Profesjonalna rejestracja pojazdów. OKM - 42.

Informujemy, że sprawy związane z rejestracją pojazdów odbywają się po wcześniejszym umówieniu wizyty na konkretny dzień i godzinę pod numerem telefonu 24 364 55 55 albo poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/.

Profesjonalnej rejestracji podlegają niezarejestrowane wcześniej na terytorium RP lub za granicą pojazdy samochodowe, motorowery, ciągniki rolnicze lub przyczepy w celu wykonywania jazd testowych tymi pojazdami w ramach działalności prowadzonej przez podmiot uprawniony.

Profesjonalna rejestracja pojazdów odbywa się wg siedziby albo oddziału podmiotu uprawnionego.

Profesjonalnej rejestracji dokonuje przedsiębiorca osobiście (jeżeli jest on osobą fizyczną) albo członkowie władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej lub przez pełnomocnika (z pełnomocnictwem).
Podmiotami uprawnionymi w ramach prowadzonej działalności do posługiwania się profesjonalnym dowodem rejestracyjnym i profesjonalnymi tablicami (tablicą) rejestracyjnymi są:

 1. przedsiębiorca posiadający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę za granicą - oddział, zajmujący się produkcją, dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu) lub badaniem pojazdów niezarejestrowanych wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą,
 2. jednostka uprawniona lub jednostka badawcza producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzająca badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (wzór wniosku o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów) oraz oświadczenie do pobrania w Referacie Komunikacji, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. dokument tożsamości,
 2. oświadczenie, że podmiot uprawniony jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, albo kopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo oświadczenie o wpisie do tego rejestru albo pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie uprawnionym wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę albo oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zajmującego się produkcją, dystrybucją lub badaniem pojazdów,
 3. kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia jednostki do przeprowadzania odpowiednich badań pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części - w przypadku jednostek uprawnionych lub jednostek badawczych producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzających badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części,
 4. oświadczenia o których mowa w art. 80t ust. 3 pkt.3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
 5. kopia dowodu wniesienia opłaty za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz opłaty ewidencyjnej za blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i zalegalizowane profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne.
 6. W przypadku załatwiania spraw za pośrednictwem pełnomocnika – pełnomocnictwo.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata komunikacyjna: patrz - Katalog opłat komunikacyjnych OKM - 03.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:  terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  Sprawa załatwiana niezwłocznie w zależności od liczby złożonych wniosków.
 
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Referat Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Komunikacji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55
 
PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 80s-zf ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019r. w sprawie profesjonalnej rejestracji  pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych.
4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia  26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00, sobota 8.00-15.00.
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych są: Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27, Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock,Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych: email iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres administratora, iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego wniosku zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 4 lata temu (środa, 10 lipca 2019, godzina 14:06)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 701 290
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 30 czerwca 2023, godzina 12:56
 • Historia aktualizacji

 • 30 czerwca 2023, godzina 12:56 Aktualizacja dokumentu
  30 czerwca 2023, godzina 12:55 Aktualizacja dokumentu
  27 września 2022, godzina 14:27 Aktualizacja dokumentu
  05 września 2022, godzina 08:01 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 10:37 Aktualizacja dokumentu
  09 maja 2022, godzina 09:58 Aktualizacja dokumentu
  31 stycznia 2022, godzina 16:10 Aktualizacja dokumentu
  31 stycznia 2022, godzina 07:37 Aktualizacja dokumentu
  18 października 2021, godzina 15:18 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:28 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2021, godzina 13:45 Aktualizacja dokumentu
  24 kwietnia 2020, godzina 09:40 Aktualizacja danych
  16 lipca 2019, godzina 15:07 Aktualizacja danych
  11 lipca 2019, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  10 lipca 2019, godzina 14:15 Aktualizacja danych
Podobne sprawy