Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.  OKM - 13.
 

Czasowego wycofania pojazdu z ruchu dokonuje, na wniosek właściciela organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.
Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
1. samochody ciężarowe i przyczepy o dop. masie całkowitej od 3,5t,
2. ciągniki samochodowe,
3. pojazdy specjalne,
4. autobusy,
5. samochody osobowe w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji :
a) w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b ustawy – Prawo o ruchu drogowym (który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z zastrzeżeniem pkt 5, lub noszący ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego) oraz pkt 6 (w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego),
b) w przypadku wystąpienia szkody istotnej.
Czasowego wycofania z ruchu (dotyczy pojazdów wymienionych w pkt 1-4) można dokonać na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być  przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

Samochód osobowy może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu. Właściciel składając wniosek o czasowe wycofanie samochodu osobowego jest obowiązany do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że pojazd ten wymaga naprawy w związku uszkodzeniem elementów nośnych konstrukcji w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6, lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  wniosek do pobrania w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Dowód rejestracyjny,
2. Tablice rejestracyjne.
3. Oświadczenie, o który mowa w art. 78a ust 4b ustawy, jeżeli jest wymagane (dotyczy samochodu osobowego) .

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, organ rejestrujący uprawniony jest do dokonywania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przez posiadaczy pojazdów mechanicznych. Właściciel pojazdu jest zobowiązany legitymować się ważnym dokumentem ubezpieczenia w zakresie OC przy każdej czynności związanej z rejestracją (stałą lub czasową), wycofaniem i wyrejestrowaniem pojazdu, a także w związku z dokonywaniem zmian zapisów w treści dowodu rejestracyjnego lub jego wymianą.
W przypadku nie okazania ww. dokumentu organ rejestrujący w terminie 14 dni powiadamia pisemnie o powyższym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Uwaga: W przypadku załatwiania spraw za pośrednictwem pełnomocnika - druk pełnomocnictwa do pobrania: Rejestracja pojazdów

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
za decyzję:

1. Na okres 2 miesięcy ( w przypadku samochodu osobowego na okres 3 miesięcy) wynosi 80 zł
2. W przypadku wycofania pojazdu na okres dłuższy niż 2 miesiące ( w przypadku samochodu osobowego 3 miesiące) ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu, o którym mowa w art. 78a ust.4 ustawy - od 2 do 24 miesięcy (w przypadku samochodu osobowego do 12 miesięcy), opłatę powiększa za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:

 - 4 zł - od 3 do 12 miesiąca

 - 2 zł - od 13 do 24 miesiąca

 - 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni od dnia złożenia wniosku.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Referat Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Komunikacji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA: art. 78a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 19 lat temu (środa, 15 czerwca 2005, godzina 14:36)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 699 826
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 20 maja 2024, godzina 09:42
 • Historia aktualizacji

 • 20 maja 2024, godzina 09:42 Aktualizacja dokumentu
  27 września 2022, godzina 14:30 Aktualizacja dokumentu
  27 września 2022, godzina 14:28 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 10:35 Aktualizacja dokumentu
  09 maja 2022, godzina 10:27 Aktualizacja dokumentu
  31 stycznia 2022, godzina 08:35 Aktualizacja dokumentu
  31 stycznia 2022, godzina 08:34 Aktualizacja dokumentu
  31 stycznia 2022, godzina 08:33 Aktualizacja dokumentu
  31 stycznia 2022, godzina 07:37 Aktualizacja dokumentu
  31 stycznia 2022, godzina 07:34 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 12:27 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2021, godzina 13:42 Aktualizacja dokumentu
  10 grudnia 2020, godzina 15:45 Aktualizacja dokumentu
  24 kwietnia 2020, godzina 09:37 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 09:47 Aktualizacja danych
  04 grudnia 2018, godzina 13:18 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  06 lipca 2017, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  05 lipca 2017, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  05 lipca 2017, godzina 10:00 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2017, godzina 07:29 Aktualizacja danych
  28 marca 2017, godzina 12:41 Aktualizacja danych
  28 marca 2017, godzina 12:18 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 14:24 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2017, godzina 08:23 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 14:27 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 10:28 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 10:28 Aktualizacja danych
  02 grudnia 2016, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  02 grudnia 2016, godzina 12:48 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 11:10 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 11:56 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 11:40 Aktualizacja danych
  21 października 2016, godzina 12:59 Aktualizacja danych
  21 października 2016, godzina 12:58 Aktualizacja danych
  30 września 2015, godzina 13:29 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 13:37 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 13:33 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 11:47 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 11:45 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 14:23 Aktualizacja danych
  02 października 2013, godzina 13:47 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2013, godzina 11:37 Aktualizacja danych
  12 września 2011, godzina 09:17 Aktualizacja danych
  07 kwietnia 2011, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  27 maja 2010, godzina 12:49 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2010, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2009, godzina 13:32 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 09:07 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2008, godzina 11:04 Aktualizacja danych
  22 października 2007, godzina 14:38 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 10:59 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 09:46 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 08:32 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 08:31 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 08:29 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 08:27 Aktualizacja danych
  27 września 2006, godzina 12:36 Aktualizacja danych
  18 lipca 2006, godzina 09:24 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2006, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  04 listopada 2005, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  06 lipca 2005, godzina 15:11 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 10:43 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2005, godzina 12:52 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2005, godzina 12:00 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2005, godzina 09:47 Aktualizacja danych
Podobne sprawy