Lista spraw - Referat Ochrony Przyrody

Cechowanie drewna pozyskanego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa. OOS - 35.
Opiniowanie projektów technicznych zieleni na terenach gminnych. OOS - 09.
Przyjęcie lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego oraz poświadczenie własnoręczności podpisu na w/w oświadczeniu. OOS - 44.
Przyjęcie zgłoszenia o stwierdzeniu w środowisku w granicach administracyjnych Miasta Płocka inwazyjnego gatunku obcego (IGO) z wyłączeniem barszczy kaukaskich - ROP - 01
Przyznanie dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zalesienia gruntów. OOS - 39.
Przyznanie środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasu zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej. OOS - 31.
Udzielenie doradztwa leśnego. OOS - 34.
Ustanowienie Pomnika Przyrody. OOS - 07.
Wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na usunięcie drzew lub krzewów z terenów będących własnością Gminy Miasto Płock (nie dotyczy użytkowników wieczystych). OOS – 10.
Wydanie zaświadczenia o objęciu lub nieobjęciu gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu. OOS - 33.
Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18.
Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. OOS - 22.
Zgoda na pozyskanie drewna w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa - niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu. OOS - 32.
Zmiana lasu na użytek rolny. OOS - 37.
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (piątek, 01 października 2021, godzina 09:46)
  • Osoba publikująca: System BIP
  • Nadzór nad treścią: System BIP
  • Ilość wyświetleń: 7 087
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji
Na skróty: