Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy.  OKM - 10.


Informujemy, że sprawy związane z rejestracją pojazdów odbywają się po wcześniejszym umówieniu wizyty na konkretny dzień i godzinę pod numerem telefonu 24 364 55 55 albo poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/


INFORMACJA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2023r., poz. 1118) z dniem 1 lipca 2023r. odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Wobec powyższego od dnia 1 lipca 2023r. termin na dokonanie obowiązku:
1. zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. rejestracji pojazdu, niebędącego nowym pojazdem,  sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej

wynosi 30 dni zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2023r., poz. 1047 ze zmianami).

OBOWIĄZEK REJESTRACJI POJAZDU SPROWADZONEGO Z UNII EUROPEJSKIEJ

Zgodnie z art. 71 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.
Natomiast zgodnie z art. 140mb pkt 1 w/w  ustawy
Kto będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.


Rejestracji podlegają pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, pojazdy wolnobieżne wchodzące w skład kolejki turystycznej, motorowery oraz przyczepy z wyjątkiem przyczep motocyklowych i przyczep specjalnych przeznaczonych do ciągnięcia przez ciągnik rolniczy oraz pojazd wolnobieżny.
Rejestracja pojazdów odbywa się wg. miejsca zamieszkania (siedziby) właściciela.
Rejestracji właściciel dokonuje osobiście lub przez pełnomocnika (z pełnomocnictwem).

Rejestracji pojazdu sprowadzonego można dokonać warunkowo, pomimo braku dokumentu akcyzy lub odprawy celnej, pod warunkiem dostarczenia w/w dokumentu przed odbiorem stałego dowodu rejestracyjnego.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek do pobrania w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. dowód tożsamości.
2. dowód własności pojazdu (np. umowa, faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, rachunek).
3. dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany - w przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji na terytorium RP pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia utraty dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel pojazdu dołącza wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego albo dokument potwierdzający dane zawarte w utraconym dokumencie niezbędne do rejestracji pojazdu.
4. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE i jest rejestrowany po raz pierwszy.
5. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy, pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna Ml i N1), został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.
6. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowód rejestracyjny pojazdu (jeżeli pojazd jest zarejestrowany) lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzające wykonanie oraz termin ważności badania technicznego.
7. tablice rejestracyjne lub stosowne oświadczenie (w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestracyjnego państwa, z którego pojazd został sprowadzony).

W przypadku załatwiania spraw za pośrednictwem pełnomocnika - druk pełnomocnictwa do pobrania: Rejestracja pojazdów

UWAGA: w przypadku pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed dniem 1 stycznia 2016 r. do wniosku o rejestrację pojazdu należy załączyć dowód wpłaty, o którym była mowa w uchylonym z dniem 1.01.2016 r. art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20.01.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji ( j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 140 ze zm.) lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, o którym była mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy albo fakturę zawierają takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy. Dowód wpłaty winien zawierać określenie cech identyfikacyjnych pojazdu (nr VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy). Wprowadzający jest obowiązany do wniesienia opłaty w wys. 500 zł od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014. Dotyczy to pojazdów samochodowych kategorii M1 lub N1 oraz motorowerów trójkołowych zaliczanych do kategorii L2e, określonych w przepisach o ruchu drogowym.

Dokumenty przedkładane przy  rejestracji sporządzone w języku innym niż polski należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. W przypadku braku  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane prze tłumacza przysięgłego  państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

W przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściciel pojazdu, który sprowadził ten pojazd z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i dokonuje jego zbycia po sprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed pierwszą rejestracją
pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) w dowodzie własności pojazdu wystawionym dla nabywcy dokonuje adnotacji potwierdzającej datę sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo

2) dołącza do dowodu własności pojazdu wystawionego dla nabywcy oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, organ rejestrujący uprawniony jest do dokonywania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przez posiadaczy pojazdów mechanicznych. Właściciel pojazdu jest zobowiązany legitymować się ważnym dokumentem ubezpieczenia w zakresie OC przy każdej czynności związanej z rejestracją (stałą lub czasową) i wyrejestrowaniem pojazdu, a także w związku z dokonywaniem zmian zapisów w treści dowodu rejestracyjnego lub jego wymianą. W przypadku nie okazania ww. dokumentu organ rejestrujący w terminie 14 dni powiadamia pisemnie o powyższym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłaty komunikacyjne - patrz Katalog opłat komunikacyjnych OKM - 03.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:  terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Tytuł płatności
rejestracja sprowadzonego pojazdu - dotyczy samochodów osobowych lub ciężarowych (w tym opłata komunikacyjna 160,00 zł) Zapłać online
rejestracja sprowadzonego pojazdu - dotyczy motocykli (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł) Zapłać online
rejestracja sprowadzonego pojazdu - dotyczy przyczep, naczep lub ciągników rolniczych (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł) Zapłać online
rejestracja sprowadzonego pojazdu - dotyczy motorowerów (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł.) Zapłać online

Opłata skarbowa:

Tytuł płatności

w przypadku złożenia pełnomocnictwa
Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  Sprawa załatwiana niezwłocznie w zależności od liczby złożonych wniosków o rejestrację pojazdu.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Referat Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Komunikacji
 
INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 72  ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.
2. § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów.
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 13 kwietnia  2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00, sobota 8.00-15.00.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych są: Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27, Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock,Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych: email iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres administratora, iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego wniosku zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 713 491
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 30 czerwca 2023, godzina 13:03
 • Historia aktualizacji

 • 30 czerwca 2023, godzina 13:03 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2023, godzina 10:57 Aktualizacja dokumentu
  21 września 2022, godzina 12:01 Aktualizacja dokumentu
  05 września 2022, godzina 08:02 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 10:39 Aktualizacja dokumentu
  26 maja 2022, godzina 07:33 Aktualizacja dokumentu
  09 maja 2022, godzina 10:30 Aktualizacja dokumentu
  31 stycznia 2022, godzina 08:21 Aktualizacja dokumentu
  26 stycznia 2022, godzina 11:27 Aktualizacja dokumentu
  18 października 2021, godzina 15:12 Aktualizacja dokumentu
  02 lipca 2021, godzina 13:26 Aktualizacja dokumentu
  02 lipca 2021, godzina 12:00 Aktualizacja dokumentu
  02 lipca 2021, godzina 11:59 Aktualizacja dokumentu
  30 czerwca 2021, godzina 15:51 Aktualizacja dokumentu
  30 czerwca 2021, godzina 13:52 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:30 Aktualizacja dokumentu
  31 marca 2021, godzina 14:05 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2021, godzina 13:44 Aktualizacja dokumentu
  27 stycznia 2021, godzina 13:15 Aktualizacja dokumentu
  10 grudnia 2020, godzina 15:49 Aktualizacja dokumentu
  24 kwietnia 2020, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  12 lutego 2020, godzina 08:56 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 09:50 Aktualizacja danych
  04 grudnia 2018, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  29 listopada 2018, godzina 08:53 Aktualizacja danych
  28 maja 2018, godzina 12:12 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2018, godzina 07:59 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2017, godzina 10:33 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2017, godzina 07:52 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 14:53 Aktualizacja danych
  23 sierpnia 2017, godzina 08:28 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 11:10 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 08:45 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 11:38 Aktualizacja danych
  05 lipca 2017, godzina 10:24 Aktualizacja danych
  05 lipca 2017, godzina 10:15 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2017, godzina 07:31 Aktualizacja danych
  28 marca 2017, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  28 marca 2017, godzina 12:37 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 15:05 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 15:03 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2017, godzina 07:13 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 14:31 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 10:33 Aktualizacja danych
  02 grudnia 2016, godzina 14:11 Aktualizacja danych
  02 grudnia 2016, godzina 14:10 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 11:37 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 11:53 Aktualizacja danych
  21 października 2016, godzina 13:30 Aktualizacja danych
  27 września 2016, godzina 08:09 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2016, godzina 10:40 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2016, godzina 11:14 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2016, godzina 11:13 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2016, godzina 10:31 Aktualizacja danych
  30 września 2015, godzina 13:46 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2015, godzina 13:10 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2015, godzina 10:19 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 12:02 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 12:02 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 12:01 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 14:42 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 14:42 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 14:40 Aktualizacja danych
  07 października 2013, godzina 12:21 Aktualizacja danych
  03 października 2013, godzina 11:28 Aktualizacja danych
  03 października 2013, godzina 11:24 Aktualizacja danych
  03 października 2013, godzina 11:23 Aktualizacja danych
  02 października 2013, godzina 14:36 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2013, godzina 11:42 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2013, godzina 11:41 Aktualizacja danych
  08 listopada 2012, godzina 12:34 Aktualizacja danych
  08 listopada 2012, godzina 12:33 Aktualizacja danych
  08 listopada 2012, godzina 12:32 Aktualizacja danych
  08 listopada 2012, godzina 12:29 Aktualizacja danych
  08 listopada 2012, godzina 12:26 Aktualizacja danych
  08 listopada 2012, godzina 12:22 Aktualizacja danych
  09 września 2011, godzina 13:22 Aktualizacja danych
  07 kwietnia 2011, godzina 12:02 Aktualizacja danych
  01 marca 2011, godzina 08:32 Aktualizacja danych
  23 lutego 2011, godzina 08:57 Aktualizacja danych
  23 lutego 2011, godzina 08:55 Aktualizacja danych
  13 maja 2010, godzina 13:30 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2010, godzina 11:55 Aktualizacja danych
  22 września 2009, godzina 11:45 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2009, godzina 12:23 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2009, godzina 12:22 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2009, godzina 12:19 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2009, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 09:11 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2008, godzina 11:11 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2007, godzina 12:33 Aktualizacja danych
  23 października 2007, godzina 14:35 Aktualizacja danych
  22 października 2007, godzina 14:32 Aktualizacja danych
  19 lutego 2007, godzina 11:06 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2007, godzina 13:12 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 11:21 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 11:19 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 14:23 Aktualizacja danych
  27 września 2006, godzina 12:51 Aktualizacja danych
  18 lipca 2006, godzina 09:39 Aktualizacja danych
  18 lipca 2006, godzina 09:38 Aktualizacja danych
  18 lipca 2006, godzina 09:38 Aktualizacja danych
  05 maja 2006, godzina 10:52 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2006, godzina 07:57 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2006, godzina 14:42 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2006, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2006, godzina 14:24 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2006, godzina 10:17 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2005, godzina 11:38 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2005, godzina 11:25 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2005, godzina 11:21 Aktualizacja danych
  04 listopada 2005, godzina 11:42 Aktualizacja danych
  06 lipca 2005, godzina 15:18 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 10:56 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2005, godzina 12:05 Aktualizacja danych
  15 czerwca 2005, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  26 kwietnia 2005, godzina 13:23 Aktualizacja danych
  28 września 2004, godzina 09:38 Aktualizacja danych
  31 maja 2004, godzina 14:59 Aktualizacja danych
  28 maja 2004, godzina 12:26 Aktualizacja danych
  28 maja 2004, godzina 12:25 Aktualizacja danych
  28 maja 2004, godzina 12:24 Aktualizacja danych
  11 marca 2004, godzina 11:05 Aktualizacja danych
  08 marca 2004, godzina 08:27 Aktualizacja danych
  01 marca 2004, godzina 07:57 Aktualizacja danych
  01 marca 2004, godzina 07:38 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2004, godzina 12:29 Aktualizacja danych
  21 października 2003, godzina 08:57 Aktualizacja
Podobne sprawy