Uchwały Rady Miasta:
Zakres: Sesja LIII - 29-06-2010
 • Uchwała Nr 771/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
  w sprawie: współudziału stron w kosztach realizacji zadania pn: Kompleksowa wymiana nawierzchni kolejowej w torze nr 1 km 46,070 – 56,526 z remontem przejazdów kolejowych w km 46,140; 46,336; 49,050; 49,456; 49,956; 50,534; 51,611; 53,222; 55,033 wraz z robotami towarzyszącymi linii 033 Kutno – Brodnica.
 • Uchwała Nr 770/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w Płocku przy ul. Chopina oznaczonych nr ewid. działek 339/2 i 633/1 o łącznej pow. 4789 mkw.
 • Uchwała Nr 769/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
  W sprawie skargi Pani Marii Sołtys do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwały Rady Miasta Płocka.
 • Uchwała Nr 768/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
  w sprawie: określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
 • Uchwała Nr 767/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
  w sprawie zmiany Uchwały Nr 67/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku zmienionej Uchwałą Nr 466/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • Uchwała Nr 766/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
  w sprawie zmian w podziale miasta Płocka na okręgi wyborcze.
 • Uchwała Nr 765/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
  w sprawie uszczegółowienia opisu dotychczasowych obwodów głosowania w mieście Płocku.
 • Uchwała Nr 764/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
  w sprawie zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia w sprawie wykonania w 2010 roku zadania edukacyjnego w ramach rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.
 • Uchwała Nr 763/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
  w sprawie: zawarcia z Powiatem Gostynińskim porozumienia w sprawie realizacji w 2010 roku zadań powiatu gostynińskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Płocku będącego jednostką organizacyjną Gminy - Miasta Płock.
 • Uchwała Nr 762/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
  w sprawie zmiany uchwały nr 574/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka.
 • Uchwała Nr 761/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
  dotyczy: zmiany uchwały Nr 676/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka, zmienionej uchwałą Nr 698/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku
 • Uchwała Nr 760/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
  w sprawie: propozycji zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Uchwała Nr 759/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
  w sprawie: zmiany uchwały Nr 212/XV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2007 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku.
 • Uchwała Nr 758/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
  w sprawie zmian do Uchwały Nr 528/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 4 w Płocku.
 • Uchwała Nr 757/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
  w sprawie zmian do Uchwały Nr 527/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 3 w Płocku.
 • Uchwała Nr 756/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
  w sprawie zmian do Uchwały Nr 526/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 w Płocku.
 • Uchwała Nr 755/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
  w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obiektów Sportowych w Płocku – Jednostka Budżetowa.
 • Uchwała Nr 754/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
  w sprawie zmian w Uchwale Nr 1010/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006r. w sprawie nadania statutów jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej działającym na terenie Miasta Płocka ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr 255/XVII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 11 grudnia 2007r.
 • Uchwała Nr 753/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
  w sprawie zmiany w Uchwale Nr 254/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18 maja 1999r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Płocku, zmienionej Uchwałami Rady Miasta Płocka: Nr 739/XXXIV/00 z dnia 19 grudnia 2000r., Nr 1087/LIII/02 z dnia 28 maja 2002r., Nr 169/XII/03 z dnia 26 czerwca 2003r., Nr 479/XXIV/04 z dnia 20 kwietnia 2004r., Nr 830/XLVIII/05 z dnia 22 listopada 2005r. i Nr 991/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r.
 • Uchwała Nr 752/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
  w sprawie zmian w Uchwale Nr 168/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Płocku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 920/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r., Uchwałą Nr 992/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006r., Uchwałą Nr 153/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007r. i Uchwałą Nr 292/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008r.
 • Uchwała Nr 751/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr 285/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999r. w sprawie przekształcenia Zakładu Budżetowego – Izba Wytrzeźwień w Płocku w jednostkę budżetową - Izba Wytrzeźwień w Płocku, zmienionej Uchwałą Nr 90/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003r., zmienionej Uchwałą Nr 44/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006r.
 • Uchwała Nr 750/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
  w sprawie: przyjęcia statutu Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa
 • Uchwała Nr 749/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
  w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku nadanego Uchwałą Nr 512/XXXVI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmienionego Uchwałą Nr 615/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 r.
 • Uchwała Nr 748/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
  w sprawie: zmiany Statutu Straży Miejskiej w Płocku nadanego Uchwałą Nr 511/XXXVI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmienionego Uchwałą Nr 614/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 r.
 • Uchwała Nr 747/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
  w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku.