Lista spraw - Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta

Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. WUA-24.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. WUA-23.
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. WUA-22.
Dotacje na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-31
Monitoring realizacji przedsięwzięć ujętych w Płockim Programie Rewitalizacji. WUA – 36.
Opiniowanie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej. ZPI- 02
Przeniesienie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na rzecz innego inwestora. WUA-25.
Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. WUA-32.
Udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych. WUA-02.
Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. WUA-34.
Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA-03.
Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany na etapie jego sporządzania lub zmiany. WUA-33.
Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Urbanistyki. WUA-06.
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA-07.
Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3. WUA-01.
Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby. WUA-10.
Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA-11.
Wydawanie opinii plastycznych przez Zespół do spraw Estetyki Miasta. WUA - 29.
Wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. WUA-30.
Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-28.
Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA-12.
Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA-13.
Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. WUA-14.
Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15.
Zaświadczenie o samodzielności lokalu. WUA-16.
Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. WUA-04.
Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. WUA-05.
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. WUA-27.
Zgłoszenie budowy sieci i wolnostojących, parterowych stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych. WUA-26.
Zgłoszenie przedsięwzięcia do ujęcia w Płockim Programie Rewitalizacji / aktualizacji przedsięwzięcia ujętego w Płockim Programie Rewitalizacji. WUA – 35.
Zgłoszenie zamiaru budowy. WUA-18.
Zgłoszenie zamiaru rozbiórki budynków i budowli. WUA-19.
Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. WUA-20.
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. WUA-21.
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 703 095
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 21 stycznia 2015, godzina 13:26
 • Historia aktualizacji

 • 21 stycznia 2015, godzina 13:26 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2011, godzina 08:45 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2007, godzina 17:27 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2007, godzina 13:14 Aktualizacja danych
Na skróty: