, godzina 12:21 Aktualizacja danych
  21 października 2003, godzina 08:52 Aktualizacja
Podobne sprawy