Lista spraw - Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki

WSU-01. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy.
WSU-02. Decyzja o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby.
WSU-03. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
WSU-04. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
WSU-05. Zaświadczenie o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
WSU-06. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
WSU-07. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka.
WSU-08. Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.
WSU-09A. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
WSU-09B. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
WSU-10A. Wniosek do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dla procedur wszczętych przed 23.09.2023 r.)
WSU-10B. Wniosek do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dla procedur wszczętych po 23.09.2023 r.)
WSU-11A. Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dla procedur wszczętych przed 23.09.2023 r.)
WSU-11B. Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dla procedur wszczętych po 23.09.2023 r.)
WSU-12. Decyzja o pozwoleniu na budowę / decyzja o zmianie pozwolenia na budowę.
WSU-13A. Zgłoszenie zamiaru budowy.
WSU-13B. Zgłoszenie budowy sieci i wolnostojących, parterowych stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych. WUA-26.
WSU-14. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
WSU-16. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
WSU-17. Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3.
WSU-18. Pozwolenia na rozbiórkę.
WSU-19. Zgłoszenie zamiaru rozbiórki budynków i budowli.
WSU-20. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
WSU-22. Udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych.
WSU-23. Przeniesienie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na rzecz innego inwestora.
WSU-27. Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.
WSU-28. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części.
WSU-29. Zaświadczenie o samodzielności lokalu.
WSU-30. Zaświadczenie o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
WSU-31. Opinia plastyczna wydawana przez Zespół do spraw Estetyki Miasta.
WSU-32. Dotacje na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
WSU-33. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
WSU-34. Zgłoszenie przedsięwzięcia do ujęcia w Płockim Programie Rewitalizacji / aktualizacji przedsięwzięcia ujętego w Płockim Programie Rewitalizacji.
WSU-35. Monitoring realizacji przedsięwzięć ujętych w Płockim Programie Rewitalizacji.
WSU-36. Udostępnienie stronie akt sprawy z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Urbanistyki.
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 715 495
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 21 stycznia 2015, godzina 13:26
 • Historia aktualizacji

 • 21 stycznia 2015, godzina 13:26 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2011, godzina 08:45 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2007, godzina 17:27 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2007, godzina 13:14 Aktualizacja danych
Na skróty: