Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, wtórnika dowodu rejestracyjnego, wtórnika pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) z nowym numerem rejestracyjnym.  OKM - 15.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  wniosek do pobrania w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. do wydania nowego dowodu rejestracyjnego z uwagi na :
a) wprowadzenie w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu:
- dotychczasowy dowód rejestracyjny,
- dokument (oświadczenie, faktura) potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu zostały wykonane przez przedsiębiorcę, o którym mowa  w art. 66 ust. 4 pkt 6 lit. b ustawy Prawo o ruchu drogowym ,
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu potwierdzające, że dokonanie zmiany są zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
- dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, w przypadku zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy, pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1),

b) wprowadzenie w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów niepowodujących zmiany rodzaju pojazdu
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku  badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami na podstawie art. 66 ust. 5 i 5a ustawy o Prawo o ruchu drogowym,
- dotychczasowy dowód rejestracyjny,

c) zgłoszenie przez właściciela pojazdu wniosku o zmianę zawartych w dowodzie rejestracyjnym  danych technicznych pojazdu dotyczących mas i nacisków osi, zawartych w dowodzie rejestracyjnym, wynikające ze zmiany właściwych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 i 5a ustawy Prawo o ruchu drogowym, warunków technicznych :
- dotychczasowy dowód rejestracyjny,
- oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi,

d) zmianę nazwiska właściciela pojazdu, zmianę adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, która nie powoduje zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego:
 - dotychczasowy dowód rejestracyjny.

2. do wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego :
- oryginał zaświadczenia z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu, jeżeli termin następnych badań technicznych pojazdu nie jest możliwy do odczytania ze zniszczonego dowodu rejestracyjnego lub brak w centralnej ewidencji pojazdów informacji o terminie następnego badania technicznego,
- oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej o utracie dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego,
- dowód rejestracyjny/pozwolenie czasowe - w przypadku jego zniszczenia w stopniu powodującym jego nieczytelność.

3. wydania tablic (tablicy)  z nowym numerem rejestracyjnym:
- dotychczasowy dowód rejestracyjny,
- dotychczasowe tablice rejestracyjne - w przypadku ich zniszczenia,
- oświadczenie pod  rygorem odpowiedzialności karnej -w przypadku utraty tablic.

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli. Właściciel pojazdu albo podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5 jest obowiązany odebrać wtórnik dowodu rejestracyjnego albo nowy dowód rejestracyjny w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o ich wydanie.


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, organ rejestrujący uprawniony jest do dokonywania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przez posiadaczy pojazdów mechanicznych. Właściciel pojazdu jest zobowiązany legitymować się ważnym dokumentem ubezpieczenia w zakresie OC przy każdej czynności związanej z rejestracją (stałą lub czasową) i wyrejestrowaniem pojazdu, a także w związku z dokonywaniem zmian zapisów w treści dowodu rejestracyjnego lub jego wymianą. W przypadku nie okazania ww. dokumentu organ rejestrujący w terminie 14 dni powiadamia pisemnie o powyższym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Opłata komunikacyjna i ewidencyjna: patrz  katalog opłat komunikacyjnych OKM - 03.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Sprawa załatwiana niezwłocznie lub w ciągu miesiąca w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego, do dwóch miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, wtórnika dowodu rejestracyjnego, wtórnika pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) z nowym numerem rejestracyjnym.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Referat Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Komunikacji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów.
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r.  w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego .

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.
 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 21 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 712 346
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 20 maja 2024, godzina 09:52
 • Historia aktualizacji

 • 20 maja 2024, godzina 09:52 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2024, godzina 13:06 Aktualizacja dokumentu
  30 czerwca 2023, godzina 13:52 Aktualizacja dokumentu
  19 kwietnia 2023, godzina 10:18 Aktualizacja dokumentu
  26 października 2022, godzina 11:02 Aktualizacja dokumentu
  26 października 2022, godzina 11:02 Aktualizacja dokumentu
  26 października 2022, godzina 10:58 Aktualizacja dokumentu
  26 października 2022, godzina 10:54 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 10:44 Aktualizacja dokumentu
  09 maja 2022, godzina 10:56 Aktualizacja dokumentu
  31 stycznia 2022, godzina 08:27 Aktualizacja dokumentu
  31 stycznia 2022, godzina 08:26 Aktualizacja dokumentu
  31 stycznia 2022, godzina 08:25 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:34 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2021, godzina 13:54 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2021, godzina 13:54 Aktualizacja dokumentu
  27 stycznia 2021, godzina 13:29 Aktualizacja dokumentu
  27 stycznia 2021, godzina 13:28 Aktualizacja dokumentu
  15 grudnia 2020, godzina 08:15 Aktualizacja dokumentu
  24 kwietnia 2020, godzina 09:49 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 10:02 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2018, godzina 16:34 Aktualizacja danych
  29 maja 2018, godzina 12:38 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2018, godzina 08:00 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 16:50 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 09:21 Aktualizacja danych
  28 marca 2017, godzina 12:54 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 08:52 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 14:38 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 11:35 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2016, godzina 11:43 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 12:31 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 13:14 Aktualizacja danych
  25 października 2016, godzina 07:54 Aktualizacja danych
  27 września 2016, godzina 08:20 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2015, godzina 13:20 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 13:01 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 12:59 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 12:56 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 15:12 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2013, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2013, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2013, godzina 14:24 Aktualizacja danych
  08 listopada 2012, godzina 12:13 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2012, godzina 14:29 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2012, godzina 14:27 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2012, godzina 14:27 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2012, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2012, godzina 14:24 Aktualizacja danych
  09 września 2011, godzina 13:41 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2009, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 09:18 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2008, godzina 11:17 Aktualizacja danych
  13 grudnia 2007, godzina 12:58 Aktualizacja danych
  22 października 2007, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 11:41 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 10:14 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 14:31 Aktualizacja danych
  27 września 2006, godzina 13:03 Aktualizacja danych
  20 lipca 2006, godzina 13:16 Aktualizacja danych
  05 maja 2006, godzina 14:46 Aktualizacja danych
  04 listopada 2005, godzina 11:58 Aktualizacja danych
  04 listopada 2005, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  06 lipca 2005, godzina 15:25 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 12:17 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 12:16 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 11:03 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2005, godzina 12:18 Aktualizacja danych
  15 czerwca 2005, godzina 12:44 Aktualizacja danych
  26 kwietnia 2005, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  01 marca 2004, godzina 07:44 Aktualizacja danych
  01 marca 2004, godzina 07:43 Aktualizacja danych
  21 października 2003, godzina 09:11 Aktualizacja
Podobne sprawy