Lista spraw - Referat Ochrony Środowiska

Cechowanie drewna pozyskanego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa. OOS - 35.
Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych. OOS - 01.
Opiniowanie projektów technicznych zieleni na terenach gminnych. OOS - 09.
Oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. OOS - 46.
Poświadczenie oświadczeń według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. OOS - 20.
Procedura przyjmowania zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach i kolizji drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt - OOS-45.
Przekazanie dokumentacji geologicznej innej. GM - 01.
Przyjęcie lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego oraz poświadczenie własnoręczności podpisu na w/w oświadczeniu. OOS - 44.
Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS - 27.
Przywrócenie negatywnie zmienionych stosunków wodnych na gruntach do stanu pierwotnego. OOS - 03.
Przyznanie dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zalesienia gruntów. OOS - 39.
Przyznanie środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasu zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej. OOS - 31.
Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. OOS - 04.
Rejestracja zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych. OOS - 05.
Udzielenie doradztwa leśnego. OOS - 34.
Ustanowienie Pomnika Przyrody. OOS - 07.
Utrzymanie zieleni. OOS - 08.
Wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na usunięcie drzew lub krzewów z terenów będących własnością Gminy Miasto Płock (nie dotyczy użytkowników wieczystych). OOS – 10.
Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS - 11.
Wydanie zaświadczenia o objęciu lub nieobjęciu gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu. OOS - 33.
Wydanie zaświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie rolnym. OOS - 19.
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 13.
Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14.
Wydawanie pozwolenia zintegrowanego. OOS - 15.
Wydawanie wniosków o przyznanie karmy dla kotów wolno żyjących społecznym opiekunom. OOS - 16.
Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na LECZENIE OGÓLNE. OOS - 40.
Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na ODROBACZENIE, SZCZEPIENIE przeciw wściekliźnie, chorobom zakaźnym wśród kotów lub ODPCHLENIE. OOS - 42.
Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na zabieg STERYLIZACJI/KASTRACJI lub UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU. OOS - 41.
Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na zabieg STERYLIZACJI/KASTRACJI OOS - 48.
Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. OOS - 17.
Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18.
Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. OOS - 38.
Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej. GM - 03.
Zatwierdzanie projektów robót geologicznych. GM - 04.
Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części. OSS - 21.
Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. OOS - 22.
Zgoda na pozyskanie drewna w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa - niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu. OOS - 32.
Zgłaszanie projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi. GM - 02.
Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS -25.
Zgłoszenie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi. OOS – 47.
Zmiana lasu na użytek rolny. OOS - 37.
Znakowanie psów w ramach programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. "Podaj łapę". OOS - 29.
Zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. OOS - 30.
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
  • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
  • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
  • Ilość wyświetleń: 2 702 073
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 03 stycznia 2019, godzina 14:16
  • Historia aktualizacji

  • 03 stycznia 2019, godzina 14:16 Aktualizacja danych
Na skróty: